ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advise

AE0 D V AY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advise-, *advise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advise(vt) แจ้ง, See also: แจ้งให้ทราบ, แจ้งข่าว, Syn. inform, notify
advise(vi) แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
advise(vt) แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว, Syn. thought out, considered, well-considered
adviser(n) ที่ปรึกษา, See also: ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. advisor
advise of(phrv) แจ้งให้ทราบ, See also: ให้ข้อมูล, Syn. inform, fill in, notify, tell, tip off
advise on(phrv) แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง, See also: แนะให้ปฏิบัติ, ให้ความเห็น, Syn. advise about
advisedly(adv) อย่างพิจารณาแล้ว, Syn. thoughtfully, consciously, intentionally
advisement(n) การพิจารณาอย่างละเอียด, See also: การคิดอย่างรอบคอบ
advise with(phrv) ปรึกษาหารือ, See also: ปรึกษา, Syn. consult with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct
advised(แอดไวซดฺ') adj. ซึ่งพิจารณามาแล้ว, ทราบแล้ว. -advisedness n., Syn. considered
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.
ill-advisedadj. ไม่รอบคอบ,ทะลึ่ง,ไม่บังควร,อวดดี, See also: ill-advisedly adv., Syn. imprudent
well-advised(เวล'แอดไวซดฺ') adj. ระมัดระวัง,รอบคอบ,ฉลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
unadvisedly(adv) อย่างผลีผลาม,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advisementการประชุมปรึกษาคดีของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adviserที่ปรึกษา [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adviseAnd I advise you not to go.
adviseA teacher was advised to him.
adviseA true friend would advise you.
adviseCharlie's father advised him to become a teacher.
adviseDid you advise him to go to the police?
adviseDoctors advise us on our health.
adviseGeorge was so tired that his doctor advised him to take better care of himself.
adviseHad she been a friend of mine, I would have advised her not to do that.
adviseHe advised an early start.
adviseHe advised caution.
adviseHe advised her to stop drinking.
adviseHe advised me not to believe her saying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจารย์ที่ปรึกษา(n) adviser, See also: counsellor, Example: นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง
ผู้ชี้แนะ(n) adviser, See also: consultant, counselor, mentor, Syn. ผู้แนะนำ, ผู้ชี้นำ, Example: ครูเป็นผู้ชี้แนะกวีและนักเขียนรุ่นใหม่ด้วยข้อเตือนใจอันเฉียบคม, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่แนะแนวทางให้ทำหรือให้ปฏิบัติไปในแนวทางนั้น
ทัดทาน(v) prohibit, See also: advise against, oppose, object to, resist, protest, Syn. ทักท้วง, ห้ามปราม, คัดค้าน, ท้วงติง, Ant. เห็นด้วย, Example: แม่ทัดทานพ่อเรื่องการดื่มเหล้า, Thai Definition: กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองห้ามหรือท้วงเพื่อให้งดไว้
มนตรี(n) counselor, See also: adviser, high government official, Syn. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, ผู้ปรึกษาราชการ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
ชี้ช่อง(v) advise, See also: direct, guide, suggest, Syn. แนะลู่ทาง, แนะนำ, ชี้ช่องทาง, บอกช่องทาง, Example: เขาชี้ช่องให้เราเห็นว่าเราจะทำเงินได้อย่างไร
คนแนะนำ(n) adviser, See also: suggester, Syn. ผู้แนะนำ, Example: รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเป็นคนแนะนำให้มาฝึกงานที่นี่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ให้ความเห็นหรือให้คำชี้แนะ
ที่ปรึกษา(n) adviser, See also: consultant, counselor, counselor, advisor, Count Unit: คน, ท่าน
บอก(v) advise, See also: suggest, recommend, teach, Syn. แนะนำ, สอน, Example: อย่าบอกหนังสือสังฆราช
ผู้ให้คำปรึกษา(n) consultant, See also: adviser

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ที่ปรึกษา[ājān thīpreuksā] (n, exp) EN: adviser ; counsellor  FR: conseiller [m]
บอก[bøk] (v) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach  FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
ชี้แนะ[chīnae] (v) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel  FR: guider ; éclairer ; conseiller
ชวน[chūan] (v) EN: advise ; urge ; try to persuade ; induce ; invite  FR: persuader ; influencer ; décider
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
จูง[jūng] (v) EN: induce ; persuade ; influence ; advise  FR: inciter
กุนซือ[kunseū] (n) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach  FR: conseiller [m] ; manageur = manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m]
มนตรี[montrī] (n) EN: counselor ; adviser ; high government official ; senior government official  FR: conseiller [m] ; dignitaire de l'État [m]
แนะนำ[naenam] (v) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide  FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; proposer
เหนี่ยวรั้ง[nīorang] (v) EN: dissuade someone from doing something ; deter ; discourage ; advise someone not to do something  FR: retenir ; retarder ; dissuader

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVISE AE0 D V AY1 Z
ADVISE AH0 D V AY1 Z
ADVISED AE0 D V AY1 Z D
ADVISED AH0 D V AY1 Z D
ADVISES AE0 D V AY1 Z IH0 Z
ADVISER AE0 D V AY1 Z ER0
ADVISERS AE0 D V AY1 Z ER0 Z
ADVISER'S AH0 D V AY1 Z ER0 Z
ADVISEDLY AH0 D V AY1 Z AH0 D L IY0
ADVISEDLY AE0 D V AY1 Z AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advise (v) ˈədvˈaɪz (@1 d v ai1 z)
advised (v) ˈədvˈaɪzd (@1 d v ai1 z d)
adviser (n) ˈədvˈaɪzər (@1 d v ai1 z @ r)
advises (v) ˈədvˈaɪzɪz (@1 d v ai1 z i z)
advisers (n) ˈədvˈaɪzəz (@1 d v ai1 z @ z)
advisedly (a) ˈədvˈaɪzɪdliː (@1 d v ai1 z i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顾问[gù wèn, ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ, / ] adviser; consultant, #4,535 [Add to Longdo]
奉劝[fèng quàn, ㄈㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] advise; advised, #31,130 [Add to Longdo]
指导教授[zhǐ dǎo jiào shòu, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, / ] adviser; advising professor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しろと言う[しろという, shirotoiu] (exp,v5u) (uk) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
せよと言う[せよという, seyotoiu] (exp,v5u) (uk) (See しろと言う) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
アドバイザー(P);アドヴァイザー[adobaiza-(P); adovaiza-] (n) adviser; advisor; (P) [Add to Longdo]
インテリアアドバイサー[interiaadobaisa-] (n) interior adviser; interior advisor [Add to Longdo]
キーアドバイザー[ki-adobaiza-] (n) key advisor; key adviser [Add to Longdo]
ビューティーアドバイザー[byu-tei-adobaiza-] (n) beauty adviser; beauty advisor [Add to Longdo]
勧める(P);薦める(P);奨める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to recommend; to advise; to encourage; to offer (wine); (P) [Add to Longdo]
勧告者[かんこくしゃ, kankokusha] (n) adviser; advisor; counselor; counsellor [Add to Longdo]
関白[かんぱく, kanpaku] (n) chief advisor to the Emperor (adviser) [Add to Longdo]
軍事顧問[ぐんじこもん, gunjikomon] (n) military adviser; military advisor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advise
   v 1: give advice to; "The teacher counsels troubled students";
      "The lawyer counselled me when I was accused of tax fraud"
      [syn: {rede}, {advise}, {counsel}]
   2: inform (somebody) of something; "I advised him that the rent
     was due" [syn: {advise}, {notify}, {give notice}, {send
     word}, {apprise}, {apprize}]
   3: make a proposal, declare a plan for something; "the senator
     proposed to abolish the sales tax" [syn: {propose},
     {suggest}, {advise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top