ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wu

W UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wu-, *wu*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
无价之宝[wú jià zhī bǎo, ㄨˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓ ㄅㄠˇ, ] เป็นสำนวน แปลว่า ของหรรือสิ่งของที่มีค่ามาก; ล้ำค่า; ประเมินค่ามิได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wurst(n) ไส้กรอก (โดยทั่วๆ ไป), Syn. sausage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
swum(สวัม) vi. กริยาช่อง 3 ของ swim
swung(สวัง) vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ swing

English-Thai: Nontri Dictionary
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
swum(vt pp ของ) swim
swung(vt pp ของ) swing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wu-ts'aiอู๋ไฉ่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wulfeniteวุลฟีไนต์, Example: แหล่ง - พบเกิดในส่วนที่มีการออกซิไดส์ของสายแร่ตะกั่ว ร่วมกับตะกั่วทุติยภูมิอื่น ๆ เช่น เซรัสไซต์ ไพโรมอไฟต์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่โมลิบดีนัมที่สำคัญอันดับรอง ๆ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wutวุฒิ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ[Natthawut Saikeūa] (n, prop) EN: Nattawut Saikua ; Nutthawut Saigua

CMU English Pronouncing Dictionary
WU W UW1
WUXI W AH1 K S IY0
WURL W ER1 L
WULF W UH1 L F
WURZ W ER1 Z
WULI W UW1 L IY0
WUSS W AH1 S
WURM W ER1 M
WU'S W UW1 Z
WUZZY W UH1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Wuhan (n) wˌuhˈaːn (w u2 h aa1 n)
Wusih (n) wˌusˈiː (w u2 s ii1)
Wurzburg (n) vˈɜːʳtsbɜːʳg (v @@1 t s b @@ g)
Wuppertal (n) vˈupətaːl (v u1 p @ t aa l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wú, ㄨˊ, / ] -less; not to have; no; none; not; to lack; un-, #187 [Add to Longdo]
无法[wú fǎ, ㄨˊ ㄈㄚˇ, / ] unable; incapable, #550 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] thing; object; matter; abbr. for physics 物理, #805 [Add to Longdo]
无论[wú lùn, ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] no matter what or how; regardless of whether..., #1,051 [Add to Longdo]
[wú, ㄨˊ, ] (cantonese) negation (of a verb), #1,193 [Add to Longdo]
物质[wù zhì, ㄨˋ ㄓˋ, / ] matter; substance; material; materialistic, #1,855 [Add to Longdo]
污染[wū rǎn, ㄨ ㄖㄢˇ, ] pollution; contamination, #2,014 [Add to Longdo]
[wū, ㄨ, ] house; room, #2,112 [Add to Longdo]
武器[wǔ qì, ㄨˇ ㄑㄧˋ, ] weapon; arms, #2,159 [Add to Longdo]
无聊[wú liáo, ㄨˊ ㄌㄧㄠˊ, / ] nonsense; bored, #2,414 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Wunde(n) |die, pl. Wunden| บาดแผล
Wunder(n) |das, pl. Wunder| เรื่องหรือสิ่งอัศจรรย์
wünschen(vt) |wünschte, hat gewünscht| ปรารถนา หวังอยากให้ เช่น Ich wünsche dir, daß du die Prüfung schaffst. ฉันขอให้เธอสอบผ่าน
wurdeจะ (คล้าย would ของภาษาอังกฤษ), See also: wurden
würdeจะ- (รูป Konjunctiv II) (กรณีเป็นกริยาช่วย), See also: werden
wurdenจะ (คล้าย would ในภาษาอังกฤษ)
würdenจะ- (รูป Konjunctiv II) (กรณีเป็นกริยาช่วย), See also: werden
Wurst(n) |die, pl. Würste| ไส้กรอก
Würze(n) |die, pl. Würzen| เครื่องปรุงที่ใช้แต่งเติมรสชาดของอาหาร Maggi ist seine Lieblingswürze. แมกกี้เป็นเครื่องปรุงรสที่เขาโปรดปราน, See also: das Gewürz
Wurzel(n) |die, pl. Wurzeln| รากเชิงคณิตศาสตร์ เช่น Die zweite Wurzel aus sechzehn ist vier. รากที่สองของสิบหกคือสี่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wurfring {m}quoit [Add to Longdo]
Wurfspieß {m}javelin [Add to Longdo]
Wurm {m} | Würmer {pl}worm | worms [Add to Longdo]
Wucher {m}usury [Add to Longdo]
Wucher {m}; Schiebergeschäfte {pl}profiteering [Add to Longdo]
Wucherer {m} | Wucherer {pl}usurer | usurers [Add to Longdo]
Wucherhandel {m}usurious trade [Add to Longdo]
Wuchermiete {f}rack rent [Add to Longdo]
Wuchern {n}usuriousness [Add to Longdo]
Wucherpreis {m}exorbitant price [Add to Longdo]
Wucherzins {m}usurious interest [Add to Longdo]
Wucht {f}vehemence [Add to Longdo]
Wulst {m}; Verdickung {f}; Beule {f}; ausgebeulte Stelle {f}bulge [Add to Longdo]
Wulst {m}; Reifenwulst {f} | deformierter Wulstbead | distorted bead [Add to Longdo]
Wundausschneidung {f}debridement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウルツ鉱[ウルツこう, urutsu kou] (n) wurtzite [Add to Longdo]
バンクロフト糸状虫[バンクロフトしじょうちゅう, bankurofuto shijouchuu] (n) Wuchereria bancrofti (species of filaria) [Add to Longdo]
フォロー(P);フォロウ[foro-(P); forou] (n,vs) (1) follow; (2) (abbr) followup (e.g. netnews); (3) backing-up; covering for; (P) [Add to Longdo]
モリブデン鉛鉱[モリブデンえんこう, moribuden enkou] (n) wulfenite (PbMoO4) [Add to Longdo]
レバーソーセージ[reba-so-se-ji] (n) liver sausage; liverwurst [Add to Longdo]
ヴルスト[vurusuto] (n) wurst (ger [Add to Longdo]
黄鉛鉱[おうえんこう, ouenkou] (n) wulfenite [Add to Longdo]
館娃[かんあい, kan'ai] (n) palace (in China built by Wu Dynasty King) [Add to Longdo]
古音[こおん, koon] (n) old (pre-Wu dynasty) character pronunciation [Add to Longdo]
五形拳[ごけいけん, gokeiken] (n) {MA} Wu Xing Fist; Five Form Fist (Dragon, Snake, Tiger, Crane, Leopard) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不思議[ふしぎ, fushigi] Wunder, Mysterium, Geheimnis [Add to Longdo]
[きず, kizu] Wunde, Verletzung [Add to Longdo]
[ひん, hin] WUERDE, FEINHEIT, ARTIKEL [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] Wuerde [Add to Longdo]
尊厳[そんげん, songen] Wuerde, Erhabenheit [Add to Longdo]
[き, ki] WUNSCH, KNAPPHEIT [Add to Longdo]
希望[きぼう, kibou] Wunsch, Hoffnung [Add to Longdo]
志望[しぼう, shibou] Wunsch [Add to Longdo]
怒号[どごう, dogou] wuetendes_Gebruell [Add to Longdo]
暴れる[あばれる, abareru] wueten, toben, rasen, gewalttaetig_sein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Wu
      n 1: a dialect of Chinese spoken in the Yangtze delta [syn:
           {Wu}, {Wu dialect}, {Shanghai dialect}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top