ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

annotate

AE1 N AH0 T EY2 T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annotate-, *annotate*
Possible hiragana form: あんのたて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annotate[VT] ทำหมายเหตุประกอบ, See also: ทำคำอธิบายประกอบ, Syn. comment, gloss, expound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annotate(แอน' โนเทท) vt.,vi. ทำหมายเหตุประกอบ, ให้คำจำกัดความประกอบ. -annotative, annotatory adj. -annotator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
annotate(vt) บันทึกหมายเหตุ,ทำหมายเหตุประกอบ,อธิบาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annotated bibliographyบรรณนิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annotated bibliographyบรรณนิทัศน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, my sources are no longer fully annotated, and my information is somewhat anecdotal, but I believe what was once one race... is now two.ผมอธิบายไม่ได้ละเอียดนัก... ผมมีแค่เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย แต่ที่รู้หนึ่งเผ่าพันธุ์แตกเป็น 2 The Time Machine (2002)
He's an engineer. "United States Code Annotated"เขาเป็นวิศวกร " ประมวลกฏหมายสหรัฐอเมริกา " Law Abiding Citizen (2009)
He has an annotated bibliography, table of contents.เขามีบรรณานุกรมบันทึกย่อ สารบัญเนื้อหา Amplification (2009)
Color-coded and annotated.แบ่งสีให้ชัดและทำหมายเหตุประกอบ What Happens at Home... (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNOTATE    AE1 N AH0 T EY2 T
ANNOTATED    AE2 N AH0 T EY1 T AH0 D
ANNOTATED    AE1 N AH0 T EY2 T AH0 D
ANNOTATES    AE2 N AH0 T EY1 T S
ANNOTATES    AE1 N AH0 T EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annotate    (v) ˈænətɛɪt (a1 n @ t ei t)
annotated    (v) ˈænətɛɪtɪd (a1 n @ t ei t i d)
annotates    (v) ˈænətɛɪts (a1 n @ t ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhù, ㄓㄨˋ, / ] annotate, #2,066 [Add to Longdo]
诠释[quán shì, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ, / ] annotate; annotation; expound; decode, #8,683 [Add to Longdo]
注解[zhù jiě, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] annotate; annotation; comment; interpretation; explain with notes; explanatory note, #32,948 [Add to Longdo]
注音[zhù yīn, ㄓㄨˋ ㄧㄣ, / ] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ, #57,282 [Add to Longdo]
评注[píng zhù, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨˋ, / ] annotate; annotation; commentary; remark, #93,226 [Add to Longdo]
注音符号[Zhù yīn fú hào, ㄓㄨˋ ㄧㄣ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, / ] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ, #139,901 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
校本[こうほん, kouhon] (n) annotated textbook [Add to Longdo]
注する;註する[ちゅうする, chuusuru] (vs-s,vt) (1) (arch) to annotate; (2) to write down [Add to Longdo]
注釈書[ちゅうしゃくしょ, chuushakusho] (n) annotated edition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 annotate
   v 1: add explanatory notes to or supply with critical comments;
      "The scholar annotated the early edition of a famous novel"
      [syn: {annotate}, {footnote}]
   2: provide interlinear explanations for words or phrases; "He
     annotated on what his teacher had written" [syn: {gloss},
     {comment}, {annotate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top