ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antipodal

AE0 N T IH1 P AH0 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antipodal-, *antipodal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipodal(แอนทิพ' โพดัล) adj. บนด้านตรงข้ามของทรงกลม, เกี่ยวกับ antipode, ตรงกันข้ามพอดี, ตรงกันข้ามกับเท้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antipodalแอนติโพแดล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
antipodal cellเซลล์แอนติโพด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
antipodal pointsจุดคู่เล็งยัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTIPODAL AE0 N T IH1 P AH0 D AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
対心[たいしん, taishin] (adj-f) {math} antipodal [Add to Longdo]
対心的[たいしんてき, taishinteki] (adj-na) (See 対心) antipodal [Add to Longdo]
対蹠[たいせき, taiseki] (adj-f) {math} antipodal [Add to Longdo]
対蹠的[たいせきてき, taisekiteki] (adj-na) diametrically opposed; antipodal [Add to Longdo]
対蹠的[たいせきてき, taisekiteki] (adj-na) {math} (See 対蹠) antipodal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antipodal
   adj 1: relating to the antipodes or situated at opposite sides
       of the earth; "antipodean latitudes"; "antipodal regions
       of the earth"; "antipodal points on a sphere" [syn:
       {antipodal}, {antipodean}]
   n 1: the relation of opposition along a diameter [syn:
      {antipodal}, {antipodal opposition}, {diametrical
      opposition}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top