ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appendage

AH0 P EH1 N D IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appendage-, *appendage*
Possible hiragana form: あっぺんだげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appendage(n) ส่วนที่ยื่นออกไปจากร่างกาย, Syn. limb
appendage(n) ส่วนผนวก, See also: ส่วนห้อยท้าย, Syn. attachment, appendix, accessory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix, Ant. separation

English-Thai: Nontri Dictionary
appendage(n) ส่วนที่เพิ่มเติม,ส่วนผนวก,สาขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appendageรยางค์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendageรยางค์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
appendageรยางค์, อวัยวะที่ยื่นออกมาจากร่างกายของสัตว์  ช่วยในการเคลื่อนที่และจับอาหาร เช่น แขน ขา ปีก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Appendagesระยางค์, ส่วนยื่นต่างๆ, ระยางค์ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รยางค์(n) appendage, Example: เนื่องจากรยางค์ส่วนหน้าของนกเปลี่ยนไปเป็นปีกสำหรับบิน ดังนั้นการจับหาอาหารจึงกลายเป็นหน้าที่ของปาก, Thai Definition: ส่วนที่ยื่นออกจากส่วนหลักของอวัยวะของสิ่งมีชีวิต, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
APPENDAGE AH0 P EH1 N D IH0 JH
APPENDAGES AH0 P EH1 N D IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appendage (n) ˈəpˈɛndɪʤ (@1 p e1 n d i jh)
appendages (n) ˈəpˈɛndɪʤɪz (@1 p e1 n d i jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
添付(P);添附[てんぷ, tenpu] (n,vs,adj-no) attachment (e.g. email); appendix (e.g. of a report, document, etc); annex; appendage; annexure; (P) [Add to Longdo]
反歌[はんか, hanka] (n) tanka appendage to a long poem [Add to Longdo]
付かたり[つかたり, tsukatari] (n) addition; accessory; appendage; supplement; appendix; complement; excuse [Add to Longdo]
付き物;付物;つき物[つきもの, tsukimono] (n) accessory; accompaniment; indispensable part; appendage [Add to Longdo]
付加(P);附加[ふか, fuka] (n,vs,adj-no) addition; annexation; appendage; (P) [Add to Longdo]
付属肢[ふぞくし, fuzokushi] (n) appendage [Add to Longdo]
付属物[ふぞくぶつ, fuzokubutsu] (n) belongings; appendage; accessory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appendage
   n 1: an external body part that projects from the body; "it is
      important to keep the extremities warm" [syn: {extremity},
      {appendage}, {member}]
   2: a natural prolongation or projection from a part of an
     organism either animal or plant; "a bony process" [syn:
     {process}, {outgrowth}, {appendage}]
   3: a part that is joined to something larger

Are you satisfied with the result?Discussions