ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allegiance

AH0 L IY1 JH AH0 N S   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allegiance-, *allegiance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allegiance[N] ความจงรักภักดี, See also: ความสามิภักดิ์, Syn. loyalty, fidelity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allegiance(อะลี' เจินซฺ) n. ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ, Syn. submission, loyalty -A.disloyalty, treachery

English-Thai: Nontri Dictionary
allegiance(n) ความจงรักภักดี,ความสวามิภักดิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allegianceความจงรักภักดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allegianceความสวามิภักดิ์, ความจงรักภักดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allegiance, oath ofคำสัตย์ปฏิญาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allegiance, oath ofคำสัตย์ปฏิญาณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...pledge allegiance pledge allegiance to Hedley Lamarr to Hedy Lamarr...... ขอให้คำปฏิญาณ... ...แก่เฮดลีย์ ลามาร์... ...แก่ เฮดดี้ ลามาร์... Blazing Saddles (1974)
I pledge allegiance to Adolf Hitler... the immortal leader of our race.ผมสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ แอโดลฟ ฮิทเลอ ผู้นำซึ่งเป็นอมตะของเผ่าพันธุ์ของพวกเรา The Blues Brothers (1980)
I pledge allegiance to the flag... of the United States of America... and to the Republic for which it stands, one nation...ข้าขอแสดงความ จงรักภักดีต่อธง... แห่งประเทศ สหรัฐอเมริกา... และต่อสาธารณรัฐ ในปกครอง An American Tail (1986)
I don't know how you got here, or why you picked us but we pledge allegiance to honor and protect youฉันไม่รู้ว่าพวกเจ้ามายังไง หรือว่าทำไมถึงเลือกเรา แต่เราขอให้สัตย์ปฏิญาณ จะเทิดทูนและปกป้องเจ้า *batteries not included (1987)
How could I go to school after that... and pledge allegiance to the flag and sit through good government bullshit?หลังจากเรื่องนั้น ผมจะไปรร.ได้ไง ยืนตรงเคารพธงชาติ และนั่งต่อหน้ารัฐบาล เหลวไหล Goodfellas (1990)
Let's go before he starts The Pledge of Allegiance.รีบไปก่อนที่เขาจะพูดเรื่อง คำปฏิญาณในความจงรักภักดี. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You owe him your allegiance.คุณควรสวามิภักดิ์ต่อเขา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
By my father's head I pledge my allegiance.ด้วยศรีษะของพ่อข้า ข้าขอสวามิภักดิ์ต่อท่าน The Scorpion King (2002)
Allegiances will be made.ความจงรักภักดีจะถูกสร้างขึ้น Underworld (2003)
It should not surprise us that corporate allegiance to profits will trump their allegiance to any flag.ไม่น่าประหลาดใจเลย ความจงรักภักดีที่บรรษัทมีต่อกำไร ย่อมเหนือกว่าความภักดีต่อธงชาติผืนไหน The Corporation (2003)
- I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation...- ปฏิญาณตนด้วยความจงรักภักดี ต่อธงชาติ... ...สหรัฐอเมริกา และต่อประชาชาติ... ...ที่พวกเรายืนอยู่ด้วยความภาคภูมิใจ แห่งชาติ... A Cinderella Story (2004)
Allegiance!จงรักภักดีจ้า My Little Bride (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allegiancePledge allegiance to the national flag.
allegianceTake an oath of allegiance to king.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิญาณตน[n.] (kān patiyān ton) EN: allegiance   FR: allégeance [f]
ความจงรักภักดี[n.] (khwām jongrakphakdī) EN: loyalty ; faithfulness ; allegiance   FR: allégeance [f] ; loyauté [f]
ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา[v. exp.] (theū nāmphraphiphatsattayā) EN: drink an oath of allegiance   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLEGIANCE    AH0 L IY1 JH AH0 N S
ALLEGIANCES    AE2 L IY1 JH IY0 AE2 N S AH0 Z
ALLEGIANCES    AH0 L IY1 JH AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allegiance    (n) ˈəlˈiːʤəns (@1 l ii1 jh @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
旗色[はたいろ, hatairo] (n) (1) situation; outlook; (2) one's allegiance; affiliation; position; (P) [Add to Longdo]
帰順[きじゅん, kijun] (n,vs) submission; return to allegiance [Add to Longdo]
恭順[きょうじゅん, kyoujun] (n,vs) allegiance [Add to Longdo]
左袒[さたん, satan] (n,vs) (arch) friendship; allegiance; support [Add to Longdo]
忠誠[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) loyalty; sincerity; allegiance; fidelity; integrity; (P) [Add to Longdo]
忠誠を誓う[ちゅうせいをちかう, chuuseiwochikau] (exp,v5u) to pledge allegiance; to swear an oath of allegiance; to take an oath of allegiance [Add to Longdo]
忠節[ちゅうせつ, chuusetsu] (n) loyalty; allegiance; fidelity [Add to Longdo]
服属[ふくぞく, fukuzoku] (n,vs) a follower; yield allegiance to [Add to Longdo]
本領安堵[ほんりょうあんど, honryouando] (n) recognition and guarantee, by the shogunate, of ownership of the inherited estate of a samurai who pledged allegiance to it (in the Kamakura and early Muromachi periods) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allegiance
   n 1: the act of binding yourself (intellectually or emotionally)
      to a course of action; "his long commitment to public
      service"; "they felt no loyalty to a losing team" [syn:
      {commitment}, {allegiance}, {loyalty}, {dedication}]
   2: the loyalty that citizens owe to their country (or subjects
     to their sovereign) [syn: {allegiance}, {fealty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top