ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weber

W EH1 B ER0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weber-, *weber*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
weberเวเบอร์, หน่วยของฟลักซ์แม่เหล็ก ใช้สัญลักษณ์ Wb สนามแม่เหล็กที่มีความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก 1 เทสลา จะมีจำนวนฟลักซ์แม่เหล็ก 1 เวเบอร์ต่อตารางเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm Art Weber.ฉันศิลปะเวเบอร์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
When you're done there, I want you to go downstairs and see Dr Weber.พอคุณเขียนรายงานเสร็จ ผมอยากให้คุณลงไปพับ ดร. เว็บเบอร์ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Looks like Weber's arm is broken.ดูเหมือนว่าแขนของเวปเบอร์หักด้วย Malice (2010)
Yes. I'm Agent Jurmain. This is Agent Weber.ใช่ไหมจ๊ะ ผม เจ้าหน้าที่เจอร์เมน นี่เจ้าหน้าที่วีเบอร์ Blood Feud (2012)
Hello, principal Weber.สวัสดีค่ะ ครูใหญ่เวเบอร์ I Know What You Did Last Summer (2013)
I compelled principal Weber into a very generous 3-day suspension.ฉันจะสะกดให้ครุใหญ่เวเบอร์ ใจกว้างสุดๆ หยุดพักสัก 3 วัน I Know What You Did Last Summer (2013)
I'm Colonel G.T. Weber.ฉันพันเอก G.T. เวเบอร์ Arrival (2016)
Weber's looking for you.เวเบอร์มองหาคุณ Arrival (2016)
Weber came and got him maybe 10 minutes ago.เวเบอร์มาได้เขาอาจจะ 10 นาทีที่ ผ่านมา Arrival (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
WEBER    W EH1 B ER0
WEBERG    W EH1 B ER0 G
WEBERS    W EH1 B ER0 Z
WEBER'S    V EY1 B ER0 Z
WEBER'S    W EH1 B ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weber {m}; Weberin {f} | Weber {pl}; Weberinnen {pl}weaver | weavers [Add to Longdo]
Weberei {f} | Webereien {pl}weaving | weavings [Add to Longdo]
Weberei {f} | Webereien {pl}weaving mill | weaving mills [Add to Longdo]
Weberknecht {m}harvestman [Add to Longdo]
Weberschiffchen {n}shuttle [Add to Longdo]
Weberstar {m} [ornith.]Shining Starling [Add to Longdo]
Weberknecht {m} [zool.]daddy-long-legs [Add to Longdo]
Webervogel {m} [zool.]quelea [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェーバ[, ue-ba] (n) weber [Add to Longdo]
ウェーバー;ウエーバー[, ue-ba-; ue-ba-] (n) (1) waiver; (2) weber (Wb) (unit of magnetic flux) [Add to Longdo]
ウェーバーの法則[ウェーバーのほうそく, ue-ba-nohousoku] (n) Weber's law [Add to Longdo]
ウェーバーフェヒナーの法則[ウェーバーフェヒナーのほうそく, ue-ba-fehina-nohousoku] (n) Weber-Fechner law [Add to Longdo]
タカサゴスズメダイ[, takasagosuzumedai] (n) Weber's chromis (Chromis weberi) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weber
   n 1: a unit of magnetic flux equal to 100,000,000 maxwells [syn:
      {weber}, {Wb}]
   2: German physicist and brother of E. H. Weber; noted for his
     studies of terrestrial magnetism (1804-1891) [syn: {Weber},
     {Wilhelm Eduard Weber}]
   3: United States abstract painter (born in Russia) (1881-1961)
     [syn: {Weber}, {Max Weber}]
   4: German sociologist and pioneer of the analytic method in
     sociology (1864-1920) [syn: {Weber}, {Max Weber}]
   5: German conductor and composer of romantic operas (1786-1826)
     [syn: {Weber}, {Carl Maria von Weber}, {Baron Karl Maria
     Friedrich Ernst von Weber}]
   6: German physiologist who studied sensory responses to stimuli
     and is considered the father of psychophysics (1795-1878)
     [syn: {Weber}, {E. H. Weber}, {Ernst Heinrich Weber}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top