ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aliment

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aliment-, *aliment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aliment(vt) เลี้ยงดู, See also: ให้อาหาร, Syn. nourish
aliment(n) อาหาร, Syn. food
alimentary(adj) เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง, See also: เกี่ยวกับการเลี้ยงดู, Syn. nourishing
alimentary(adj) เกี่ยวกับอาหาร
alimentation(n) การโภชนาการ, Syn. nourishment, nutrition
alimentation(n) สนับสนุน
alimentary canal(n) ทางเดินอาหาร, See also: ช่องทางเดินของอาหารตั้งแต่ปาก, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก, ลำไส้ใหญ่ จนถึงทวารหนั

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food, nutrition, support
alimentary(แอลละเมน' ทะรี) adj. เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง, เกี่ยวกับโภชนาการ, ซึ่งบำรุง, ซึ่งค้ำชู, Syn. nutritional
alimentary canalทางเดินอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
aliment(n) อาหาร
alimentary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alimentary-อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary canal; tract, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary feverไข้เหตุทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary oedema; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary systemระบบทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary tract; canal, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒ และ tract, gastrointestinal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentation๑. การให้อาหาร๒. การรับอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentation, rectalการให้อาหารทางทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alimentaryภายหลังกินอาหาร [การแพทย์]
Alimentary Canalทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Alimentary Systemระบบทางเดินอาหาร, ระบบย่อยอาหาร [การแพทย์]
Alimentary Tractท่อทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Alimentationขบวนการได้รับอาหาร [การแพทย์]
Alimentationกระบวนการเพิ่มหิมะ [อุตุนิยมวิทยา]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางเดินอาหาร(n) alimentary canal, Example: การย่อยอาหารที่เข้าไปในทางเดินอาหาร จะถูกย่อยให้มีขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารบำรุง[āhān bamrung] (n, exp) EN: nourishing food ; nourishment  FR: aliment nourissant [m]
อาหารแห้ง[āhān haēng] (n, exp) EN: dried food  FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารกำหนด[āhān kamnot] (v, exp) EN: diet  FR: régime (alimentaire) [m]
อาหารมังสวิรัติ[āhān mangsawirat] (n, exp) EN: vegetarian food  FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารมนุษย์[āhān manut] (n, exp) FR: alimentation humaine [f]
ด้านอาหาร[dān āhān] (adj) EN: food  FR: alimentaire
ให้อาหาร[hai āhān] (v, exp) EN: feed  FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter
ห่วงโซ่อาหาร[huangsō āhān] (n, exp) EN: food chain  FR: chaîne alimentaire [f]
แจ[jaē] (n) EN: vegetarian food ; vegetarian diet  FR: nourriture végétarienne [m] ; aliment végétarien [m] ; régime végétarien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIMENTARY AE2 L AH0 M EH1 N T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alimentary (j) ˌælɪmˈɛntəriː (a2 l i m e1 n t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alimente {f}; Unterhaltszahlung {f} | Alimente {pl}alimony | alimonies [Add to Longdo]
alimentär {adj} [med.]alimentary [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
alimentation(n) |f| การโภชนาการ
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค

Japanese-English: EDICT Dictionary
消化管[しょうかかん, shoukakan] (n) alimentary canal [Add to Longdo]
中心静脈栄養[ちゅうしんじょうみゃくえいよう, chuushinjoumyakueiyou] (n) central venous hyperalimentation; intravenous hyperalimentation [Add to Longdo]
非経口栄養[ひけいこうえいよう, hikeikoueiyou] (n) parenteral nutrition; parenteral alimentation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
扶養料[ふようりょう, fuyouryou] Alimente [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aliment
   n 1: a source of materials to nourish the body [syn:
      {nutriment}, {nourishment}, {nutrition}, {sustenance},
      {aliment}, {alimentation}, {victuals}]
   v 1: give nourishment to [syn: {nutrify}, {aliment}, {nourish}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top