ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

urban

ER1 B AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -urban-, *urban*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urban(adj) เกี่ยวกับเมือง, See also: ในเมือง, Syn. suburb, Ant. rural
urban(adj) เป็นลักษณะของเมือง, See also: ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง, Syn. suburb, Ant. rural
urbane(adj) เป็นผู้ดี, See also: สุภาพ, เป็นผู้เจริญ, Syn. mannerly, courteous, Ant. rude
urbanite(n) ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง, Syn. suburbanite
urbanity(n) คุณสมบัติของชาวเมือง, Syn. civility, sophistication
urbanize(vt) ทำให้เป็นย่านชุมชนเมือง, See also: ทำให้เจริญ
urbanize(vt) ทำให้มีลักษณะเป็นเมือง
urban area(n) เขตเมือง, See also: ชุมชนเมือง, Syn. suburb, Ant. rural
urbanization(n) การมีลักษณะเป็นเมืองมากกว่าชนบท
urban renewal(n) การฟื้นฟูดินแดนท้องถิ่นที่เสียหายหรือเสื่อมสลายไปแล้ว, Syn. modernization, gentrification, improvement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
urban(เออ'เบิน) adj. เกี่ยวกับเมือง,อาศัยอยู่ในเมือง
urbane(เออเบน') adj. มีลักษณะของชาวนคร,สุภาพ,มีมารยาท,เก๋,เป็นผู้ดี., See also: urbanely adv. urbaneness n. urbanity n.
urbanise(เออ'บะไนซ) n. =urbanize ดู., See also: urbanisation n.
urbanism(เออ'บะนิสซึม) n. วิถีชีวิตในนคร,วิถีชีวิตใมเมืองใหญ่,การทำให้มีลักษณะของนครหรือเมือง ใหญ่
urbanist(เออ'บะนิสท) ห n. ผู้เชี่ยวชาญในการวางผังเมือง
urbanite(เออ'บะไนท) n. ชาวนคร,ชาวเมืองใหญ่,ชาวเมือง
urbanity(เออแบน'นีที) n. ลักษณะของชาวนคร,ความมีมารยาท,ความสุภาพเรียบร้อย,ความเป็นผู้ดี
urbanize(เออ'บะไนซ) n. ทำให้เป็นนคร,ทำให้เป็นเมืองใหญ่,ทำให้มีลักษณะของนครหรือเมืองใหญ่., See also: urbanization n., Syn. urbanise
disturbance(ดิสเทิร์บ'เบินซฺ) n. การรบกวน,การทำให้ไม่สงบ,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ลำบาก,สิ่งที่รบกวน,ความไม่สงบ, Syn. row, disorder
inurbane(อินเออเบน') adj. ไม่มีมารยาท,หยาบคาย,ไม่ได้รับการอบรม., See also: inurbanity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
urban(adj) เกี่ยวกับเมือง,ในเมือง
urbane(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,อ่อนโยน
urbanity(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,ความอ่อนโยน
disturbance(n) การรบกวน,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ไม่สงบ
interurban(adj) ระหว่างเมือง
suburban(adj) เกี่ยวกับรอบนอก,เกี่ยวกับชานเมือง
turban(n) ผ้าโพกศีรษะ,หมวก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
urbanชุมชนในเมือง, แบบเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urbanแบบเมือง, ชุมชนในเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
urban areaพื้นที่เมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urban areaเขตเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
urban fringeชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urban fringeชานเมือง [ดู suburb] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
urban nucleusใจกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urban nucleusใจกลางเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
urban populationประชากรเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
urban renewalการปรับปรุงเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Urban conditionสภาพของเมือง [เศรษฐศาสตร์]
Urban conditionสภาพชุมชนในเมือง [เศรษฐศาสตร์]
Urban developmentการพัฒนาเมือง [เศรษฐศาสตร์]
Urban ecologyนิเวศวิทยาเมือง [TU Subject Heading]
Urban economicsเศรษฐศาสตร์เมือง [เศรษฐศาสตร์]
Urban economicsเศรษฐศาสตร์เมือง [TU Subject Heading]
Urban forestryป่าไม้ในเมือง [TU Subject Heading]
Urban healthอนามัยเมือง [TU Subject Heading]
Urban heat islandโดมความร้อนของเมือง [TU Subject Heading]
Urban homesteadingเคหสถานในเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Raccoon City, nearest urban center.แรคคูนซิตี้ ใกล้ใจกลางเมือง Resident Evil (2002)
Prepare my urban transport device.เตรียมอุปกรณ์เดินทางในเมืองให้ฉันด้วย Around the World in 80 Days (2004)
Come on, you knew a guy who knew a guy, that's an urban myth.ไม่เอาน่า,คุณรู้จักมัน ใครๆก็รู้จักมัน นั่นมันเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมา Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Urban sophistication is what I'm talking about.ฉันกำลังพูดถึงการพัฒนาผังเมือง Four Brothers (2005)
I told him an urban legend about a homicidal phantom clown.ฉันก็แค่เล่าว่ามันเป็นตำนานเกี่ยวกับ ฆาตรกรตัวตลกเท่านั้นเอง Everybody Loves a Clown (2006)
- It's an urban legend. - Yeah.เอ่อ ,ก็แค่เรื่องเล่านะคะ Transformers (2007)
Notably, urban pacification and riot control.โดนเด่น,ดูแลความสงบและการก่อจลาจล Hot Fuzz (2007)
Conspiracy theories, urban legends and other myths that are true.ทฤษฏีการสมคบคิด ตำนานเมือง และเรื่องจริงที่ลึกลับ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Come on, Riley. That's... that's an urban legend.ไม่เอาน่า ไรลี่ นั่นมันตำนานเมือง. National Treasure: Book of Secrets (2007)
- Elaine Bassen, honors in urban planning, minor in sociology.- เอเลน บาสเซ็น เกียรตินิยมการวางแผนเมือง วิชาโทสังคมวิทยา The Nanny Diaries (2007)
Nanny Cam? I thought that was an urban myth.กล้องแอบดู ฉันนึกว่ามันเป็นเรื่องโกหกของคนเมืองซะอีก The Nanny Diaries (2007)
John Kramer owned a company called The Urban Renewal Group.จอหน์ เคร์เมอร์ เป็นเจ้าของบริษัท The Urban Renewal Saw IV (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
urbanI've finally got used to urban life.
urbanMiddle-aged urban professional.
urbanMore and more people are moving to urban areas.
urbanMost people live in urban areas.
urban"Probably just a stupid urban legend" "But they do say 'there's no smoke without fire', don't they?"
urbanThe bulk of his work is in the urban area.
urbanThe inhabitants are proud of their urban culture.
urbanThe urban population in most developing countries is increasing very fast.
urbanThe urban population of America is increasing.
urbanThe urban-renewal project is now well under way.
urbanThis movement from rural to urban areas has been going on for over two hundred years.
urbanTraffic is a major urban problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังคมเมือง(n) urban society
ชุมชนเมือง(n) urban area, Ant. ชุมชนชนบท, Example: พื้นที่ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นต้องเป็นชุมชนเมืองที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เป็นเมืองท่องเที่ยว หรือเขตอุตสาหกรรม, Thai Definition: กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเมือง, อาณาเขตที่จัดเป็นย่านการค้า การทำธุรกิจ
สังคมเมือง(n) urban society, Ant. สังคมชนบท, Example: สภาพของสังคมเมืองในปัจจุบันของประเทศอุตสาหกรรมมีการแข่งขันมาก
เขตเมือง(n) urban area, See also: urban district, Example: เขตเมืองกำหนดด้วยบริเวณที่มีประชากรตั้ง 10,000 คนขึ้นไป, Count Unit: เขต, Thai Definition: พื้นที่ที่เป็นที่ชุมนุมของผู้คน บ้านเรือน และสถานที่สำคัญต่างๆ ของเมืองนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
ชาว[chāo] (n) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people  FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวเมือง[chāomeūang] (n) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population  FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
จลาจล[jalājon] (n) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion  FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
การป่าไม้ในเมือง[kān pāmāi nai meūang] (n, exp) EN: urban forestry
การถูกรบกวน[kān thūk ropkūan] (n, exp) EN: upheaval ; disturbance
เขตชานเมือง[khēt chānmeūang] (n, exp) EN: suburban zone  FR: zone suburbaine [f]
เกี่ยวกับเมือง[kīokap meūang] (adj) EN: urban  FR: urbain ; citadin
ก่อความวุ่นวาย[kø khwām wunwāi] (v, exp) EN: cause a disturbance
ก่อกวน[køkuān] (v) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass

CMU English Pronouncing Dictionary
URBAN ER1 B AH0 N
URBANI ER0 B AA1 N IY0
URBANE ER0 B EY1 N
URBANO ER0 B AA1 N OW0
URBANA ER0 B AE1 N AH0
URBANEK ER0 B AE1 N EH0 K
URBAN'S ER1 B AH0 N Z
URBANIK ER0 B AE1 N IH0 K
URBANSKI ER0 B AE1 N S K IY0
URBANIAK ER0 B AE1 N IY0 AE0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
urban (j) ˈɜːʳbən (@@1 b @ n)
urbane (j) ˈɜːʳbˈɛɪn (@@1 b ei1 n)
urbanely (a) ˈɜːʳbˈɛɪnliː (@@1 b ei1 n l ii)
urbanity (n) ˈɜːʳbˈænɪtiː (@@1 b a1 n i t ii)
urbanize (v) ˈɜːʳbənaɪz (@@1 b @ n ai z)
urbanized (v) ˈɜːʳbənaɪzd (@@1 b @ n ai z d)
urbanizes (v) ˈɜːʳbənaɪzɪz (@@1 b @ n ai z i z)
urbanizing (v) ˈɜːʳbənaɪzɪŋ (@@1 b @ n ai z i ng)
urbanization (n) ˌɜːʳbənaɪzˈɛɪʃən (@@2 b @ n ai z ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
城市化[chéng shì huà, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, ] urbanization, #8,646 [Add to Longdo]
城市规划[chéng shì guī huà, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ, / ] urbanism [Add to Longdo]
市区[shì qū, ㄕˋ ㄑㄩ, / ] urban district; downtown; city center [Add to Longdo]
都市传奇[dū shì chuán qí, ㄉㄨ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] urban legend (translation of recent western term); story or theory circulated as true; same as 都會傳奇|都会传奇 [Add to Longdo]
都会传奇[dū huì chuán qí, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] urban legend (translation of recent western term); story or theory circulated as true; same as 都市傳奇|都市传奇 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
都市[とし, toshi] TH: ในเมือง  EN: urban

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauleitplan {m} | Aufstellung eines Bauleitplans | Entwurf eines Bauleitplansurban land-use plan | preparation of a land-use plan | draft of a land-use plan [Add to Longdo]
Bauleitplanung {f}urban land-use planning [Add to Longdo]
städtebauliche Entwicklung {f}urban development [Add to Longdo]
städtebaulicher Entwicklungsbereichurban development zone [Add to Longdo]
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme {f}urban development measure [Add to Longdo]
Stadtarchäologie {f}urban archaeology [Add to Longdo]
Stadtbevölkerung {f}urban population [Add to Longdo]
Stadtgebiet {n} | Stadtgebiete {pl}urban area; municipal area; city zone | urban areas; municipal areas; city zones [Add to Longdo]
Städtebaurecht {n}urban planning legislation [Add to Longdo]
Städtesystem {n}urban system [Add to Longdo]
Urbanität {f}urbanity [Add to Longdo]
urban {adj}urbane [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひと騒動;一騒動[ひとそうどう, hitosoudou] (n) disturbance; kerfuffle [Add to Longdo]
アーバニズム[a-banizumu] (n) urbanism [Add to Longdo]
アーバニティ[a-banitei] (n) urbanity [Add to Longdo]
アーバニティー[a-banitei-] (n) urbanity [Add to Longdo]
アーバン[a-ban] (n) urban; (P) [Add to Longdo]
アーバンエクソダス[a-ban'ekusodasu] (n) urban exodus [Add to Longdo]
アーバンコンプレックス[a-bankonpurekkusu] (n) urban complex [Add to Longdo]
アーバンスプロール[a-bansupuro-ru] (n) urban sprawl [Add to Longdo]
アーバンツイル[a-bantsuiru] (n) urban twill (fabric) [Add to Longdo]
アーバンデクライン[a-bandekurain] (n) urban decline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 urban
   adj 1: relating to or concerned with a city or densely populated
       area; "urban sociology"; "urban development"
   2: located in or characteristic of a city or city life; "urban
     property owners"; "urban affairs"; "urban manners" [ant:
     {rural}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top