ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aim

EY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aim-, *aim*
Possible hiragana form: あいん
English-Thai: Longdo Dictionary
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim(n) การเล็ง
aim(n) ความตั้งใจ, See also: จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, Syn. object, plan, purpose
aim(vt) ตั้งใจ
aim(vi) ตั้งใจ, See also: เจตนา, วางแผน, Syn. propose, strive, endeavor
aim(vt) ตั้งเป้า, See also: มุ่งเป้า
aim(vi) ตั้งเป้า, See also: เล็งเป้าหมาย, มุ่งเป้า
aim(n) ทักษะการเล็ง
aim(n) เป้า, See also: เป้าหมาย, ที่หมาย, Syn. target, point
aim(n) ระดับความแม่นยำ
aim at(phrv) เล็ง (ปืน) ไปที่, Syn. shoot at, take at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aim(เอม) vt.,vi.,n. เล็ง, เข้าหา, มุ่งหมาย, จุดประสงค์, ความมุ่งหมาย, การเล็งเป้า. -aimer n. -aimful adj -aimless adj. -aimlessness n., Syn. mark, goal, aspiration
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail
arapaima(อาระไพ'มะ) n. ชื่อปลาน้ำจืดขนาดใหญ่จำพวก Arapaima gigas
claim(เคลม) vt.,n. (การ) เรียกร้อง,อ้างสิทธิ,อ้าง,สิทธิเรียกร้อง,สิทธิ,สิทธิเรียกร้อง,สิ่งที่เรียกร้อง
claimant(เคล'เมินทฺ) n. ผู้เรียกร้อง,ผู้อ้างสิทธิ
counterclaim(เคา'เทอะเคลม) vt.,vi.,n. (การ) เรียกร้องแย้ง,อ้างสิทธิแย้ง,แย้งสิทธิ., See also: counterclaimant n. ดูcounterclaim
daimon(ได'โมน) n. พระเจ้า -pl. daimons,daimones
declaim(ดิเคลม') v. พูดโว,พูดโผงผาง,พูดที่ครึกโครม ,ท่องออกเสียง ,พูดชุมชน
disclaim(ดิสเคลม') vt.,vi. ไม่ยอมรับ,สละสิทธิ,ละทิ้ง,ปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,ออกตัว
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
aim(n) การเล็ง,จุดประสงค์,จุดมุ่งหมาย
aim(vi) เล็ง,เพ่ง,มุ่งหมาย
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclaim(vi, vt) ร้องไชโย,โห่ร้อง
claim(n) สิทธิ,คำร้อง,การเรียกร้องสิทธิ์,การอ้างสิทธิ
claim(vt) อ้างสิทธิ,เรียกร้องสิทธิ์,ยืนยัน
claimant(n) ผู้อ้างสิทธิ,ผู้เรียกร้องสิทธิ์,โจทก์
counterclaim(n) การแย้ง,การเรียกร้องแย้ง
declaim(vi) พูดในที่ชุมนุมชน,แสดงปาฐกถา,แสดงสุนทรพจน์
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ,ออกตัว,ละทิ้ง,สละสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aiming screwสกรูปรับไฟหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aimlessไร้จุดหมาย [การแพทย์]
Aimsเป้าหมาย [การแพทย์]
Aims and objectivesเป้าหมายและวัตถุประสงค์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aimAim the gun at the target.
aimAim very proud of the job I chose myself.
aimAll of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.
aimAll of us aim at success.
aimA stable economy is the aim of every government.
aimBeyond the novel we come to works whose avowed aim is information.
aimCompanions with the same aim, to carve out their own future, cooperate with each other.
aimDick aims to go alone.
aimEducation aims to develop potential abilities.
aimEducation shouldn't be aimed at passing a test.
aimGranting that the aim is right, how will you carry out the plan?
aimHe achieved his aim at last.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ่งเน้น(v) emphasize, See also: aim at, focus on, Syn. เน้น, Ant. มองข้าม, Example: วิธีการสอนแบบนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดและแสดงความคิดเห็นมากกว่าเป็นผู้ฟัง, Thai Definition: ให้ความสนใจกับสิ่งนั้นเป็นพิเศษ
โต๋เต๋(adv) aimlessly, See also: without proposes, Syn. เรื่อยเปื่อย, Example: เขาเดินโต๋เต๋ๆ โดยไม่มีจุดหมายปลายทาง
ไม่มีจุดหมาย(adv) adrift, See also: aimlessly, driftingly, afloat, Syn. เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, ไม่มีจุดหมายปลายทาง, Ant. มีจุดหมาย, Example: พวกเราเดินทางไปอย่างไม่มีจุดหมาย, Thai Definition: โดยไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดที่ใด
แสดงเจตจำนง(v) aim at, See also: purpose, intent, Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตนา
แสดงเจตนา(v) intent to, See also: aim at, stretch out for, Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตจำนง
ใฝ่(v) aim, See also: expect, hope for, desire, Syn. มุ่ง, ใคร่, หวัง, ใฝ่หา, Example: เขามักใฝ่ชีวิตง่ายๆ ไม่พิสดาร ไม่ต้องหรูหราเหมือนคนอื่น, Thai Definition: คิดมุ่งหรือคิดหวังถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตั้งเป้า(v) aim at, See also: intend, mean, plan, endeavor, attempt, strive, try, Syn. วางเป้า, ตั้งเป้าหมาย, Example: ผู้จัดการทีมตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้, Thai Definition: กำหนดเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายไว้ในใจ
มุ่งหมาย(v) aim at, See also: intend, mean, desire, endeavour, set one's sights on, Syn. มุ่ง, ตั้งใจ, ปรารถนา, วางเป้าหมาย, หมายมุ่ง, Example: คู่แข่งมุ่งหมายจะทำลายภาพบริษัทเราอย่างไม่ต้องสงสัย, Thai Definition: ตั้งใจกำหนดหรือปรารถนาสิ่งใดให้เป็นไปตามประสงค์
เขม้น(v) gaze at, See also: aim at, stare at, Syn. จ้อง, มองเขม็ง, เพ่ง, Example: เขาเขม้นมองป้ายโฆษณาอย่างสนใจมาก, Thai Definition: จ้องมองดูโดยมุ่งเฉพาะ
ปอง(v) aim to get, See also: desire, intend, Syn. หมายปอง, Example: ล๊อกฮัดสัน เทพบุตรสุดหล่อแห่งศตวรรษมีสาวๆ เกือบครึ่งโลกหมายปอง, Thai Definition: ปรารถนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างอิง[āng-ing] (v) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege  FR: citer ; se référer (à)
อ้างสิทธิ์[āng sit] (v, exp) EN: claim
อ้างสิทธิ์ใน...[āng sit nai …] (v, exp) EN: lay claim to ; vindicate for
อ้างว่า[āng wā] (v) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true  FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อันแท้จริง[an thaējing] (adj) FR: avéré ; authentique ; vraiment
ใบเปิด[baipoēt] (n, exp) EN: claim for reimbursement
เบิกค่าใช้จ่าย[boēk khāchaijāi] (v, exp) EN: claim expenses
ช่าง[chang] (x) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly  FR: vraiment

CMU English Pronouncing Dictionary
AIM EY1 M
AIMS EY1 M Z
AIME EY1 M
AIMEE EY1 M IY1
AIMED EY1 M D
AIMAN AY1 M AH0 N
AIMAL AY1 M AH0 L
AIM'S EY1 M Z
AIMING EY1 M IH0 NG
AIMONE EY1 M OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aim (v) ˈɛɪm (ei1 m)
aims (v) ˈɛɪmz (ei1 m z)
aimed (v) ˈɛɪmd (ei1 m d)
aiming (v) ˈɛɪmɪŋ (ei1 m i ng)
aimless (j) ˈɛɪmləs (ei1 m l @ s)
aimlessly (a) ˈɛɪmləsliː (ei1 m l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] aim; clear, #2 [Add to Longdo]
对准[duì zhǔn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ, / ] aim, #12,057 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
曖昧[あいまい, aimai] (n) กำกวม,คลุมเครือ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
合間[あいま, aima] TH: ช่วงที่ว่าง  EN: interval

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensziel {n} | Lebensziele {pl}aim in life | aims in life [Add to Longdo]
Ziel {n}; Zweck {m} | Ziele {pl} | ein Ziel erreichenaim | aims | to achieve an aim [Add to Longdo]
Bin ich Moses?AIM : Am I Moses? [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aimer(vi, vt) รัก, ชอบ เช่น Aimer le chocholat = ชอบช็อคโกแลต, Je t'aime = ผมรักคุณ, Je t'aime bien = ผมชอบคุณ
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
vraiment(adv) จริงๆ, อย่างแท้จริง เช่น Elle plaît vraiment., See also: vrai
je t'aime.ฉันรักเธอ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aime[j'aime] (adj) ชอบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
あいまい制御;曖昧制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] (n) {comp} fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい性;曖昧性[あいまいせい, aimaisei] (n) ambiguity; fuzziness [Add to Longdo]
あいまい度;曖昧度[あいまいど, aimaido] (n) {comp} equivocation [Add to Longdo]
あいまい理論;曖昧理論[あいまいりろん, aimairiron] (n) {comp} fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい量;曖昧量[あいまいりょう, aimairyou] (n) {comp} equivocation [Add to Longdo]
あいまい論理;曖昧論理[あいまいろんり, aimaironri] (n) {comp} fuzzy logic [Add to Longdo]
いつの時代も[いつのじだいも, itsunojidaimo] (adv) (See いつの時代にも) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time [Add to Longdo]
クレームトークン[くれーむとーくん, kure-muto-kun] claim token [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aim
   n 1: an anticipated outcome that is intended or that guides your
      planned actions; "his intent was to provide a new
      translation"; "good intentions are not enough"; "it was
      created with the conscious aim of answering immediate
      needs"; "he made no secret of his designs" [syn: {purpose},
      {intent}, {intention}, {aim}, {design}]
   2: the goal intended to be attained (and which is believed to be
     attainable); "the sole object of her trip was to see her
     children" [syn: {aim}, {object}, {objective}, {target}]
   3: the action of directing something at an object; "he took aim
     and fired"
   4: the direction or path along which something moves or along
     which it lies [syn: {bearing}, {heading}, {aim}]
   v 1: point or cause to go (blows, weapons, or objects such as
      photographic equipment) towards; "Please don't aim at your
      little brother!"; "He trained his gun on the burglar";
      "Don't train your camera on the women"; "Take a swipe at
      one's opponent" [syn: {aim}, {take}, {train}, {take aim},
      {direct}]
   2: propose or intend; "I aim to arrive at noon" [syn: {aim},
     {purpose}, {purport}, {propose}]
   3: move into a desired direction of discourse; "What are you
     driving at?" [syn: {drive}, {get}, {aim}]
   4: specifically design a product, event, or activity for a
     certain public [syn: {calculate}, {aim}, {direct}]
   5: intend (something) to move towards a certain goal; "He aimed
     his fists towards his opponent's face"; "criticism directed
     at her superior"; "direct your anger towards others, not
     towards yourself" [syn: {target}, {aim}, {place}, {direct},
     {point}]
   6: direct (a remark) toward an intended goal; "She wanted to aim
     a pun"
   7: have an ambitious plan or a lofty goal [syn: {draw a bead
     on}, {aspire}, {aim}, {shoot for}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top