ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yuan

Y UW0 AA1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yuan-, *yuan*
Possible hiragana form: ゆあん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yuan(ยวน) n. ธนบัตรเงินตราของจีน มีค่าเท่ากับ 100 เซนต์,ดอลลาร์,ราชวงศ์หงวนของจีน pl. yuan, Syn. yuan dollar

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yuanIn the midst of the dollar falling hard against the yen and other major Eastern currencies the Chinese yuan, with China effectively taking a 'dollar peg' policy, has become cheap.
yuanThis time I hadn't converted my money yet, so I needed to change Yen into Yuan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยวน(n) Yuan, Example: ลำไยตากแห้งมีราคา ก.ก.ละ 65-78 หยวน, Thai Definition: หน่วยเงินตราของจีน, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยวน[yūan] (n) EN: yuan ; Chinese yuan  FR: yuan [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
YUAN Y UW0 AA1 N
YUAN'S Y UW0 AA1 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, ] Chinese monetary unit; dollar; primary; first; the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368); surname Yuan, #55 [Add to Longdo]
原因[yuán yīn, ㄩㄢˊ ㄧㄣ, ] cause; origin; root cause; reason, #452 [Add to Longdo]
原来[yuán lái, ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] original; former; originally; formerly; at first; so... actually, #577 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] former; original; primary; raw; level; cause; source, #721 [Add to Longdo]
[yuǎn, ㄩㄢˇ, / ] far; distant; remote, #764 [Add to Longdo]
愿意[yuàn yì, ㄩㄢˋ ㄧˋ, / ] to wish; to want; ready; willing (to do sth), #1,102 [Add to Longdo]
原则[yuán zé, ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] principle; doctrine, #1,116 [Add to Longdo]
[yuàn, ㄩㄢˋ, ] courtyard; institution, #1,239 [Add to Longdo]
员工[yuán gōng, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] staff; personnel; employee, #1,512 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] root; source; origin, #1,900 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュアンス[nyuansu] (n) nuance (fre [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n,n-suf) (1) angle; (2) square (or cube); (3) bishop (shogi); (4) (See 五音) third degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (5) (See 角宿) Chinese "horn" constellation (one of the 28 mansions); (6) (See 元・げん) jiao (monetary unit of China; one-tenth of a yuan); (P) [Add to Longdo]
[げん, gen] (n) (1) {math} unknown (e.g. in an equation); (2) {math} element (of a set); (3) yuan (monetary unit of China); (4) Yuan dynasty (China) [Add to Longdo]
元軍[げんぐん, gengun] (n) (obsc) Yuan-Dynasty Chinese-Mongolian military [Add to Longdo]
元朝[げんちょう, genchou] (n) Yuan Dynasty; Mongol Dynasty [Add to Longdo]
古医方[こいほう, koihou] (n) (See 後世方) Edo-period school of Chinese medicine based on pre-Jin and Yuan teachings [Add to Longdo]
後世方[ごせいほう;こうせいほう;ごせほう, goseihou ; kouseihou ; gosehou] (n) (See 古医方) Edo-period school of Chinese medicine based on post-Jin and Yuan teachings [Add to Longdo]
人民元[じんみんげん, jinmingen] (n) Chinese Yuan; renminbi (currency) [Add to Longdo]
人民元建て[じんみんげんだて, jinmingendate] (exp) denominated in Chinese Yuan; denominated in renminbi [Add to Longdo]
冬安居[ふゆあんご, fuyuango] (n) {Buddh} (See 夏安居) winter retreat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yuan
   n 1: the basic unit of money in China [syn: {yuan}, {kwai}]
   2: the imperial dynasty of China from 1279 to 1368 [syn: {Yuan},
     {Yuan dynasty}, {Mongol dynasty}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top