ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ankle

AE1 NG K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ankle-, *ankle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ankle(n) ข้อเท้า, Syn. anklebone, joint, tarsus, talus
ankle(vi) เดิน (คำสแลง), Syn. walk
anklet(n) สิ่งที่สวมรอบข้อเท้า
anklebone(n) กระดูกข้อเท้า, Syn. ankle, joint, tarsus, talus
ankle-biters(sl) เด็ก (โดยเฉพาะเด็กทารกที่กำลังคลาน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ankle(แอง' เกิล) n. ข้อเท้า,ส่วนเรียวยาวบริเวณเหนือข้อเท้า
ankle boneตาตุ่ม = talus
anklet(แอง' เกลทฺ) n. กำไลเท้า, ตรวน,รองเท้าที่มีสายรัดข้อเท้า, สิ่งประดับที่สวมรอบข้อเท้า
rankle(แรง'เคิล) vt. ทำให้คับแค้นใจ,ทำให้เจ็บใจ. vi. คับแค้นใจ,ปวดร้าวใจ., See also: ranklingly adv., Syn. irritate, fester, embitter
thankless(แธงคฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นคุณค่า,ไม่ขอบคุณ,อกตัญญู., Syn. unappreciative

English-Thai: Nontri Dictionary
ankle(n) ข้อเท้า
anklebone(n) ตาตุ่ม
anklet(n) กำไลข้อเท้า
rankle(vi) ระบม,ปวดร้าว,ยอก,คับแค้นใจ
thankless(adj) อกตัญญู,ไม่ขอบใจ,ไม่เห็นคุณค่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ankle๑. ตาตุ่ม๒. ข้อเท้า [มีความหมายเหมือนกับ joint, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle clonusข้อเท้ากระตุกสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle jerk; jerk, Achillesการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle jointข้อเท้า [มีความหมายเหมือนกับ ankle ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle reflexรีเฟล็กซ์ข้อเท้า [มีความหมายเหมือนกับ jerk, Achilles; jerk, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ankleตาตุ่ม, ข้อเท้า [การแพทย์]
Ankle Clonusข้อเท้ากระตุก [การแพทย์]
Ankle Dislocationข้อเท้าหลุด [การแพทย์]
Ankle Edema, Severeข้อเท้าบวมมาก [การแพทย์]
Ankle Foot Painปวดข้อเท้าและเท้า [การแพทย์]
Ankle Jerkการกระตุกของข้อเท้า, การกระตุกของเอ็นร้อยหวายจากการเคาะ, รีเฟล็กซข้อเท้า [การแพทย์]
Ankle Jointข้อเท้า [การแพทย์]
Ankle Joint Properข้อเท้าแท้ๆ [การแพทย์]
Ankle Painปวดข้อเท้า [การแพทย์]
Anklets (Ornaments)กำไลข้อเท้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ankleAkagi sprained an ankle during practice so before the game he taped it up until it was stiff as a board.
ankleA sprained ankle disabled him from walking for a month.
ankleHe fell, twisting his ankle.
ankleHe sprained his ankle.
ankleHe was wearing a long black coat that reached almost to his ankles.
ankleIf I tried to wear shoes with heels that high I'd sprain my ankle.
ankleI missed a step on the stairs and I'm afraid I sprained my ankle.
ankleI slipped and twisted my ankle.
ankleI tripped on a stone, twisting my ankle.
ankleShe bathed her ankle with hot water.
ankleYou're going to fall and sprain your ankle wearing sandals with such huge platforms.
ankle"You've sprained your ankle and can't walk can you?" "No, I'm fine! I can move forward at a crawl!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาตุ่ม(n) ankle, Example: เขาเดินลงส้นเท้าเสียงดังจนถูกแม่ใช้ไม้เคาะตาตุ่มเป็นการลงโทษ, Count Unit: ข้าง, คู่, Thai Definition: อวัยวะส่วนที่เป็นปุ่มกลมๆ ที่ข้อเท้าทั้ง 2 ข้าง
ก้านบัว(n) leg bracelets, See also: anklet bracelets, Example: นางละครสวมกำไลก้านบัว, Count Unit: อัน, Thai Definition: กำไลเท้าชนิดหนึ่ง
ข้อเท้า(n) ankle, Example: กระโปรงของเธอกรอมข้อเท้า, Thai Definition: กระดูกข้อต่อระหว่างเท้ากับขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไล[kamlai] (n) EN: bracelet ; bangle ; anklet  FR: bracelet [m]
แค้น[khaēn] (v) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle  FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
แค้นใจ[khaēnjai] (v) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged  FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
เคล็ด[khlet] (n) EN: sprain (ankle ...)  FR: entorse [f] ; foulure [f]
ข้อเท้า[khøthāo] (n) EN: ankle  FR: cheville [f]
กลัดกลุ้ม[klatklum] (v) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle   FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
กรอมข้อเท้า[krøm khøthāo] (v, exp) EN: reach beyond the ankle  FR: arriver à la cheville
ไม่ขอบคุณ[mai khøpkhun] (adj) EN: thankless
เนรคุณ[nērakhun] (v) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless
นุ่งกระโปรงกรอมเท้า[nung kraprōng krøm thāo] (xp) EN: wear an ankle-length skirt ; wear a skirt down to one's ankles

CMU English Pronouncing Dictionary
ANKLE AE1 NG K AH0 L
ANKLES AE1 NG K AH0 L Z
ANKLET AE1 NG K L IH0 T
ANKLETS AE1 NG K L AH0 T S
ANKLEBONE AE1 NG K AH0 L B OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ankle (n) ˈæŋkl (a1 ng k l)
ankles (n) ˈæŋklz (a1 ng k l z)
anklet (n) ˈæŋklɪt (a1 ng k l i t)
anklets (n) ˈæŋklɪts (a1 ng k l i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脚踝[jiǎo huái, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄞˊ, / ] ankle, #16,092 [Add to Longdo]
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] ankle (bone), #17,765 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
足首[あしくび, ashikubi] EN: ankle

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankleider {m}; Garderobiere {f}dresser [Add to Longdo]
Fußreif {m}; Fußreifen {m}ankle bracelet [Add to Longdo]
Knöchel {m}; Fußknöchel {m}; Fußgelenk {n}; Fessel {f} [anat.] | Knöchel {pl}ankle | ankles [Add to Longdo]
Sprungbein {n}ankle bone [Add to Longdo]
Sprunggelenk {n} [anat.]ankle joint [Add to Longdo]
ankleben | anklebend | angeklebtto stick on | sticking on | stuck on [Add to Longdo]
anklebendpasting [Add to Longdo]
knöchellangankle length [Add to Longdo]
Ankleben verboten!Post no bills! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたびれ儲け;草臥れ儲け;草臥儲[くたびれもうけ, kutabiremouke] (n,adj-no) waste of effort; thankless task [Add to Longdo]
ちびっ子[ちびっこ, chibikko] (n) (col) small child; rug rat; ankle-biter [Add to Longdo]
アンクル[ankuru] (n) (1) uncle; (2) ankle [Add to Longdo]
アンクルブーツ[ankurubu-tsu] (n) ankle boots [Add to Longdo]
アンクレット[ankuretto] (n) anklet [Add to Longdo]
縁の下の力持ち[えんのしたのちからもち, ennoshitanochikaramochi] (n) unsung hero; person who does a thankless task [Add to Longdo]
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
距骨[きょこつ, kyokotsu] (n,adj-no) talus; astragalus; anklebone [Add to Longdo]
砂利[じゃり(P);ざり, jari (P); zari] (n,adj-no) (1) gravel; ballast; pebbles; (2) (じゃり only) (col) child; rugrat; ankle-biter; (P) [Add to Longdo]
座りだこ;座り胼胝[すわりだこ, suwaridako] (n) (See 正座・せいざ) calluses (on one's ankles, insteps, etc.) caused by sitting seiza [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ankle
   n 1: a gliding joint between the distal ends of the tibia and
      fibula and the proximal end of the talus [syn: {ankle},
      {ankle joint}, {mortise joint}, {articulatio talocruralis}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top