ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admission

AE0 D M IH1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admission-, *admission*
English-Thai: Longdo Dictionary
admission(n) การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล เช่น I just got back from another admission from the hospital. I had to be transported by ambulance to hospital because I was so sick and weak that I could not walk or even sit.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admission(n) การประกาศยอมรับ, See also: การยอมรับ
admission(n) ค่าธรรมเนียมในการเข้า, Syn. entrance fee
admission(n) คำสารภาพ, See also: คำยอมรับ
admission(n) สิทธิ์ในการเข้าไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance, admittance

English-Thai: Nontri Dictionary
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
admissionการยอมรับเป็นสมาชิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
admissionการรับเข้าเป็นสมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admissionsการยอมรับ (ข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Admissionการรับนักเรียน [TU Subject Heading]
Admissionการรับนักศึกษา [TU Subject Heading]
Admissionการรับไว้ [การแพทย์]
Admission and dischargeการรับและการจำหน่ายผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Admission of nonimmigrantsการอนุญาตคนเข้าเมืองประเภทชั่วคราว [TU Subject Heading]
Admissions (Law)การรับฟัง (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admissionAdmission charges aggregated $2500.
admissionAdmission Free.
admissionAdmission is free for preschool children.
admissionAdmission to students only.
admissionAdmission to the club is eagerly sought.
admissionAdmission to the museum is thirty dollars.
admissionAdmission to the show is $5.
admissionAdmission to the show is by ticket only.
admissionAdmission was free.
admissionAdmission will be allotted in order of application.
admissionGeneral admission is $7 for adults.
admissionHe applied for admission to the club.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรผ่านประตู(n) admission ticket, See also: theatre ticket
ค่าผ่านประตู(n) admission charge, See also: gate fee, entrance fee, Example: ที่สนามแข่งมีการล้อมรั้วเก็บเงินค่าผ่านประตูคนละ 1 - 2 บาท, Thai Definition: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมภาพยนตร์ เป็นต้น
ค่าตั๋ว(n) ticket fee, See also: admission fee, fare, Example: ค่าตั๋วในการเข้าชมคอนเสิร์ตนี้ราคาต่ำสุด 500 บาท, Thai Definition: เงินที่จ่ายในการซื้อบัตร เช่น ค่าโดยสารพาหนะ บัตรเข้าชมต่างๆ
การตอบรับ(n) acceptance, See also: admission, agreement, allowance, Syn. การยอมรับ, การยินยอม, การเห็นชอบ, การตกลง, การเห็นด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรผ่านประตู[bat phān pratū] (n, exp) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket  FR: carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
การอนุญาตให้เข้า[kān anuyāt hai khao] (n, exp) EN: admittance  FR: droit d'entrée [m] ; admission [f]
การเข้าเป็นสมาชิก[kān khao pen samāchik] (n) EN: admission  FR: admission [f]
การเข้าโรงพยาบาล[kān khao rōng phayābān] (n, exp) EN: being admitted to hospital  FR: admission à l'hôpital [f]
การรับเข้า[kān rapkhao] (n) EN: admission  FR: admission [f]
การรับเข้ารักษาพยาบาล[kān rap khao raksā phayāban] (n) EN: admission  FR: admission [f]
การรับเข้าศึกษา[kān rap khao seuksā] (n) EN: admission  FR: admission [f]
การสอบเอ็นทรานซ์[kān søp enthrān] (n, exp) EN: entrance examination ; admission  FR: épreuve d'admission [f]
การสอบเข้า[kān søp khao] (n, exp) EN: entrance  FR: examen d'entrée [m] ; épreuve d'admission [f]
การยอมรับ[kān yømrap] (n) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission  FR: acceptation [f] ; admission [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMISSION AE0 D M IH1 SH AH0 N
ADMISSION AH0 D M IH1 SH AH0 N
ADMISSIONS AE0 D M IH1 SH AH0 N Z
ADMISSIONS AH0 D M IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admission (n) ˈədmˈɪʃən (@1 d m i1 sh @ n)
admissions (n) ˈədmˈɪʃənz (@1 d m i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufnahmegebühr {f} | Aufnahmegebühren {pl}admission fee | admission fees [Add to Longdo]
Beaufschlagung {f}admission flow [Add to Longdo]
Einlagerung {f}admission into warehouse [Add to Longdo]
Einlieferung {f} (ins Krankenhaus)admission (to hospital) [Add to Longdo]
Eintrittskarte {f}; Einlasskarte {f}admission ticket [Add to Longdo]
Eintrittspreis {m}admission fee [Add to Longdo]
Schuldanerkenntnis {f}; Schuldeingeständnis {n} [jur.]admission of guilt [Add to Longdo]
Zugangskontrolle {f}admission control [Add to Longdo]
Zulassungsbedingungen {pl}admission requirements [Add to Longdo]
Zulassungsgebühr {f}admission fee [Add to Longdo]
Zulassungsrichtlinien {pl}admission rules [Add to Longdo]
Zulassungsstelle {f}admission office [Add to Longdo]
Zutritt {m}; Eintritt {m} | Zutritt erhaltenadmission | to gain admission [Add to Longdo]
Eintritt frei!Admission free! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AO[エーオー, e-o-] (n) admissions office; admission office [Add to Longdo]
アドミッション[adomisshon] (n) admission [Add to Longdo]
アドミッションオフィス[adomisshon'ofisu] (n) admission office [Add to Longdo]
アドミッションフリー[adomisshonfuri-] (n) free admission (wasei [Add to Longdo]
アドミッションポリシー[adomisshonporishi-] (n) admission policy [Add to Longdo]
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] (n) {comp} connection admission control; CAC [Add to Longdo]
一般席[いっぱんせき, ippanseki] (n) general admission seat [Add to Longdo]
越境入学[えっきょうにゅうがく, ekkyounyuugaku] (n,vs) gaining admission into a school in a school district other than one's own [Add to Longdo]
加入[かにゅう, kanyuu] (n,vs,adj-no) becoming a member; joining; entry; admission; subscription; affiliation; adherence; signing; (P) [Add to Longdo]
加入金[かにゅうきん, kanyuukin] (n) admission fee [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC) [Add to Longdo]
入力制御[にゅうりょくせいぎょう, nyuuryokuseigyou] admission control [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admission
   n 1: the act of admitting someone to enter; "the surgery was
      performed on his second admission to the clinic" [syn:
      {admission}, {admittance}]
   2: an acknowledgment of the truth of something
   3: the fee charged for admission [syn: {entrance fee},
     {admission}, {admission charge}, {admission fee}, {admission
     price}, {price of admission}, {entrance money}]
   4: the right to enter [syn: {entree}, {access}, {accession},
     {admission}, {admittance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top