ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admire

AE0 D M AY1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admire-, *admire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admire(vt) นับถือ, See also: ยกย่อง, สรรเสริญ, ชื่นชม, เลื่อมใส, Syn. regard, praise, respect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve

English-Thai: Nontri Dictionary
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
admirer(n) ผู้ชมเชย,ผู้เลื่อมใส,ผู้นิยม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admireAll who knew admired him.
admireAmericans admire Lincoln for his honesty.
admireAnne has many admirers.
admireEverybody admired his courage.
admireEveryone admired his courage.
admireEveryone admires the pictures painted by him.
admireForeigners admire Mt. Fuji.
admireHe admired my new car.
admireHe could not but admire her.
admireHe is admired as a writer.
admireHe is such a great artist that we all admire.
admireHe is such a teacher as we all admire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทิดทูน(v) admire, See also: esteem, respect, worship, Syn. ยกย่อง, เชิดชู, เชิดชูยกย่อง, Ant. เหยียบย่ำ, ดูถูก, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, Example: ประชาชาติไทยเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นวีรกษัตริย์ เนื่องจากทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย, Thai Definition: เชิดชูไว้เป็นที่เคารพ
ยกย่องชมเชย(v) praise, See also: admire, eulogize, extol, laud, commend, compliment, applaud, Syn. ชื่นชม, ยกย่องสรรเสริญ, Example: เด็กต้องการที่จะให้บิดามารดายกย่องชมเชยตนเวลาสอบได้คะแนนดี
พิสมัย(v) admire, See also: adore, love, pleasure, Syn. ชื่นชม, ชื่นชอบ, Example: เขาไม่พิสมัยสาวอวบ แต่ชอบสาวร่างบางโปร่งมากกว่า, Thai Definition: รู้สึกพึงพอใจหรือชอบใจ
เปิดหมวกให้(v) praise, See also: admire, eulogize, laud, extol, Syn. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย, Ant. ตำหนิ, Example: การแสดงครั้งนี้ทุกคนเปิดหมวกให้เขา
เปิดหมวกให้(v) praise, See also: admire, eulogize, appreciate, Syn. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย, Ant. ตำหนิ, Example: การแสดงครั้งนี้ทุกคนพร้อมใจกันเปิดหมวกให้เขา, Thai Definition: แสดงความยกย่องชมเชย
สรรเสริญ(v) praise, See also: admire, laud, extol, eulogize, Syn. ยกย่อง, เชิดชู, สรเสริญ, เทิดทูน, Example: ประชาชนต่างพากันสรรเสริญคุณงามความดีที่เขาทำให้กับสังคม, Thai Definition: กล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน, กล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอในคุณความดี
นิยมชมชอบ(v) admire, See also: be in flavor of, like, be fond of, Syn. ชื่นชอบ, ชื่นชม, ชื่นชมยินดี, Ant. เกลียด, ไม่ชอบ, Example: เด็กผู้หญิงมักนิยมชมชอบนักร้องที่หน้าตามากกว่าความสามารถ, Thai Definition: ยอมรับนับถือด้วยความชื่นชอบ
ชื่นชม(v) admire, See also: praise, commend, eulogize, appreciate, laud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, นิยมชมชอบ, ศรัทธา, ชมชอบ, Example: นึกถึงหนังสือที่เขาเขียนรวมเล่มใหญ่ๆ แล้วก็น่าชื่นชมความสามารถของคนเขียน, Thai Definition: กล่าวถึงด้วยความพอใจ
กลัวใจ(v) admire from the bottom of one's heart, Example: ลูกข้ามันกล้าเล่นกับเงินหมื่นเงินพันเหมือนเป็นเงินร้อย ข้าละกลัวใจมันนัก, Thai Definition: หวาดหวั่นใจในความใจถึงของเขา หรือทึ่งในความใจถึงของเขา
ชวนชม(adj) admired, Thai Definition: น่าชม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อถือ[cheūatheū] (v) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe  FR: croire en ; avoir foi en
ชื่นชม[cheūnchom] (v) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud  FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
เชิดชูยกย่อง[choētchū yokyǿng] (v, exp) EN: admire
ชม[chom] (v) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment  FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[chomchoēi] (v) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud  FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมเปาะ[chom pǿ] (v, exp) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration  FR: amadouer
ชอบ[chøp] (v) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy  FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชวนชม[chūanchom] (n) EN: admired
แฟน[faēn] (n) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee  FR: fan [m, f] ; amoureux [m] ; passionné [m]
เลื่อมใส[leūamsai] (v) EN: have faith in ; believe in ; admire  FR: croire en ; avoir foi en

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMIRE AE0 D M AY1 R
ADMIRED AH0 D M AY1 ER0 D
ADMIRER AE0 D M AY1 R ER0
ADMIRES AE0 D M AY1 R Z
ADMIRERS AH0 D M AY1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admire (v) ˈədmˈaɪər (@1 d m ai1 @ r)
admired (v) ˈədmˈaɪəd (@1 d m ai1 @ d)
admirer (n) ˈədmˈaɪrər (@1 d m ai1 r @ r)
admires (v) ˈədmˈaɪəz (@1 d m ai1 @ z)
admirers (n) ˈədmˈaɪrəz (@1 d m ai1 r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佩服[pèi fú, ㄆㄟˋ ㄈㄨˊ, ] admire, #6,249 [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] admire, #8,876 [Add to Longdo]
赞美[zàn měi, ㄗㄢˋ ㄇㄟˇ, / ] admire; applause; praise; to eulogize, #9,811 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
見上げる[みあげる, miageru] TH: ชื่นชม  EN: admire

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛でる[めでる, mederu] (v1,vt) to love; to admire [Add to Longdo]
愛読者[あいどくしゃ, aidokusha] (n) subscriber; reader; admirer [Add to Longdo]
引く手[ひくて, hikute] (n) admirer; inducer [Add to Longdo]
感じ入る[かんじいる, kanjiiru] (v5r,vi) to be impressed; to greatly admire [Add to Longdo]
見上げる(P);見あげる[みあげる, miageru] (v1,vt) (1) to look up at; to raise one's eyes; (2) to look up to; to admire; to respect; (P) [Add to Longdo]
女好き[おんなずき, onnazuki] (n) fondness for women; woman admirer; lustful man; spoony [Add to Longdo]
賞する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to praise; to extol; to laud; (2) to appreciate; to admire [Add to Longdo]
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer [Add to Longdo]
随喜渇仰[ずいきかっこう, zuikikakkou] (n,vs) worship with adoration; admire ardently [Add to Longdo]
崇拝者[すうはいしゃ, suuhaisha] (n) worshipper; admirer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admire
   v 1: feel admiration for [syn: {admire}, {look up to}] [ant:
      {look down on}]
   2: look at with admiration

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top