ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accurate

AE1 K Y ER0 AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accurate-, *accurate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accurate(adj) ถูกต้อง, See also: แน่นอน, แม่นยำ, ไร้ข้อผิดพลาด, Syn. correct, precise
accurate(adj) ระมัดระวัง, See also: เที่ยงตรง
accurately(adv) อย่างแม่นยำ, See also: อย่างถูกต้อง, อย่างเที่ยงตรง, Syn. correctly, precisely, exactly, certainly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inaccurate(อินแอค' คิวเรท) adj. ไม่แม่นยำ, ไม่ละเอียด, ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน., See also: inaccurately adv. inaccurateness n., Syn. inexact, imprecise, faulty

English-Thai: Nontri Dictionary
accurate(adj) ถูกต้อง,เที่ยงตรง,แม่นยำ
inaccurate(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่แม่นยำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accurateแม่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accurateแม่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accurateถูกต้อง [การแพทย์]
Accuratelyถูกต้องแน่นอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accurateDo not rely on the room clock for the accurate time of day.
accurateDo not sign a delivery receipt unless it accurately lists the goods received.
accurateGive me an accurate report of what happened.
accurateHe is accurate in his judgement.
accurateHe is accurate in his observation.
accurateHe is accurate in his work.
accurateHe is accurately described what happened there.
accurateHe is very accurate in his work.
accurateHe made an accurate report of the incident.
accurateI don't remember my father's face accurately.
accurateI don't remember my grandmother's face accurately.
accurateLight source, that is what direction the light is facing, also take care with shadowing. Just copy down into the sketch book you have at hand as accurately as possible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือฉมัง(adj) accurate, See also: precise, Syn. มือแม่น, Example: ความขัดแย้งทั้งมวลยุติลงได้ ด้วยความเป็นนักบัญชีมือฉมังของเขาที่ช่ำชองของเรื่องการเงิน
แม่นยำ(adj) accurate, See also: exact, correct, precise, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
แม่นยำ(adv) accurately, See also: exactly, correctly, precisely, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
อย่างแม่นยำ(adv) accurately, See also: exactly, Syn. อย่างเที่ยงตรง, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: พยานโจทย์จำหน้าจำเลยได้อย่างแม่นยำ
เที่ยง(adv) correctly, See also: accurately, exactly, precisely, stably, Syn. ตรง, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, Example: นาฬิกาเรือนนี้เดินเที่ยงดีจริงๆ แม้จะซื้อมาราคาถูก
ตรงเผง(adv) accurately, See also: precisely, exactly, correctly, Syn. แม่นยำ, Example: เขากะเวลาไปรับลูกที่สนามบินได้ตรงเผงเลย, Thai Definition: อย่างแน่นอน ไม่ผิดพลาด
แม่น(adv) accurately, Syn. ตรง, ตรงเผง, แม่นยำ, ตรงเป๊ะ, Example: นอกจากเขาจะชักปืนได้ไวแล้ว เขายังยิงได้แม่นเหมือนจับวาง, Thai Definition: เที่ยงตรงหรือถูกต้อง, ตรงเป้าหมาย
แม่น(adv) accurately, See also: exactly, precisely, Syn. ขึ้นใจ, Example: ยายจำเพลงอีแซวท่อนนี้ได้แม่นเชียว, Thai Definition: อย่างไม่ลืมเลือน, อย่างขึ้นใจหรือไม่พลาด
เผง(adv) precisely, See also: accurately, exactly, correctly, Syn. แน่, แน่เทียว, ถูกต้อง, ตรง, Example: โปรแกรมใหม่นี้สามารถคำนวณตัวเลขได้ถูกเผงเลย, Thai Definition: อย่างไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เป๊ะ(adv) accurately, See also: exactly, correctly, precisely, definitely, Syn. แม่นยำ, Ant. ขาดๆ เกินๆ, Example: คำทำนายของหมอดูตรงเป๊ะทุกเรื่อง, Thai Definition: พอดี, ตรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉมัง[chamang] (adj) EN: accurate ; with great precision  FR: précis ; de grande précision
แม่น[maen] (adj) EN: accurate ; exact ; precise ; correct  FR: précis ; exact ; correct
แม่นยำ[maenyam] (adj) EN: accurate ; exact ; correct ; precise  FR: précis ; exact ; correct
ไม่จริง[mai jing] (adj) EN: inaccurate ; false  FR: inexact ; faux
มือฉมัง[meū chamang] (adj) EN: accurate ; precise  FR: précis
มือแม่น[meūmaen] (adj) EN: accurate
เป๊ะ[pe] (v) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise ; be definite  FR: être exact
เป๊ะ[pe] (adv) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely  FR: exactement ; précisément ; justement
เพี้ยน[phīen] (adj) EN: slightly distorted ; somewhat inaccurate ; with a slight difference  FR: légèrement différent
ผิดเพี้ยน[phitphīen] (adj) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCURATE AE1 K Y ER0 AH0 T
ACCURATELY AE1 K Y ER0 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accurate (j) ˈækjərət (a1 k y @ r @ t)
accurately (a) ˈækjərətliː (a1 k y @ r @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǔn, ㄓㄨㄣˇ, / ] accurate; standard, #1,506 [Add to Longdo]
准确[zhǔn què, ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] accurate; exact; precise, #2,407 [Add to Longdo]
精确[jīng què, ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄝˋ, / ] accurate; precise, #7,674 [Add to Longdo]
精准[jīng zhǔn, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄣˇ, / ] accurate; exact; precision [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
maßstabsgerechte Karte {f}accurate scale map [Add to Longdo]
Die ganze Veranstaltung steht und fällt mit der genauen Vorbereitung.Accurate preparation is the linchpin of the entire event. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちんきちん[kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
きちんと[kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
アキュレイト;アキュレット[akyureito ; akyuretto] (n) accurate [Add to Longdo]
コンシューマリズム[konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense) [Add to Longdo]
現状把握[げんじょうはあく, genjouhaaku] (n) grasping the present situation; having an accurate grasp of the situation [Add to Longdo]
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp,v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct [Add to Longdo]
詳しい(P);精しい;委しい[くわしい, kuwashii] (adj-i) (1) detailed; full; accurate; (2) (ant [Add to Longdo]
寸分たがわず;寸分違わず[すんぶんたがわず, sunbuntagawazu] (exp) accurate; to the inch; exact [Add to Longdo]
整然[せいぜん, seizen] (adj-t,adv-to) orderly; regular; systematic; well-organized; well-organised; trim; tidy; accurate [Add to Longdo]
正々;正正[せいせい, seisei] (adj-t,adv-to) accurate; exact; punctual; neat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accurate
   adj 1: conforming exactly or almost exactly to fact or to a
       standard or performing with total accuracy; "an accurate
       reproduction"; "the accounting was accurate"; "accurate
       measurements"; "an accurate scale" [ant: {inaccurate}]
   2: (of ideas, images, representations, expressions)
     characterized by perfect conformity to fact or truth ;
     strictly correct; "a precise image"; "a precise measurement"
     [syn: {accurate}, {exact}, {precise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top