ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

airy

EH1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airy-, *airy*
English-Thai: Longdo Dictionary
hairy basil(n) แมงลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airy(adj) ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, See also: โปร่ง, โล่ง, Syn. windy, breezy
airy(adj) ที่บางเบาเหมือนอากาศ, Syn. fragile, thin, frail
airy(adj) ที่อยู่บนอากาศ
airy(adj) สบายใจ, See also: เบาใจ, Syn. happy, sprightly
airy-fairy(sl) ความเพ้อฝัน, See also: ความไม่มีแก่นสาร, ความนึกฝัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
dairy(แด'รี) n. โรงรีดนม,ร้านหรือธุรกิจขายนมและผลิตภัณฑ์ของนม adj.เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม
dairy breedn. วัวพันธุ์นม
dairy cattlen. วัวนม
dairy farmn. ฟาร์มรีดนมและทำผลิตภัณฑ์นม
dairymaid(แด'รีเมด) n. หญิงรีดนม,คนงานหญิงในฟาร์มนม
fairy(แฟ'รี) n. เทพธิดา,นางฟ้า,ชายที่รักร่วมเพศ. adj. เกี่ยวกับเทพธิดา,คล้ายนางฟ้า., Syn. elf
fairy talen. เทพนิยาย,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fairylandn. แดนสวรรค์,แดนสุขาวดี,แดนที่สวยงามมาก
hairy(แฮร์'รี) adj. ผมมาก,มีขนมาก, คล้ายผมหรือขน,ยาก,ลำบาก,น่ากลัว,เสี่ยงอันตราย., See also: hairiness n., Syn. hirsute

English-Thai: Nontri Dictionary
airy(adj) โปร่ง,อากาศถ่ายเทสะดวก,เบา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว
dairy(n) โรงรีดนม,ร้านขายนม
dairyman(n) เจ้าของฟาร์มนม,คนทำเนย,คนส่งนม,คนขายนมเนย
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย,เรื่องมหัศจรรย์,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fairy(adj) เกี่ยวกับเทพยดา,เกี่ยวกับนางฟ้า,เกี่ยวกับเทพธิดา
fairy(n) เทพยดา,เทวดา,นางฟ้า,เทพธิดา
fairyland(n) สวรรค์,ชั้นฟ้า,เมืองสวรรค์,แดนสวรรค์,แดนสุขาวดี
hairy(adj) มีผมดก,เหมือนผม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
airyHer head was full of airy thoughts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปร่งลม(adj) airy, See also: well-ventilated, open, spacious, Example: บ้านเขาเป็นบ้านชั้นเดียว ล้อมด้วยรั้วไม้โปร่งลม ดูน่ารักเหมือนบ้านในนิทาน, Thai Definition: ที่มีอากาศเข้าออกสะดวก
โปร่ง(adj) airy, See also: fresh, light, open, Syn. ถ่ายเท, โล่ง, ลมโชย, ลมโกรก, Ant. อับ, Example: นอกจากกุฏิหลังย่อมๆ มุงสังกะสีแล้วก็มีเพียงศาลาทรงโปร่งอีกเพียงหลังเดียว, Thai Definition: ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
ความโปร่ง(n) clarity, See also: airy, clearness, porosity, Syn. ความโปร่งสบาย, Ant. ความทึบ, Example: ความโปร่งของห้องนี้เกิดจากลมถ่ายเทสะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารนม[āhān nom] (n, exp) EN: dairy product  FR: produit lacté [m]
บุ้ง[bung] (n) EN: caterpillar ; hairy caterpillar  FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ฟาร์มโคนม[fām khōnom] (n, exp) EN: dairy farm
ขนดก[khon dok] (adj) EN: hairy  FR: poilu
โคนม[khōnom] (n, exp) EN: milk cow ; dairy cattle ; dairy cow ; milch cow ; milker  FR: vache laitière [f]
กระรอกบินเท้าขน[krarøk bin thāo khon] (n, exp) EN: Hairy-footed Flying Squirrel
โล่ง[lōng] (adj) EN: wide ; broad ; airy ; spacious ; vast  FR: vaste ; spacieux
แมงลัก[maenglak] (n) EN: sweet basil ; Hairy Basil  FR: basilic [m]
นากจมูกขน[nāk jamūk khon] (n, exp) EN: Hairy-nosed Otter
นางฟ้า[nāngfā] (n) EN: fairy ; angel ; goddess  FR: fée [f] ; ange [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRY EH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airy (j) ˈɛəʳriː (e@1 r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ, / ] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information, #9,503 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
あいまい量;曖昧量[あいまいりょう, aimairyou] (n) {comp} equivocation [Add to Longdo]
お伽草子;御伽草子[おとぎぞうし, otogizoushi] (n) (See 伽草子) fairy-tale book [Add to Longdo]
お伽話;御伽話;おとぎ話;御伽噺[おとぎばなし, otogibanashi] (n) (See 伽話) fairy-tale; nursery-tale [Add to Longdo]
むくむく[mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy [Add to Longdo]
もさもさ;モサモサ[mosamosa ; mosamosa] (vs) (1) hairy (person); thickly bearded person; (2) slow person; dull person [Add to Longdo]
アウロノカラヤコブフライベルギ[auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly [Add to Longdo]
カップケーキ[kappuke-ki] (n) cupcake; fairy cake [Add to Longdo]
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] (n) {comp} surge resistance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance [Add to Longdo]
配慮[はいりょ, hairyo] consideration (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airy
   adj 1: open to or abounding in fresh air; "airy rooms" [syn:
       {aired}, {airy}]
   2: not practical or realizable; speculative; "airy theories
     about socioeconomic improvement"; "visionary schemes for
     getting rich" [syn: {airy}, {impractical}, {visionary},
     {Laputan}, {windy}]
   3: having little or no perceptible weight; so light as to
     resemble air; "airy gauze curtains"
   4: characterized by lightness and insubstantiality; as
     impalpable or intangible as air; "figures light and aeriform
     come unlooked for and melt away"- Thomas Carlyle; "aerial
     fancies"; "an airy apparition"; "physical rather than
     ethereal forms" [syn: {aeriform}, {aerial}, {airy}, {aery},
     {ethereal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top