ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abject

AE1 B JH EH0 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abject-, *abject*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abject(adj) ต่ำช้า, See also: เลวทราม
abject(adj) ถ่อมตัว
abject(adj) น่าสังเวช, See also: น่าสงสาร, Syn. debasing, degrading, miserable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous

English-Thai: Nontri Dictionary
abject(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าอนาถ,ต่ำต้อย
abjection(n) สภาพที่น่าอนาถ,สภาพที่น่าเวทนา,สภาพที่น่าสังเวช
abjectly(adv) อย่างน่าอนาถ,อย่างน่าเวทนา,อย่างน่าสมเพช

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abjectionการปล่อยสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abjectShe had a little round abject in her hand.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กักขฬะ[kakkhala] (adj) EN: rough ; vulgar ; rude  FR: grossier ; abject ; vulgaire
ถ่อย[thǿi] (adj) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked  FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras

CMU English Pronouncing Dictionary
ABJECT AE1 B JH EH0 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abject (j) ˈæbʤɛkt (a1 b jh e k t)
abjectly (a) ˈæbʤɛktliː (a1 b jh e k t l ii)
abjection (n) ˈæbʤˈɛkʃən (a1 b jh e1 k sh @ n)
abjections (n) ˈæbʤˈɛkʃənz (a1 b jh e1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
浅ましい;浅間しい(iK)[あさましい, asamashii] (adj-i) wretched; miserable; shameful; mean; despicable; abject [Add to Longdo]
卑屈[ひくつ, hikutsu] (adj-na,n) menial; meanness; servility; abject; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abject
   adj 1: of the most contemptible kind; "abject cowardice"; "a low
       stunt to pull"; "a low-down sneak"; "his miserable
       treatment of his family"; "You miserable skunk!"; "a
       scummy rabble"; "a scurvy trick" [syn: {abject}, {low},
       {low-down}, {miserable}, {scummy}, {scurvy}]
   2: most unfortunate or miserable; "the most abject slaves joined
     in the revolt"; "abject poverty"
   3: showing utter resignation or hopelessness; "abject surrender"
     [syn: {abject}, {unhopeful}]
   4: showing humiliation or submissiveness; "an abject apology"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top