ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agnostic

AE0 G N AA1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agnostic-, *agnostic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agnostic(n) ผู้ที่เชื่อว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ถึงการมีอยู่ของพระเจ้า, Syn. atheistic, skeptic, freething

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agnostic(แอกนอส' ทิค) n.,adj. ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่รู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งแน่นอนที่สุดในบาง อย่าง (ทฤษฎีอวิชชา)
agnosticism(แอกนอส' ทิซิซึม) n. ทฤษฎีที่ไม่มีใครที่อาจจะรู้ได้
diagnostic(ไดแอกนอส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการวินิจฉัย
diagnostic programชุดคำสั่งวินิจฉัยหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเครื่อง หรือวินิจฉัยข้อผิดพลาดของการลงรหัส

English-Thai: Nontri Dictionary
agnostic(adj) ซึ่งไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
agnostic(n) ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
diagnostic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์โรค,เกี่ยวกับการตรวจโรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agnosticผู้ไม่ถือศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
agnosticismอไญยนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตรวจวินิจฉัย[kān trūat winitchai] (n) EN: diagnosis  FR: diagnostic [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGNOSTIC AE0 G N AA1 S T IH0 K
AGNOSTICS AE0 G N AA1 S T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agnostic (n) ˈægnˈɒstɪk (a1 g n o1 s t i k)
agnostics (n) ˈægnˈɒstɪks (a1 g n o1 s t i k s)
agnosticism (n) ˈægnˈɒstɪsɪzəm (a1 g n o1 s t i s i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可知论[bù kě zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, / ] agnosticism, the philosophical doctrine that some questions about the universe are in principle unanswerable, #377,320 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンライン診断[オンラインしんだん, onrain shindan] (n) {comp} online diagnostics [Add to Longdo]
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) {comp} controller maintenance and diagnostic bus [Add to Longdo]
ブライト運動[ブライトうんどう, buraito undou] (n) Bright's movement (movement comprised of naturalists, atheists, agnostics, etc.) [Add to Longdo]
機能診断テスト[きのうしんだんテスト, kinoushindan tesuto] (n) {comp} Diagnostic Function Test [Add to Longdo]
診査[しんさ, shinsa] (n,vs) diagnostic examination; exploration [Add to Longdo]
診断プログラム[しんだんプログラム, shindan puroguramu] (n) {comp} diagnostic program [Add to Longdo]
診断メッセージ[しんだんメッセージ, shindan messe-ji] (n) {comp} diagnostic message [Add to Longdo]
診断ユーティリティ[しんだんユーティリティ, shindan yu-teiritei] (n) {comp} diagnostics utilities [Add to Longdo]
診断医[しんだんい, shindan'i] (n) diagnostician [Add to Longdo]
診断学[しんだんがく, shindangaku] (n) diagnostics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機能診断テスト[きのうしんだんテスト, kinoushindan tesuto] Diagnostic Function Test [Add to Longdo]
診断[しんだん, shindan] diagnostics [Add to Longdo]
診断プログラム[しんだんプログラム, shindan puroguramu] diagnostic program [Add to Longdo]
診断メッセージ[しんだんメッセージ, shindan messe-ji] diagnostic message [Add to Longdo]
診断ユーティリティ[しんだんユーティリティ, shindan yu-teiritei] diagnostics utilities [Add to Longdo]
診断機能[しんだんきのう, shindankinou] diagnostic function [Add to Longdo]
診断出力[しんだんしゅつりょく, shindanshutsuryoku] diagnostic output [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agnostic
   adj 1: of or pertaining to an agnostic or agnosticism
   2: uncertain of all claims to knowledge [syn: {agnostic},
     {agnostical}] [ant: {gnostic}]
   n 1: someone who is doubtful or noncommittal about something
      [syn: {agnostic}, {doubter}]
   2: a person who claims that they cannot have true knowledge
     about the existence of God (but does not deny that God might
     exist)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top