ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ant

AE1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ant-, *ant*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คำตรงข้าม[antonym] antonym

English-Thai: Longdo Dictionary
anthropogenic(adj) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการกำเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษย์, ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เช่น The anthropogenic contribution to greenhouse gas has been established as an infinitesimally small amount., See also: anthropogenetic
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, Syn. antitranspirant spray
antibody(n, name) สารภูมิต้านทาน
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด
guarantor(n) ผู้ค้ำประกัน
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้, Syn. tankless water heater
surfactant(n) สารลดความตึงผิว
in the meantime(phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, Syn. meanwhile
entrant(n) ผู้มาใหม่, ผู้เข้าทำงานใหม่, สมาชิกใหม่ เช่น They are entrants for a competition. พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ant(n) มด, See also: ปลวก
ant(prf) ต้าน
ant(suf) ระบุการเป็นบุคคล สิ่งของ หรือภาวะบางอย่าง
ante(prf) ก่อน
ante(prf) ก่อน
anti(n) คนที่ต่อต้าน, See also: คนที่คัดค้าน
anti(prf) ต่อต้าน, See also: สกัด, ขจัด, Syn. against, opposed to
anti(prf) ต้าน, See also: ตรงกันข้าม, สกัด, ขจัด, Syn. anti-
antic(n) การเล่นตลก, Syn. prank, caper
antic(adj) แปลกและน่าขบขัน, Syn. ludicrous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ant(แอนทฺ) n. มด,ปลวก -antlike adj.
ant hillจอมปลวก
ant-(คำเสริมหน้า) = anti-
ant.abbr. anterior
antacid(แอนแทส' ซิด) n. ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร. -adj. ซึ่งลดกรดในกระเพาะอาหาร
antagonise(แอนแทก' โกไนซ) vt .ต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, Syn. turn against, make hostile-A. befriend, please
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
antalkali(แอนทแอล ' กาโล) n. , (pl. -lis, -lies) ยาหรือสารต้านฤทธิ์ของด่าง., Syn. antalkaline neutralizes alkalis
antalkaline(แอนแอล' กาไลน์) adj., n. ซึ่งต้านฤทธิ์ของด่าง, ยาหรือสารต้านฤทธิ์ของด่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
ant(n) มด,ปลวก
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน
antarctic(adj) เกี่ยวกับขั้วโลกใต้
antecedent(adj) นำหน้า,มาก่อน,แต่ก่อน
antecedent(n) สิ่งที่มาก่อน,สิ่งที่เกิดก่อน,คำนำหน้า
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร
antechamber(n) ห้องมุข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antacidยาลดกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonise; antagonizeต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonismการต่อต้าน, การเป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonistสารต้าน, ตัวต้าน, ปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonistปฏิปักษ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
antagonistic drugยาปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonize; antagoniseต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ante litem motam (L.)ก่อนเกิดกรณีพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ante mortemก่อนตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ante nuptial agreementสัญญาก่อนสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ant venomsพิษมด [TU Subject Heading]
Antabuseยาอดเหล้า, แอนทาบิวส์ [การแพทย์]
Antacidsยาลดกรด, ยาลดกรดกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Antacids, Alkalineยาลดกรด, ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Antacids, Colloidalยาลดกรดประเภทคล้ายกาว [การแพทย์]
Antagoniseปฏิปักษ์, ต่อต้าน [การแพทย์]
Antagonismปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย, Example: สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Antagonismการต้านฤทธิ์กัน, ความเป็นปฏิปักษ์กัน [การแพทย์]
antagonismสภาวะตรงกันข้าม, ลักษณะการทำงานของกล้ามเนื้อ 2 ชุดที่ทำงานประสานกันในทางตรงกันข้าม คือ ถ้าชุดหนึ่งหดตัว กล้ามเนื้ออีกชุดหนึ่งจะคลายตัวในช่วงระยะเวลาเดียวกัน เช่น การทำงานของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ที่หดตัว กล้ามเนื้อเอกเทนเซอร์จะคลายตัว  ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Antagonist Musclesกล้ามเนื้อด้านตรงกันข้าม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
antมด
ant[แอ้น] มด
antecedent(n) ตัวแปรอิสระ , ตัวแปนต้นเหตุ
Anthropocene[อันโธรพะซีน] (adv) เกี่ยวกับหรือหมายถึงยุคสมัยในทางธรณีวิทยาที่ซึ่งการกระทำของมนุษย์มีอิทธิพลมากที่สุดต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
anthropod(n, jargon) ไฟลัมอาร์โทรพอด สัตว์ที่จัดอยู่ในไฟลัมนี้ เรียกว่า สัตว์ขาปล้อง, สัตว์ขาข้อ
anthropological linguisticsภาษาศาสตร์มนุษยวิทยา
Anti-electric shock equipmentอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
anti-graft panel(name) ปปช.
anti-trust laws(n) กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาด
anti-trust laws(n) กฎหมายการป้องกันการผูกขาดทางการค้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antA grasshopper and many ants lived in a field.
antAn antique pot was dug out.
antAn exhibition was given in anticipation of the Queen's visit.
antAnthony was esteemed by the Egyptians.
antAntibodies give a new lease of life.
antAnticipate a trip to China.
antAnticipating a cold winter, we bought a bigger stove.
antAntique carpets are especially valuable.
antAnts are swarming around the sugar.
antAnts have a well-organized society.
antAnts work away during summer.
antApparently my anti-virus software is not up to snuff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้คัดค้าน(n) opponent, See also: antagonist, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ท่านเป็นหนึ่งในผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่เห็นด้วย
ยาปฏิชีวนะ(n) antibiotic, Example: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องกินยาปฏิชีวนะหลายขนานเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ, Thai Definition: ยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
เก๋ากึ๊ก(adj) very old, See also: antiquated, out of date, outdate, outmoded, Syn. เก่า, Ant. ใหม่เอี่ยม, Example: เจ้าพ่อถูกกำจัดในฐานะที่เป็นเจ้าพ่อรุ่นเก๋ากึ๊ก ที่ก้าวตามไม่ทันเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: เก่ามาก, Notes: (สแลง)
ป.ป.ง.(n) Anti Money Laundering Office, See also: AMLO, Syn. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เอบีเอส(n) anti-lock brake system, See also: ABS, Syn. ระบบเบรกกันล้อล็อก
เอเอ็ม(n) ante meridiem, See also: a.m.
ยาปฏิชีวนะ(n) antibiotics, Syn. ยาต้านจุลชีพ, Example: ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในการใช้ยาปฏิชีวนะ และอย่าใช้ยาพร่ำเพรื่อเกินความจำเป็น, Thai Definition: เรียกยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ทวนเข็มนาฬิกา(adv) anticlockwise, See also: counterclockwise, Example: ถ้าจะเปิดฝาท่อใหญ่ให้ใช้ชะแลงงัดแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆ, Thai Definition: อย่างมีทิศทางวนซ้ายซึ่งตรงกันข้ามกับทิศทางเดินของเข็มนาฬิกา
มนุษยวิทยา(n) anthropology, Syn. มานุษยวิทยา, มนุษย์วิทยา, Example: มนุษยวิทยาแบ่งเรื่องของมนุษย์ออกเป็นสองภาคคือ ภาคว่าด้วยเรื่องเชื้อชาติและภาคว่าด้วยวัฒนธรรม, Thai Definition: วิชาว่าด้วยเรื่องตัวคนและสิ่งที่คนสร้างขึ้น
โบราณวัตถุ(n) antiques, See also: relics, ruins, archaeological finds, Syn. วัตถุโบราณ, ของเก่า, Example: เราสะสมโบราณวัตถุไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานก็เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังจะได้ศึกษา, Thai Definition: สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[ā] (n) EN: uncle ; aunt  FR: oncle [m] ; tante [f]
อาชีพอิสระ[āchīp itsara] (n, exp) EN: freelance  FR: indépendant [m]
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [f]
แอนตาซิล[Aēntāsin] (tm) EN: Antacil  FR: Antacil [m]
แอนตาร์กติกา[Aēntāktikā] (n, prop) EN: Antartic ; Antartica  FR: Antarctique [m]
แอนติลอการิทึม[aēntiløkāritheum] (n) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [m]
แอนท์เวิร์ป[Aēntwoēp] (n, prop) EN: Antwerp  FR: Anvers
อาหารบำรุง[āhān bamrung] (n, exp) EN: nourishing food ; nourishment  FR: aliment nourissant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANT AE1 N T
ANTS AE1 N T S
ANTI AE1 N T AY2
ANTE AE1 N T IY0
ANTI AE1 N T IY2
ANTES AE1 N T IY0 Z
ANTED AE1 N T IH0 D
ANTAL AE1 N T AH0 L
ANTAR AE1 N T ER0
ANTED AE1 N T IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ant (n) ˈænt (a1 n t)
ante (n) ˈæntiː (a1 n t ii)
ants (n) ˈænts (a1 n t s)
Antar (n) ˈæntaː (a1 n t aa)
Anton (n) ˈæntɒn (a1 n t o n)
antes (n) ˈæntɪz (a1 n t i z)
anti- (j) ˌæntɪ- (a2 n t i -)
antic (n) ˈæntɪk (a1 n t i k)
Anthea (n) ˈænθɪəʳ (a1 n th i@)
Antony (n) ˈæntəniː (a1 n t @ n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗体[kàng tǐ, ㄎㄤˋ ㄊㄧˇ, / ] antibody, #5,962 [Add to Longdo]
抗生素[kàng shēng sù, ㄎㄤˋ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, ] antibiotic, #7,679 [Add to Longdo]
预料[yù liào, ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] anticipate, #8,118 [Add to Longdo]
反恐[fǎn kǒng, ㄈㄢˇ ㄎㄨㄥˇ, ] anti-terror, #8,179 [Add to Longdo]
抗原[kàng yuán, ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ, ] antigen, #8,325 [Add to Longdo]
抗菌[kàng jūn, ㄎㄤˋ ㄐㄩㄣ, ] antibacterial, #11,652 [Add to Longdo]
蚂蚁[mǎ yǐ, ㄇㄚˇ ㄧˇ, / ] ant, #12,685 [Add to Longdo]
防空[fáng kōng, ㄈㄤˊ ㄎㄨㄥ, ] anti-aircraft defense, #14,555 [Add to Longdo]
天线[tiān xiàn, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] antenna; mast, #14,735 [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, / ] ant, #16,379 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
安定[あんてい, antei] (n) ความมั่นคง

German-Thai: Longdo Dictionary
Anteil(n) |der, die Anteile| ส่วน, สัดส่วน
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ใบยื่นคำร้อง เช่น Ich muß bald einen Antrag auf einen neuen Paß stellen. ฉันต้องยื่นขอพาสปอร์ตเล่มใหม่เร็วๆ นี้
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ข้อเสนอที่ต้องลงมติในที่ประชุม เช่น Ich stelle den Antrag, daß die Fakultät keine ausländische Studenten mehr aufnimmt. ผมขอเสนอให้ทางคณะไม่รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาอีก
antworten(vi) |antwortete, hat geantwortet, jmdm./auf etw.(A)| ตอบกลับ, ตอบ เช่น auf eine Frage antworten, See also: entgegnen, Syn. erwidern
wie geplantอย่างที่คิดไว้, อย่างที่วางแผนไว้, See also: planen
Tante(n) |die, pl. Tanten| ป้า
Tante(n) |die, pl. Tanten| น้าผู้หญิง
interessanterweise(adv) ที่น่าสนใจ
Konsonant(n) |der, pl. Konsonanten| พยัญชนะ
Pantoffel(n) |der, pl. Pantoffeln| รองเท้าแตะที่ไว้ใส่ในบ้าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
antianti [Add to Longdo]
Anthropologe {f}; Anthropologin {f}anthropologist [Add to Longdo]
Antiheld {m}antihero [Add to Longdo]
Anthropologie {f}; Menschenkunde {f}; Lehre {f} vom Menschenanthropology [Add to Longdo]
Antriebshebel {m}crank arm [Add to Longdo]
Antarktis {f}antarctica [Add to Longdo]
Antarktis {f}antarctic [Add to Longdo]
Anteil {m}allotment [Add to Longdo]
Anteil {m}quota [Add to Longdo]
Anteil {m} (an) | Anteile {pl}share (in) | shares [Add to Longdo]
Anteil {m}; Beteiligung {f} (an)stake (in) [Add to Longdo]
Anteil {m}lot [Add to Longdo]
Anteileemission {f} | Anteile {pl}bond issue | lots [Add to Longdo]
Anteil der geprüften Stückeaverage fraction inspected [Add to Longdo]
Anteil pro Pfundpoundage [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
étudiant|m, f. -e| นักศึกษา
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, Syn. la cité universitaire
chanter(vi) ร้องเพลง
chanteur(n) |m, f -euse| นักร้อง
chanteur d'opéra(n) |m| นักร้องเพลงโอเปร่า
chantier(n) |m| จุดก่อสร้าง, บริเวณที่มีการก่อสร้าง
être en chantier(phrase) กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง
gant(n) |m| ถุงมือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アンチウィルス[あんちういるす, anchiuirusu] anti-virus [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
アンチハッキング[あんちはっきんぐ, anchihakkingu] anti-hacking [Add to Longdo]
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] instantiate [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分け前[わけまえ, wakemae] Anteil [Add to Longdo]
[はん, han] anti- [Add to Longdo]
反日[はんにち, hannichi] antijapanisch [Add to Longdo]
古本[ふるほん, furuhon] antiquarisches_Buch [Add to Longdo]
回答[かいとう, kaitou] Antwort, Erwiderung [Add to Longdo]
安定[あんてい, antei] Stabilisierung, Gleichgewicht [Add to Longdo]
安泰[あんたい, antai] -Ruhe, -Frieden, Sicherheit [Add to Longdo]
[おう, ou] ANTWORTEN, REAGIEREN, ZUSTIMMEN, PASSEN [Add to Longdo]
抗菌性[こうきんせい, koukinsei] antibakteriell [Add to Longdo]
排日[はいにち, hainichi] antijapanisch, japanfeindlich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ant
   n 1: social insect living in organized colonies;
      characteristically the males and fertile queen have wings
      during breeding season; wingless sterile females are the
      workers [syn: {ant}, {emmet}, {pismire}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 oath
 
 1. ant, yemin: küfür, Iânet. administer an oath (huk.) yemin ettirmek, ant içirmek. take an oath yemin etmek, ant içmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pledge
 
 1. söz, yemin, ant
 2. rehin
 3. taahhüt
 4. şerefine içme
 5. gizli bir örgüte girmeye yeminli kimse. hold in pledge rehin olarak tutmak. put in pledge rehine koymak take . the pledge yemin etmek, söz vermek (özellikle içki içmeme hususunda)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 vow
 
 1. ant, yemin
 2. adak
 3. yemin etmek, ant içmek
 4. ahdetmek
 5. adamak
 6. vakfetmek. take vows rahibe olmak. marriage vows evlilik sözü.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top