ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ailment

EY1 L M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ailment-, *ailment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ailment(n) อาการป่วย, See also: โรคทางกาย, ความเจ็บไข้, ความเจ็บป่วย, Syn. illness, sickness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ailment(เอล' เมินทฺ) n. ความไม่สบายกาย,ความป่วย, Syn. disturbance, discomfort
bailment(เบล'เมินทฺ) n. ทรัพย์ที่ใช้ประกันตัว,การส่งคืนทรัพย์สินที่ประกันตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
ailment(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย,โรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ailmentการเจ็บไข้ได้ป่วย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm, uh, going to need a family medical history from you, any ailments or conditions that are hereditary.ฉันต้องการประวัติทางการแพทย์ของครอบครัวนาย โรคหรืออาการเจ็บป่วยทุกอย่างที่เป็นกรรมพันธุ์ English, Fitz or Percy (2005)
People afflicted with one of the 65 ailments the V's can cure.ฉันมีลูกสาว V (2009)
Hey, don't you even know medicines cure ailments but others need liqour distiled from flowers!เช้าจรดเย็นถึงพูดไม่มีหยุดไง The Sorcerer and the White Snake (2011)
Are your ailments not gone?ความเศร้าของเจ้ายังไม่จากไปหรือ? Snow White and the Huntsman (2012)
It seems quite the tragic ailment has befallen our young friend.มันเป็นเรื่องน่าสลดใจ ที่เกิดกับเพื่อนตัวน้อยของเรา A Land Without Magic (2012)
Well, I carry a lot of alternative medicine for ailments that don't really respond to traditional treatment.ดีล่ะ ฉันมี ยาต่างๆมากมายน่ะ สำหรับโรคที่ไม่ ได้แสดงอาการ ทั่วไปน่ะ Mr. Sandman (2013)
Ah. What ailment you giving pops?ยัดเยียดโรคอะไรให้พ่อล่ะ? Guadalajara Dog (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ailmentWeakness brought on by a number of respiratory ailments had forced him just last week to announce that he was giving up his conducting career.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรค(n) disease, See also: ailment, malady, affliction, disorder, sickness, illness, infirmity, Example: คนไข้นั่งรอหมอวินิจฉัยโรค, Count Unit: โรค, Thai Definition: ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจ และหมายความรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกล่าวด้วย
พยาธิ(n) sickness, See also: ailment, illness, malady, disease, Syn. โรคาพยาธิ, Example: การวัดการได้ยินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถบอกตำแหน่งพยาธิสภาพที่ทำให้หูตึงหรือหูหนวกได้, Thai Definition: ความเจ็บไข้, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยาธิ[phayāt = phayāthi] (n) EN: ailment ; malady ; sickness ; illness ; disease
โรค[rōk] (n) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity  FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
โรคภัยไข้เจ็บ[rōk phai khai jep] (n) EN: illness ; sickness ; disease ; ailment ; unhealthiness  FR: maladie [f] ; affection [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AILMENT EY1 L M AH0 N T
AILMENTS EY1 L M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ailment (n) ˈɛɪlmənt (ei1 l m @ n t)
ailments (n) ˈɛɪlmənts (ei1 l m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, ] ailment; sickness; illness; disease; fall ill; sick; defect, #829 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一病息災[いちびょうそくさい, ichibyousokusai] (exp) one who experiences a chronic ailment takes better care of his health and lives longer [Add to Longdo]
企業整備[きぎょうせいび, kigyouseibi] (n) curtailment of business operations [Add to Longdo]
競合脱線[きょうごうだっせん, kyougoudassen] (n) train derailment due to a concurrence of causes [Add to Longdo]
経費節約[けいひせつやく, keihisetsuyaku] (n,adj-no) curtailment of expenditure; financial retrenchment [Add to Longdo]
削減[さくげん, sakugen] (n,vs) cut; reduction; curtailment; (P) [Add to Longdo]
歯止め[はどめ, hadome] (n,vs) (1) brake; skid; pawl; (2) restraint; curtailment; self-imposed limit; check; (P) [Add to Longdo]
自由刑[じゆうけい, jiyuukei] (n) punishment by imprisonment or curtailment of liberties [Add to Longdo]
疾患[しっかん, shikkan] (n,adj-no) disease; ailment; (P) [Add to Longdo]
縮小[しゅくしょう, shukushou] (n,vs,adj-no) reduction; curtailment; (P) [Add to Longdo]
切り詰め[きりつめ, kiritsume] (n) retrenchment; curtailment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ailment
      n 1: an often persistent bodily disorder or disease; a cause for
           complaining [syn: {ailment}, {complaint}, {ill}]

Are you satisfied with the result?Discussions