ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

andiron

AE1 N D AY2 ER0 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -andiron-, *andiron*
Possible hiragana form: あんぢろん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
andiron[N] ขาหยั่งโลหะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
andiron(แอน' ไอเอิร์น) n. ขาหยั่งโลหะ, Syn. metal stand

CMU English Pronouncing Dictionary
ANDIRON    AE1 N D AY2 ER0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
andiron    (n) ˈændaɪən (a1 n d ai @ n)
andirons    (n) ˈændaɪənz (a1 n d ai @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドッグ[, doggu] (n) andiron; dog; locking dog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 andiron
   n 1: metal supports for logs in a fireplace; "the andirons were
      too hot to touch" [syn: {andiron}, {firedog}, {dog}, {dog-
      iron}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top