ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ute

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ute-, *ute*
Possible hiragana form: うて
English-Thai: Longdo Dictionary
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
Reuters(n, name) สำนักข่าว รอยเตอร์
computer(n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)
acute stroke(n, phrase) อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน
last-minute(adj, adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, See also: last minute
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, See also: last-minute
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, Syn. non-penetrative sex
amputee(n, slang) คนเพี้ยนที่ผิดปกติแขนขาขาด เช่น We provide motorcycle modifications for amputees and modified artificial limbs for amputee motorcyclists.
deuteronomy(n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), See also: The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uteri(n) มดลูก (คำนามพหูพจน์ของ uterus)
uterus(n) มดลูก, See also: ครรภ์, Syn. womb
utensil(n) เครื่องใช้ภายในบ้าน, See also: เครื่องมือ, เครื่องใช้, อุปกรณ์, Syn. equipment, implement
uterine(adj) ที่เกี่ยวกับมดลูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utensil(ยูเทน'เซิล) n. เครื่องใช้ในครัว,เครื่องใช้,เครื่องมือ,ของใช้,ภาชนะ., Syn. tool, vessel
uteritis(ยูเทอไร'ทิส) n. โรคมดลูกอักเส
uterus(ยู'เทอเริส) n. มดลูก,ครรภ์ pl. uteri
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด

English-Thai: Nontri Dictionary
utensil(n) เครื่องใช้,เครื่องมือ,ภาชนะ,ข้าวของเครื่องใช้
uterus(n) มดลูก
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
accouter(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ
astute(adj) ฉลาด,มีเล่ห์กระเท่ห์,มีเชาวน์
astutely(adv) อย่างชาญฉลาด,อย่างเจ้าเล่ห์
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uteralgia; hysteralgia; hysterodynia; metralgia; metrodynia; uterodyniaอาการปวดมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine-มดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine myomaเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine neck; cervix uteri; neck of the wombคอมดลูก [มีความหมายเหมือนกับ cervix ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine souffleเสียงฟู่ในมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine stimulantยากระตุ้นมดลูก, ยาบีบมดลูก, ยาขับระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine tube; oviduct; salpinx uterina; tube, fallopianท่อนำไข่ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterocervical-มดลูกและคอมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterodynia; hysteralgia; hysterodynia; metralgia; metrodynia; uteralgiaอาการปวดมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterogenic-เกิดในมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Uterine cervical neoplasmsเนื้องอกคอมดลูก [TU Subject Heading]
Uterine neoplasmsเนื้องอกมดลูก [TU Subject Heading]
uterusมดลูก, อวัยวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพศเมีย เป็นที่ฝังตัวของเอ็มบริโอ เพื่อเจริญเติบโตต่อไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
uterine brother(n) พี่น้องต่างพ่อ พี่ชายหรือน้องชายที่มีแม่เดียวกันแต่คนละพ่อ
uterine lining(n) เยื่อบุมดลูก
uterus(n) womb, Syn. womb

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uteAre you more likely to get worse ovulation pains if you have a tipped uterus?
uteAt that shop they deal in kitchen utensils.
uteDon't forget to bring kitchen utensils such as knives and cooking pots.
uteEndometritis is a disease where bacteria enter the uterus and cause inflammation of the inner membrane.
uteI want to buy cooking utensils in one lot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาชนะ(n) container, See also: utensil, ware, vessel, receptacle, Example: ถ้าของคาวหวานเต็มบาตร เด็กวัดก็จะถ่ายใส่ภาชนะอื่นแทน, Thai Definition: เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ
เครื่องบริขาร(n) utensils for the monks, See also: the eight requisites for monks, Syn. เครื่องใช้, ของใช้, บริภัณฑ์, Example: เขาถวายเครื่องบริขารแก่พระสงฆ์, Thai Definition: เครื่องใช้สอยของพระภิกษุในพระพุทธศาสนามี 8 อย่าง คือ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว กระบอกกรองน้ำ (ธมกรก), สมณบริขาร ก็เรียก, Notes: (บาลี)
เครื่องใช้(n) utensil, See also: equipment, tool, implement, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้สอย, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีด ทำขวาน หรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขายนักท่องเที่ยว, Count Unit: ชิ้น
ผอก(n) container, See also: utensil, Syn. ข้าวห่อ, Example: แม่ตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมผอกให้พ่อนำไปกินกลางวันทุกวัน, Thai Definition: ข้าวที่เอาไปกิน
มดลูก(n) uterus, See also: womb, Example: ไข่ที่จะเจริญเป็นทารก จะต้องถูกฝังบริเวณผนังด้านในของมดลูก, Count Unit: มดลูก, Thai Definition: อวัยวะภายใน อันเป็นที่ตั้งครรภ์ของสตรี
ของใช้(n) appliance, See also: utensils, wares, Syn. บริภัณฑ์, เครื่องใช้, ข้าวของเครื่องใช้, สิ่งของ, Ant. ของกิน, Example: ของใช้ทุกอย่างในโรงแรมน่าจับต้องทุกชิ้น, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: ของสำหรับใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อักษรเสียงสูง[aksøn sīeng sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [f]
อักษรสูง[aksøn sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [f]
อำนาจเด็ดขาด[amnāt detkhāt] (n, exp) EN: absolute power  FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจสิทธิขาด[amnāt sitthi khāt] (n, exp) EN: absolute power  FR: pouvoir absolu [m]
อนาถา[anāthā] (adj) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless  FR: indigent ; nécessiteux
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[āng wā] (v) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true  FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
อ่านออกเสียง[ān øksīeng] (v, exp) EN: read aloud  FR: lire à voix haute
อณู[anū] (adj) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine  FR: minuscule

CMU English Pronouncing Dictionary
UTECH Y UW1 T EH2 K
UTERO Y UW1 T ER0 OW0
UTECHT Y UW1 T EH2 K T
UTERUS Y UW1 T ER0 AH0 S
UTENSIL Y UW0 T EH1 N S AH0 L
UTERINE Y UW1 T ER0 AH0 N
UTENSILS Y UW0 T EH1 N S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uterus (n) jˈuːtərəs (y uu1 t @ r @ s)
utensil (n) jˈuːtˈɛnsɪl (y uu1 t e1 n s i l)
uterine (j) jˈuːtəraɪn (y uu1 t @ r ai n)
utensils (n) jˈuːtˈɛnsɪlz (y uu1 t e1 n s i l z)
uteruses (n) jˈuːtərəsɪz (y uu1 t @ r @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
子宫[zǐ gōng, ㄗˇ ㄍㄨㄥ, / ] uterus; womb, #6,288 [Add to Longdo]
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, ] utensil; implement, #284,951 [Add to Longdo]
崩漏[bēng lòu, ㄅㄥ ㄌㄡˋ, ] uterine bleeding [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Heute(n) |das| วันนี้
Leute(n) |pl.| ผู้คน
Minute(n) |die, pl. Minuten| นาที
Minuten(n) |pl.|, See also: die Minute
bedeuten(vt) |bedeutete, hat bedeutet| หมายความ, แปลว่า, หมายถึง
guteSee also: gut
gutenSee also: gut
heuteวันนี้ เช่น Ich mache Schluss für heute. วันนี้ฉันพอแค่นี้ล่ะ (เลิกงาน)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Utensil {n} | Utensilien {pl}; Ausrüstung {f}utensil; piece of equipment | equipment; paraphernelia [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
couteau(n) |m, pl. -x| มีด
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว
couteau de poche(n) |m| มีดพก, See also: couteau
tout,toute,tous,toutes(adj) ทั้งหมด เช่น Tout le monde = ทุกๆคน Elle habite toute seule = เธออาศัยอยู่คนเดียว Tous les jours = ทุกวัน
sauter aux yeux(phrase) เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน ex: Tu l'aimes bien...je saia! Cela me saute aux yeux!
sauter(vt) กระโดด, ข้ามผ่านไป
Image:
écouter(vt) |je écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent| ฟัง เช่น écouter un concert à la radio ฟังคอนเสิร์ตทางวิทยุ
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir(vi, vt) |je soutiens, tu soutiens, il soutient, nous soutenons, vous soutenez, ils soutiennent| ค้ำจุน สนับสนุน เช่น il soutient que ce n\'est pas possible. เขาสนับสนุนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
CG[シージー, shi-ji-] (n) {comp} computer graphics; CG [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アクティブ[あくていぶ, akuteibu] active [Add to Longdo]
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
雨滴[うてき, uteki] Regentropfen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ute
   n 1: a member of the Shoshonean people of Utah and Colorado and
      New Mexico
   2: the Shoshonean language spoken by the Utes

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top