ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anon

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anon-, *anon*
Possible hiragana form: あのん
English-Thai: Longdo Dictionary
anonymous(adj) ไม่เป็นที่เปิดเผย เช่น Anonymous writers are no less accountable than any other form of writer.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anon(adv) ในไม่ช้า, Syn. soon, shortly
anonym(n) ชื่อแฝง, Syn. pseudonym
anonymity(n) ความไม่มีลักษณะเฉพาะ
anonymous(adj) ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะ, See also: ซึ่งไม่มีลักษณะเด่น
anonymous(adj) นิรนาม, See also: ซึ่งไม่ระบุชื่อ, Syn. nameless, unsigned, unknown, Ant. named, signed
anonymous letter(n) บัตรสนเท่ห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anon(อะนอน') adv. ไม่ช้า, เวลาอื่น, ทันที. -ever and anon เป็นประจำปี,บ่อย
anonym(แอน' โนนิม) n. ชื่อแฝง, ชื่อปลอม, คนที่ไม่แจ้งชื่อ, ผู้เขียนที่แฝงนาม, สิ่งตีพิมพ์ที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน, Syn. pseudonym
anonymous(อะนอม' นิเมิส) adj. ไม่ระบุชื่อ, ปิดบังชื่อ. -anonymity, anonymousness n., Syn. nameless, Ant. signed
alcoholics anonymousสมาคมอดเหล้าของอเมริกา ใช้อักษรย่อว่า AA หรือ A. A.
canon(แคน'เนิน) n. วินัยศาสนา,ศีล,มาตรการ,หลักการ,คัมภีร์พระ, Syn. law
canon lawn. วินัยศาสนา (โดยเฉพาะของโรมันคาทอลิก), See also: canon-lawyer n. ดู canon law
canoness(แคน'นะนิส) n. คริสเตียนหญิงที่ยึดถือวินัยศาสนา
canonic(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonical(คะนอน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับวินัยศาสนา,เป็นที่ยอมรับ,แท้จริง,เกี่ยวกับแบบที่ง่ายที่สุดหรือได้มาตรฐาน, See also: cannonicals n. เสื้อคลุมพิธีศาสนา, canonicity n. ดู canonic
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา

English-Thai: Nontri Dictionary
anon(adv) ไม่ช้า,บระเดี๋ยว
anonymous(adj) ไม่ระบุชื่อ
canon(n) ศีล,วินัยศาสนา,ข้อบัญญัติศาสนา
canonical(adj) เกี่ยวกับบัญญัติของพระ,ตามบัญญัติของวัด
canonize(vt) ยกย่องเป็นนักบุญ,แต่งตั้งให้เป็นนักบุญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anonymousนิรนาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anonymous FTPเอฟทีพีแบบนิรนาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anonychiaไม่มีเล็บแต่กำเนิด [การแพทย์]
Anonymousไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Anonymousไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anonymous classicงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, หนังสือแบบฉบับที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anonymous personsคนไร้เอกสารพิสูจน์ตน [TU Subject Heading]
Anonymous workงานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง, Example:

Anonymous work หมายถึง งานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่งไว้ในเล่ม และไม่สามารถค้นหาชื่อผู้แต่งได้จากตัวเล่มหรือจากแหล่งสืบค้นอื่นใด ดังนั้น ในการทำบัตรรายการหรือการทำบรรณานุกรมจะลงรายการที่ชื่อสิ่งพิมพ์เป็นรายการหลัก ตัวอย่างเช่น

ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2548. 2548. กรุงเทพฯ: ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร.

สงกรานต์สานใจไทย. 2552. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Thailand: a traveller’s companion. 2000. Singapore: Editions Didier Miller Pte.

Great sporting graphics. 1995. Rockport, Mass.: Rockport Pub.

สำหรับข้อความเกี่ยวกับชื่อผู้แต่งหรือผู้อื่นที่ไม่ได้รับผิดชอบในฐานะผู้แต่ง เช่น ผู้แปล ผู้รวบรวม บรรณาธิการ เป็นต้น ที่สืบค้นได้จากที่อื่น เมื่อนำมาใช้ลงรายการในบัตรหรือรายการบรรณานุกรม ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมเพื่อให้เห็นชัดเจน ดังตัวอย่าง

ประเพณีโบราณ / [รวบรวมโดยลุงรัถ]

ล่าข้ามโลก / [แปลโดยพจน์] [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Anonyms and pseudonymsนามปากกา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anon(vt) อนันต์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anonHe anonymously donated a large sum of money to the Red Cross.
anonI want to remain anonymous in this.
anonThe poem was composed by an anonymous author.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิรนาม(adj) nameless, See also: anonymous, Example: บุรุษนิรนามเดินหายไปท่ามกลางสายฝน, Thai Definition: ที่ไม่มีชื่อ, ที่ไม่ปรากฏชื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรสนเท่ห์[bat sonthē] (n, exp) EN: anonymous letter ; poison pen letter ; anonymous accusation  FR: lettre anonyme [f]
บุรุษนิรนาม[burut niranām] (n, exp) EN: unnamed person  FR: personne anonyme [f]
ดินปืน[dinpeūn] (n, exp) EN: gunpowder  FR: poudre à canon [f]
ดินประสิว[dinprasiū] (n) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder  FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
ดอยอินทนนท์[Døi Inthanon] (n, prop) EN: Mount Inthanon
จังหวัดระนอง[Jangwat Ranøng] (n, prop) EN: Ranong province  FR: province de Ranong [f]
การปิดบังชื่อ[kān pitbang cheū] (n, exp) EN: anonymity  FR: anonymat [f] ; anonymie [f] (vx)
กติกาสงฆ์[katikā song] (n, exp) EN: canon
เขตพระโขนง[Khēt Phra Khanōng] (n, prop) EN: Phra Khanong district
ขิม[khim] (n, exp) EN: chinese dulcimer ; zither  FR: tympanon chinois [m] ; cymbalum chinois [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANONA AA0 N OW1 N AH0
ANONYMITY AE2 N AH0 N IH1 M IH0 T IY0
ANONYMOUS AH0 N AA1 N AH0 M AH0 S
ANONYMOUSLY AH0 N AA1 N AH0 M AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Anon (n) ˈənˈɒn (@1 n o1 n)
anon (a) ˈənˈɒn (@1 n o1 n)
anonymity (n) ˌænənˈɪmɪtiː (a2 n @ n i1 m i t ii)
anonymous (j) ˈənˈɒnɪməs (@1 n o1 n i m @ s)
anonymously (a) ˈənˈɒnɪməsliː (@1 n o1 n i m @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
匿名[nì míng, ㄋㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, ] anonymous, #18,967 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anonymität {f} | Anonymitäten {pl}anonymity | anonymities [Add to Longdo]
Anonymität {f}namelessness [Add to Longdo]
anonym {adj}anonymous [Add to Longdo]
anonym {adv}anonymously [Add to Longdo]
Anonyme AlkoholikerAA : Alcoholics Anonymous [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
société anonyme(n) แปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง, Syn. S.A.

Japanese-English: EDICT Dictionary
あのね(P);あんね;あのさあ[anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
それなのに[sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
なのに[nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
またの名;又の名[またのな, matanona] (n) alias; another name [Add to Longdo]
アノニマス[anonimasu] (n) anonymous [Add to Longdo]
アノニマスFTP[アノニマスエフティーピー, anonimasuefutei-pi-] (n) {comp} anonymous ftp [Add to Longdo]
アノニマスエフティーピー[anonimasuefutei-pi-] (n) {comp} anonymous FTP [Add to Longdo]
アノニマスサーバ[anonimasusa-ba] (n) {comp} anonymous server [Add to Longdo]
アノニム[anonimu] (n) anonym [Add to Longdo]
カノン[kanon] (n) (1) canon; (2) (abbr) (also written as 加農) (See カノン砲) cannon (dut [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit [Add to Longdo]
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format [Add to Longdo]
親のないプロセスグループ[おやのないプロセスグループ, oyanonai purosesuguru-pu] orphaned process group [Add to Longdo]
匿名[とくめい, tokumei] anonymous (as in "anonymous ftp"), anonymity [Add to Longdo]
利用者の認証[りようしゃのにんしょう, riyoushanoninshou] user authentication [Add to Longdo]
アノニマスエフティーピー[あのにますえふていーぴー, anonimasuefutei-pi-] anonymous FTP [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
匿名[とくめい, tokumei] Anonymitaet, Pseudonym [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  anon
      adv 1: at another time; "ever and anon"
      2: (old-fashioned or informal) in a little while; "see you anon"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top