ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antis

AE1 N T AY0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antis-, *antis*, anti
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antiserum(n) ซีรัมที่มีแอนติบอดี้มีภูมิคุ้มกันโรค
antisepsis(n) การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์
antiseptic(adj) ซึ่งฆ่าเชื้อโรค, See also: ซึ่งควบคุมการติดต่อของโรค
antiseptic(adj) ที่ปราศจากเชื้อโรค, Syn. sterile, germ-free, clean
antiseptic(n) ยาฆ่าเชื้อโรค, Syn. sterilizer, disinfectant, germicide
antisocial(adj) ซึ่งไม่เข้าสังคม, See also: ซึ่งไม่สังคมกับใคร, ที่หลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น, Syn. unsociable, retiring, misanthropic
antisocial(adj) ที่ต่อต้านสังคม, Syn. asocial, hostile, alienated
antislavery(adj) ที่ต่อต้านระบบทาส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antisepsis(แอนทีเซพ' ซิส) n. การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์, Syn. asepsis
antiseptic(แอนทีเซพ' ทิค) adj.,n. ซึ่งป้องกันหรือทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์, สารหรือ ยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว, Syn. aseptic, disinfectant
antiserum(แอนทีซี' รัม) n., (pl. -serums,-sera) ซีรัมที่มี antibodies ซึ่งมีภูมิคุ้มกัน
antiskid(แอน' ทีสคิด) adj. ซี่งป้องกันการลื่น
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
antisubmarine(แอนทีซับ' มะรีน) adj. ซี่งต่อต้านหรือทำลายเรือดำน้ำ
giantism(ไจ'อันทิศซึม) n. ดูgigantism,สภาพที่เป็นยักษ์,
mantis(แมน'ทิส) n. ตั๊กแตนตำข้าว pl. mantises,mantes
mantissa(แมนทิส'ซะ) n. เลขที่อยู่ทางขวาของจุดของ logarithm
obscurantism(อับสคิว'รันทิสซึม,ออบสคิวแรน'ทิสซึม) n. การปิดบัง,ความคลุมเครือ,ความไม่เด่นชัด

English-Thai: Nontri Dictionary
antiseptic(n) ยาฆ่าเชื้อโรค
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antiscorbutic-ต้านโรคลักปิดลักเปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antiseize compoundสารกันการยึดติด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antisepsisการระงับเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antisepticสารระงับเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antiseptic plasterยาแผ่นปิดระงับเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antiserumแอนติซีรัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antisiphon systemระบบกันกาลักน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antismog deviceอุปกรณ์ลดหมอกควัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antisocial personality; personality, psychopathicบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antispasmodic๑. ยาแก้เกร็ง๒. -แก้เกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antischistosomal Drugsยาต้านซิสโตโซม [การแพทย์]
Antischizophrenicsยาต้านจิตเภท [การแพทย์]
Antischizophrenogenic Drugsยาต้านจิตเภท [การแพทย์]
Antiseborrheicsยารักษารังแค [การแพทย์]
Antisepsisการฆ่าเชื้อโรค, การระงับเชื้อ [การแพทย์]
antisepticยาระงับเชื้อ, สารเคมีที่ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ใช้ภายนอกร่างกาย เช่น เอทานอล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ยาแดง ยาล้างตาพวกกรดบอริก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Antiseptic Solutionsสารละลายระงับเชื้อ, น้ำยาฆ่าเชื้อ, สารละลายฆ่าเชื้อ [การแพทย์]
Antiseptic Techniquesวิธีทำลายเชื้อ [การแพทย์]
Antisepticsยาที่ต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์, ยาฆ่าเชื้อ, ยาระงับเชื้อ, แอนติเซพติคส์, มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรค, ยาฆ่าเชื้อโรค, ยาทำลายเชื้อ, สารฆ่าเชื้อโรค, สารฆ่าเชื้อ, ฤทธิ์ฆ่าเชื้อ [การแพทย์]
Antiseptics, Mildยาทำลายเชื้ออย่างอ่อน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
antispyware(n) การป้องกันสปายแวร์, การป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antisI don't mean to be antisocial but I'm tired.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันแดด[kandaēt] (adj) EN: sunproof ; sunblock  FR: résistant aux rayons du soleil ; antisolaire
กั้ง[kang] (n, prop) EN: Mantis shrimp  FR: cigale de mer [f] ; sauterelle de mer [f] ; squille [f] ; squille-mante [f]
การทอดทิ้งละเลย[kān thøtthing-laloēi] (n) FR: anéantissement [m]
เครื่องหมายทับ[khreūangmāi thap] (n, exp) EN: « » ; backslash  FR: « » ; antislash [m] ; barre oblique inverse [f]
ความเฉื่อยชา[khwām cheūaychā] (n) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia  FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
ความขี้เกียจ[khwām khīkīet] (n) EN: laziness ; slothfulness ; indolence ; inactivity  FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f]
ความหวาดเกรง[khwām wātkrēng] (n) FR: hantise [f] ; obsession [f]
กระสวยอวกาศแอตแลนติส[krasūay awakāt Aētlaēntis] (n, exp) EN: Shuttle Orbiter Atlantis
แมงม้า[maēng mā] (n) EN: mantis  FR: mante (religieuse) [f]
แมลงม้า[malaēng mā] (n) EN: mantis  FR: mante (religieuse) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTIS AE1 N T AY0 Z
ANTISENSE AE1 N T IY0 S EH2 N S
ANTISENSE AE1 N T AY0 S EH2 N S
ANTISEPTIC AE2 N T AH0 S EH1 P T IH0 K
ANTISOCIAL AE2 N T AY0 S OW1 SH AH0 L
ANTISOCIAL AE2 N T IH0 S OW1 SH AH0 L
ANTISMOKING AE1 N T AY0 S M OW1 K IH0 NG
ANTISMOKING AE1 N T IY0 S M OW1 K IH0 NG
ANTISUBMARINE AE2 N T IH0 S AH1 B M ER0 IY2 N
ANTISUBMARINE AE2 N T AY0 S AH1 B M ER0 IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antiseptic (n) ˌæntɪsˈɛptɪk (a2 n t i s e1 p t i k)
antisocial (j) ˌæntɪsˈouʃl (a2 n t i s ou1 sh l)
antiseptics (n) ˌæntɪsˈɛptɪks (a2 n t i s e1 p t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗血清[kàng xuè qīng, ㄎㄤˋ ㄒㄩㄝˋ ㄑㄧㄥ, ] antiserum, #53,331 [Add to Longdo]
反犹太主义[fǎn Yóu tài zhǔ yì, ㄈㄢˇ ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] antisemitism [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
romantisch(adj) โรแมนติก เช่น Der Film ist romantisch. หนังเรื่องนี้โรแมนติกดี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antischaummittel {n}anti-foaming agent [Add to Longdo]
Antiselektion {f}; Gegenauslese {f}adverse selection [Add to Longdo]
Antisemit {m}; Antisemitin {f}anti-Semite [Add to Longdo]
Antisemitismus {m}anti-Semitism [Add to Longdo]
antisemitisch {adj}anti-Semitic [Add to Longdo]
antiseptisch {adj}antiseptic [Add to Longdo]
antiseptisch {adv}antiseptically [Add to Longdo]
antistatisch {adj}antistatic [Add to Longdo]
Antiseptikum {n}; keimtötendes Mittel [med.] | Antiseptika {pl}antiseptic | antiseptics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチスキッド[anchisukiddo] (adj-no) antiskid [Add to Longdo]
クォンタイズ[kuontaizu] (n) quantize; quantise [Add to Longdo]
ディレッタンティズム[deirettanteizumu] (n) dilettantism [Add to Longdo]
プロテスタンティズム[purotesutanteizumu] (n) Protestantism [Add to Longdo]
ペダンチズム[pedanchizumu] (n) pedantism (fre [Add to Longdo]
マンティス[manteisu] (n) mantis [Add to Longdo]
仮数[かすう, kasuu] (n) mantissa (e.g. of a logarithm) [Add to Longdo]
仮数部[かすうぶ, kasuubu] (n) mantissa portion [Add to Longdo]
蝦蛄;青竜蝦[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (uk) mantis shrimp (any marine crustacean of order Stomatopoda, esp. the species Oratosquilla oratoria) [Add to Longdo]
鎌首[かまくび, kamakubi] (n) crooked neck (lit. a neck shaped like a sickle) (found in snakes or praying mantises); gooseneck [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮数[かすう, kasuu] mantissa (e.g. of a logarithm) [Add to Longdo]
静電気防止シート[せいでんきぼうしシート, seidenkiboushi shi-to] antistatic mat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top