ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adverse

AE0 D V ER1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adverse-, *adverse*
English-Thai: Longdo Dictionary
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, See also: adverseness n., Syn. opposing

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adverse(adj) ซึ่งเป็นอันตราย, Syn. harmful
adverse(adj) ตรงกันข้าม, See also: ตรงข้าม, Syn. opposed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging

English-Thai: Nontri Dictionary
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adverseเป็นปรปักษ์, ขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adverse possessionการครอบครองปรปักษ์ [ดู hostile possession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adverse selectionการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adverse witnessพยานปรปักษ์ [ดู turncoat witness] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adverse drug reaction reporting systemsระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา [TU Subject Heading]
Adverse Effectผลกระทบอันไม่พึงประสงค์, Example: ผลกระทบที่ผิดปกติ ไม่เป็นที่ต้องการ หรืออันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งชี้ให้เห็นโดยผลการศึกษาบางประการ เช่น ความตาย (mortality) การเปลี่ยนแปลงการกินอาหาร การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของร่างกายและอวัยวะ การเปลี่ยนแปลงระดับเอนไซม์ หรือการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่มองเห็นได้ (pathological change) การเปลี่ยนแปลงจากสภาพปกติที่มีนัยสำคัญทางสถิติของอวัยวะที่ได้รับสารเคมี ไม่จำเป็นต้องเป็นผลกระทบอันพึงประสงค์ (biologically adverse effect) เสมอไป ต้องคำนึงถึงขนาดของอวัยวะที่เปี่ยนแปลงไปจากระดับปกติ ความคงที่ของผลกระทบที่เปลี่ยนไป และความสัมพันธ์ของผลกระทบทางสรีระ ชีวเคมี และความเป็นอยู่ทั้งหมดของสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Adverse effectsผลไม่พึงประสงค์ [TU Subject Heading]
Adverse Effectsฤทธิ์ไม่พึงประสงค์, ผลข้างเคียง, ผลที่ไม่ต้องการ, ฤทธิ์ข้างเคียง [การแพทย์]
Adverse Effects, Psychologicalอาการไม่พึงประสงค์ทางจิตใจ [การแพทย์]
Adverse possessionการครอบครองปรปักษ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Adverse weather(n) สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
adversely(adv) อย่างเป็นผลร้าย อย่างเป็นผลลบ (ใช้กับบัญชี)ที่ติดลบ, Syn. hostilely

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adverseIf long-term beds are reduced, then it won't be possible to do that and normal sickbeds will also be adversely affected.
adverseIs there any adverse reaction?
adverseIt has been shown in most studies on this subject that intervention of the legislature had adverse effects.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนกระแส(adj) adverse, See also: hostile, Syn. สวนทาง, Ant. ตามกระแส, Example: นักวิชาการต่างไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมสวนกระแส ปฏิรูปการเมือง ของรัฐบาล, Thai Definition: กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียเปรียบ[sīaprīep] (v) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable  FR: désavantager ; défavoriser
สวนกระแส[sūan krasaē] (adj) EN: adverse
ทวน[thūan] (v) EN: go against ; proceed against ; move against ; adverse ; contrary  FR: remonter
ตรงกันข้าม[trongkankhām] (adj) EN: opposite ; directly opposite ; contrary ; counter ; adverse  FR: opposé ; contraire ; inverse ; adverse
ตรงข้าม[trongkhām] (adj) EN: opposite  FR: opposé ; adverse

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVERSE AE0 D V ER1 S
ADVERSE AE1 D V ER2 S
ADVERSELY AE0 D V ER1 S L IY0
ADVERSE(2) AE2 D V ER1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adverse (j) ˈædvɜːʳs (a1 d v @@ s)
adversely (a) ˈædvˈɜːʳsliː (a1 d v @@1 s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆差[nì chā, ㄋㄧˋ ㄔㄚ, ] adverse trade balance; trade deficit, #30,362 [Add to Longdo]
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, ] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake, #120,208 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antiselektion {f}; Gegenauslese {f}adverse selection [Add to Longdo]
Beeinträchtigung {f}adverse effect [Add to Longdo]
Ersitzung {f}adverse procession [Add to Longdo]
Missgeschick {n}adverse fate [Add to Longdo]
Passivsaldo {n}; Unterbilanz {f}adverse balance [Add to Longdo]
gesundheitsschädigende Wirkungenadverse health effects [Add to Longdo]
widrig {adj} | widriger | am widrigsten | widrige Windeadverse | more adverse | most adverse | adverse winds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪影響を及ぼす[あくえいきょうをおよぼす, akueikyouwooyobosu] (exp,v5s) (See 悪影響) to affect adversely; to have a negative influence (on) [Add to Longdo]
悪材料[あくざいりょう, akuzairyou] (n) adverse stock-market factors [Add to Longdo]
逆作用[ぎゃくさよう, gyakusayou] (n) reaction; adverse effect [Add to Longdo]
逆潮[ぎゃくちょう;さかしお, gyakuchou ; sakashio] (n) weather tide; adverse current [Add to Longdo]
逆調[ぎゃくちょう, gyakuchou] (n) unfavourable condition; adverse position [Add to Longdo]
逆風[ぎゃくふう, gyakufuu] (n,adj-no) head wind; adverse wind; (P) [Add to Longdo]
逆流[ぎゃくりゅう, gyakuryuu] (n,vs,adj-no) counter-current; adverse tide; regurgitation (of blood) [Add to Longdo]
差し障る[さしさわる, sashisawaru] (v5r,vi) to hinder; to adversely affect [Add to Longdo]
取り直す;取直す;取りなおす[とりなおす, torinaosu] (v5s,vt) (1) to re-grip; to re-wrestle (sumo); (2) to regroup (after some adverse event) [Add to Longdo]
辛い(P);鹹い[からい, karai] (adj-i) (1) (辛い only) spicy; hot; (2) salty; (3) (辛い only) tough (on someone); adverse; harsh; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adverse
   adj 1: contrary to your interests or welfare; "adverse
       circumstances"; "made a place for themselves under the
       most untoward conditions" [syn: {adverse},
       {inauspicious}, {untoward}]
   2: in an opposing direction; "adverse currents"; "a contrary
     wind" [syn: {adverse}, {contrary}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top