ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aloft

AH0 L AO1 F T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aloft-, *aloft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aloft[ADV] สูงขั้นไป, Syn. overhead, over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aloft(อะลอฟทฺ') adv. สูงขึ้นไป, เบื้องบน, ขึ้นไปในอากาศ, บนเสากระโดงเรือ, บนสวรรค์

English-Thai: Nontri Dictionary
aloft(adv) เบื้องบน,สูงขึ้น,บนสวรรค์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I double-checked the terminal forecast, and the wind's aloft and IFR ceilings all the way.ผมตรวจสอบการพยากรณ์ อย่างละเอียดแล้ว ลมพัดขึ้นสูงและมี ม่านเมฆไอเอฟอาร์ตลอดทาง Airplane! (1980)
I assume you're not holding Cameron aloft in triumph.ฉันเดาเอาเองว่า\ พวกคุณคงไม่คิดจนเกินจริงนะ\ ว่าเป็นชัยชนะของคาเมรอน The Itch (2008)
Abide by my exhortations to joie de vivre, that you may be borne aloft on the trembling wings of giggling angels.ถือหลักตามคำแนะนำของผม ลองชิม จัวร์ เดอ วีเวอร์ ซึ่งคุณจะต้องนึกไปถึง การขยับปีกของเหล่านางฟ้าเลยทีเดียว The Dwarf in the Dirt (2009)
You see, in my head, the only way the plane remains aloft is if I'm rooting for it.ฟังนะ ในหัวของฉัน มันมีทางเดียว ที่เครื่องบินจะบินอยู่ได้ ก็คือฉันรู้สึกถึงมัน Chuck Versus the Honeymooners (2010)
'The wind carries them aloft To mingle with the crows. '"สายลมจะดูแลพวกเขา ด้วยฝูงกาที่มากมาย" From Up on Poppy Hill (2011)
Fabulous secret powers were revealed to me... the day I held aloft my magic sword and said:อำนาจลับเยี่ยม ได้รับการเปิดเผยให้ฉัน ... วันที่ผมจัดขึ้นสวรรค์ ดาบวิเศษของฉันและกล่าวว่า: Chappie (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aloftI saw a flock of birds flying aloft.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALOFT    AH0 L AO1 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aloft    (a) ˈəlˈɒft (@1 l o1 f t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在高处[zài gāo chù, ㄗㄞˋ ㄍㄠ ㄔㄨˋ, / ] aloft [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上層風[じょうそうふう, jousoufuu] (n) winds aloft [Add to Longdo]
振りかぶる;振り被る[ふりかぶる, furikaburu] (v5r,vi) to hold aloft (e.g. a sword); to brandish [Add to Longdo]
翳す[かざす, kazasu] (v5s,vt) (1) to hold up over one's head; to hold aloft; (2) to hold one's hands out (e.g. towards a fire); (3) to shade one's eyes, face, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aloft
   adv 1: at or on or to the masthead or upper rigging of a ship;
       "climbed aloft to unfurl the sail"
   2: upward; "the good news sent her spirits aloft"
   3: at or to great height; high up in or into the air; "eagles
     were soaring aloft"; "dust is whirled aloft"
   4: in the higher atmosphere above the earth; "weather conditions
     aloft are fine"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top