ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

angler

AE1 NG G L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angler-, *angler*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angler(แอง' เกลอ) n. ผู้ตกปลา, ปลาใหญ่จำพวก Lophius americanus (fisher, fisherman)
strangler(สแทรง'เกลอะ) n. ผู้รัดคอ,ผู้เค้นคอ,ผู้บีบคอจนหายใจไม่ออก,ช่องอุดอากาศ
wrangler(แรง'เกลอะ) n. ผู้ทะเลาะ,ผู้โต้เถียง,ผู้ต้อนปศุสัตว์,โคบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
angler(n) คนตกปลา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anglerfish(n) ปลาตกเบ็ด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anglerThe angler felt a tug on the line.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบคอ[bīp khø] (v, exp) EN: strangle  FR: étrangler
เค้นคอ[khen khø] (v, exp) EN: strangle  FR: étrangler
ปลาแองเลอร์[plā aēngloē] (n, exp) EN: Angler Fish
ปลาแองเลอร์โลฟิอิดีย์[plā aēngloē lōfiidī] (n, exp) EN: Lophiidae Angler Fish
ปลาแองเลอร์โอโกเซพฟาลีดีย์[plā aēngloē ōkōsēpfālidī] (n, exp) EN: Ogcocephalidae Angler Fish
ปลาแองเลอร์ทะเลลึก[plā aēngloē thalē seuk] (n, exp) EN: Deep Sea Angler Fish
รัด[rat] (v) EN: bind ; fasten ; tighten ; tie ; squeeze ; hug ; be tight ; be a snug  FR: serrer ; sangler
รัดคอ[rat khø] (v, exp) EN: strangle  FR: étrangler
สำลัก[samlak] (v) EN: choke ; suffocate ; smother ; stifle  FR: s'étrangler ; avaler de travers

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGLER AE1 NG G L ER0
ANGLERS AE1 NG G L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angler (n) ˈæŋglər (a1 ng g l @ r)
anglers (n) ˈæŋgləz (a1 ng g l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angler {m} | Angler {pl}angler; fisherman | anglers; fishermen [Add to Longdo]
Anglermesser {n}fishing knife [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アングラー[angura-] (n) angler [Add to Longdo]
太公望[たいこうぼう, taikoubou] (n) (avid) angler [Add to Longdo]
釣り客[つりきゃく, tsurikyaku] (n) visiting angler; fishing visitor [Add to Longdo]
釣り師;釣師[つりし, tsurishi] (n) (1) angler; (2) (sl) Internet troll [Add to Longdo]
釣り手[つりて, tsurite] (n) fisherman; angler; hanging strap [Add to Longdo]
釣り人[つりびと, tsuribito] (n) angler [Add to Longdo]
釣り籠[つりかご, tsurikago] (n) angler's basket; creel [Add to Longdo]
鮟鱇[あんこう;あんこ;アンコウ, ankou ; anko ; ankou] (n) (1) (uk) goosefish (any anglerfish of family Lophiidae); monkfish; sea devil; (2) (arch) fool; (3) (See 呼び樋) curved gutter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 angler
   n 1: a scheming person; someone who schemes to gain an advantage
   2: a fisherman who uses a hook and line [syn: {angler},
     {troller}]
   3: fishes having large mouths with a wormlike filament attached
     for luring prey [syn: {goosefish}, {angler}, {anglerfish},
     {angler fish}, {monkfish}, {lotte}, {allmouth}, {Lophius
     Americanus}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top