ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amino

AH0 M IY1 N OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amino-, *amino*
Possible hiragana form: あみの
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amino acid(n) กรดอะมิโน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amino acidอินทรียสารกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ประกอบด้วยทั้ง NH2 และ COOH radicals,NH2-R-COOH
aminoacetic acidเป็นกรดอะมิโนแบบธรรมดาที่สุดชนิดหนึ่ง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำดี
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด
aminoacylaseเอนไซม์ในไตซึ่งกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง hippuric acid เป็น benzoic acid และ glycine
aminolipidfatty acid ester ของแอลกอฮอลล์ที่ประกอบด้วย nitrogen ในรูป amino
aminouriaปัสสวะที่มีเอมีนมากเกินไป
avitaminosis(เอไวทะมิโน'ซิส) n. ภาวะขาดแคลนวิตามิน -avitaminotic, adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aminoหมู่อะมิโน, อามิโน, อะมิโน [การแพทย์]
Amino Acetic Acidกรดอะมิโนอะซิติค [การแพทย์]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amino acidกรดอะมิโน, Example: กรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อยของโปรตีน แต่ละชนิดมีรูปร่าง ขนาด และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ลำดับเบสของดีเอ็นเอเป็นตัวกำหนดชนิดของกรดอะมิโนทำให้ได้โปรตีนชนิดต่างๆ โดยเริ่มจากกระบวนการ transcription ทำหน้าที่ถอดรหัสจากลำดับเบสของดีเอ็นเอเป็น messenger RNA (mRNA) หลังจากนั้นลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละชนิดเรียกกระบวนนี้ว่า translation หลังจากผ่านกระบวนการนี้ได้โปรตีนตามชนิดที่ต้องการ

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546. [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amino Acid Analysers, Automaticกรดอะมิโนอัตโนมัติ [การแพทย์]
Amino Acid Analyzersเครื่องแยกกรดอะมิโน [การแพทย์]
Amino Acid Derivativesอนุพันธ์ของกรดอะมิโน [การแพทย์]
Amino Acid Disordersความผิดปกติเกี่ยวกับกรดอะมิโน [การแพทย์]
Amino Acid Metabolismเมตาบอสิสม์ของกรดอมิโน [การแพทย์]
Amino Acid Nitrogenกรดอะมิโนไนโตรเจน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรดอะมิโน(n) amino acid, Example: ทั้งเฟนนิลอลานิน และกรดแอสพาร์ติคเป็นกรดอะมิโนที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติทั้งในอาหารจากพืชและสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรดอะมิโน[krot aminō] (n, exp) EN: amino acid  FR: aminoacide [m] ; acide aminé [m]
กรดอะมิโนที่จำเป็น[krot aminō thī jampen] (n, exp) EN: essential amino acid  FR: aminoacide essentiel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMINO AH0 M IY1 N OW0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氨基酸[ān jī suān, ㄢ ㄐㄧ ㄙㄨㄢ, ] amino acid, #11,018 [Add to Longdo]
氨基[ān jī, ㄢ ㄐㄧ, ] amino; amino group, #20,460 [Add to Longdo]
氨吖啶[ān ā dìng, ㄢ ㄚ ㄉㄧㄥˋ, ] aminoacridine or aminacrine (antiseptic and disinfectant) [Add to Longdo]
氨基苯酸[ān jī běn suān, ㄢ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄙㄨㄢ, ] aminobenzoic acid [Add to Longdo]
胺基酸[àn jī suān, ㄢˋ ㄐㄧ ㄙㄨㄢ, ] amino acid; also written 氨基酸 [Add to Longdo]
转氨基酶[zhuǎn ān jī méi, ㄓㄨㄢˇ ㄢ ㄐㄧ ㄇㄟˊ, / ] amino transferase (enzyme) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aminosäure {f} [biochem.]amino acid [Add to Longdo]
Aminotransferase {f} [biochem.]transaminase [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]
かみのけ座[かみのけざ, kaminokeza] (n) (constellation) Coma Berenices [Add to Longdo]
アセトアミノフェン[asetoaminofen] (n) (See パラセタモール) acetaminophen; paracetamol [Add to Longdo]
アミノ[amino] (pref) amino [Add to Longdo]
アミノピリン[aminopirin] (n) aminopyrine [Add to Longdo]
アミノ安息香酸エチル[アミノあんそくこうさんエチル, amino ansokukousan echiru] (n) ethyl aminobenzoate [Add to Longdo]
アミノ基[アミノき, amino ki] (n) amino group [Add to Longdo]
アミノ酸[アミノさん, amino san] (n) amino acid; (P) [Add to Longdo]
アミノ酸発酵[アミノさんはっこう, amino sanhakkou] (n) amino-acid fermentation [Add to Longdo]
アミノ樹脂[アミノじゅし, amino jushi] (n) amino resin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amino
   adj 1: pertaining to or containing any of a group of organic
       compounds of nitrogen derived from ammonia [syn: {amino},
       {aminic}]
   n 1: the radical -NH2 [syn: {amino}, {amino group}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top