ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ur

ER1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ur-, *ur*
English-Thai: Longdo Dictionary
urologist(n) แพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
urticariaลมพิษ, ผิวหนังอักเสบ
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
turn in(vi, slang) เข้านอน
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.
of course(adv) อย่างแน่นอน
unsure(adj) ไม่แน่ใจ
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
URL(abbr) คำย่อของ Uniform Resource Locator, See also: ทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต
urn(n) เหยือก, See also: กา, Syn. jar, pot
urn(n) โกศ, Syn. cinerary urn
Urdu(n) ภาษาของชาวปากีสถานและอินเดียเหนือ
urea(n) สารชนิดหนึ่งในน้ำปัสสาวะ
urge(vt) กระตุ้น, See also: เร่งเร้า, ผลักดัน, Syn. induce, Ant. discourage, restrain
urge(n) แรงกระตุ้น, See also: แรงผลักดัน, แรงชักนำ, Syn. impulse
urge(n) การเร่ง, See also: การเร่งเร้า, การเร่งรัด, Syn. impluse
urgy(suf) งาน
urban(adj) เกี่ยวกับเมือง, See also: ในเมือง, Syn. suburb, Ant. rural

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ur-Pref. ปัสสาวะ,ทางปัสสาวะ
uraemia(ยูรี'เมีย) n.ภาวะผิดปกติชนิดหนึ่งที่เกิดจากความบกพร่องของไต., See also: uremic adj.
uragogue(ยู'กอกกะ,ยู'ระโกก) n. ยาขับปัสสาวะ
uragora(ยู'กอกกะ,ยู'ระโกก) n. ยาขับปัสสาวะ
uraniferous(ยูระนิฟ'เฟอรัส) adj. มียูเรเนียมเจือปนอยู่
uranium(ยูเร'เนียม) n. ธาตุโลหะชนิดหนึ่งที่มีกัมมันตภาพรังส'ใช้ในการผลิตระเบิดอะตอม
urano-Pref. สวรรค์มท้องฟ้า
uranology(ยูระนอล'โลจี) n. =uranography (ดู) ,เรื่องเขียนเกี่ยวกับดวงดาวบนท้องฟ้า.
uranometryผยูระนอม'มิทรี) n. แผนที่เกี่ยวกับตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า,การวัดตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า., See also: uranometrical adj.
uranus(ยูเร'นัส) n. ดาวมฤตยู

English-Thai: Nontri Dictionary
urban(adj) เกี่ยวกับเมือง,ในเมือง
urbane(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,อ่อนโยน
urbanity(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,ความอ่อนโยน
urchin(n) เด็กเล็ก,เด็กซน,เด็กกลางถนน
urethra(n) ท่อปัสสาวะ
urge(vt) กระตุ้น,ผลักดัน,เร่ง,แนะนำ,สนับสนุน
urgency(n) ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน
urgent(adj) ด่วน,เร่งรีบ,ฉุกเฉิน
urinal(n) กระโถนปัสสาวะ,ที่ปัสสาวะ
urine(n) น้ำปัสสาวะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uracratia; incontinence, urinaryการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uragogue; diuretic; urinative๑. -ขับปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๒]๒. ยาขับปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uraniscochasma; cleft palate; palatoschisis; uranoschisis; uranoschismเพดานโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uraniscolaliaการพูดเสียงเพดานโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uraniscoplasty; palatoplasty; uranoplasty; uranosteoplastyศัลยกรรมตกแต่งเพดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uraniscorrhaphy; palatorrhaphy; staphylorrhaphy; uranorrhaphyศัลยกรรมซ่อมเพดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uraniscus; palate; palatumเพดาน(ปาก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uranoplasty; palatoplasty; uraniscoplasty; uranosteoplastyศัลยกรรมตกแต่งเพดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uranoplegia; palatoplegiaอัมพาตเพดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uranorrhaphy; palatorrhaphy; staphylorrhaphy; uraniscorrhaphyศัลยกรรมซ่อมเพดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
uracilยูราซิล, สารประกอบอินทรีย์พวกเบสชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ C4H4N2O2 พบใน RNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Uraniniteยูเรนิไนต์, Example: แหล่ง - ในประเทศไทยอาจพบแหล่งแร่ที่สมบูรณ์ปานกลาง ในบริเวณเขาหินแกรนิต แหล่งที่สมบูรณ์ปานกลาง และต่ำอาจพบในบริเวณของที่ราบสูงภาคอีสาน เช่น ทิวเขาดงเร็กและภูพาน ประโยชน์ - เป็นแร่กัมมันตรังสีที่สำคัญเพราะ ให้สินแร่ยูเนียม ซึ่งให้พลังงานปรมาณูมหาศาล ประโยชน์ในทางันติมีมากหลายด้าน เช่น ในด้านวิศวกรรมพลังงาน ชีววิทยา และเกษตรกรรมมากที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Uraniumยูเรเนียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะหนัก มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 92 มีน้ำหนักเชิงอะตอมเฉลี่ยประมาณ 238 ไอโซโทปที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-238 และ ยูเรเนียม-234 [นิวเคลียร์]
Uraniumยูเรเนียม [TU Subject Heading]
uraniumยูเรเนียม, ธาตุแทรนซิชัน เลขอะตอม 92 สัญลักษณ์ U เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่พบในธรรมชาติซึ่งมีมวลอะตอมสูงที่สุด ยูเรเนียม 235  ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สารประกอบของธาตุนี้บางชนิดใช้ในการทำกระจกสี และกระเบื้องเคลือบสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Uranium industryอุตสาหกรรมยูเรเนียม [TU Subject Heading]
Uranium oresสินแร่ยูเรเนียม [TU Subject Heading]
Uranium seriesอนุกรมยูเรเนียม, อนุกรมกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ที่เริ่มต้นจากยูเรเนียม-238 และได้ผลผลิตสุดท้ายเป็น ตะกั่ว-206 นิวไคลด์ที่มนุษย์ผลิตได้หลายชนิดจะสลายตามแบบอนุกรมนี้เช่นกัน (ดู decay radioactive, radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Uranusดาวยูเรนัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวเสาร์ออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 2,869 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 47,500กิโลเมตร มีดาวบริวาร 5 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวมฤตยู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Uranus (Planet)ดาวมฤตยู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
urActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
urAdvertisements urge us to buy luxuries.
urAfter the war most of the highways were in urgent need of repair.
urAlbumin was found in my urine before.
urAll forms of life have an instinctive urge to survive.
urAll of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.
urA man with a gun urged him into the car.
urAn urgent telegram brought her hurrying back to Tokyo.
urA stranger beat urgently at the front door.
urA typical nurse will put urinal bottle to dick, and shave down there for surgery! [XXX]
urBeing fat is an urgent problem for me.
urCatherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car; she hoped that she would be able to drive it herself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังคมเมือง(n) urban society
ชุมชนเมือง(n) urban area, Ant. ชุมชนชนบท, Example: พื้นที่ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นต้องเป็นชุมชนเมืองที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เป็นเมืองท่องเที่ยว หรือเขตอุตสาหกรรม, Thai Definition: กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเมือง, อาณาเขตที่จัดเป็นย่านการค้า การทำธุรกิจ
ปลุกเร้า(v) encourage, See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า, กระตุ้นเร้า, Example: ผู้นำสหรัฐฯ ปลุกเร้าจิตสำนึกให้คนผิวดำ โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนผิวดำขึ้น, Thai Definition: ทำให้มีชีวิตชีวา, กระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว
สังคมเมือง(n) urban society, Ant. สังคมชนบท, Example: สภาพของสังคมเมืองในปัจจุบันของประเทศอุตสาหกรรมมีการแข่งขันมาก
อย่างรีบด่วน(adv) immediately, See also: urgently, hastily, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ, Ant. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย, Example: การตอบข้อซักถามทางจดหมายไม่อาจทำได้อย่างรีบด่วน
เร่งเร้า(v) urge, See also: press, impel, push, spur, Example: ลูกชายเร่งเร้าให้พ่อแม่ส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอผู้หญิงให้, Thai Definition: พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ทำตามโดยเร็ว
เร้า(v) urge, See also: press, impel, push, spur, Syn. เร่ง, เร่งเร้า, Example: เด็กๆ มักเร้าให้พ่อแม่ซื้อของเล่นให้
เรื่องด่วน(n) urgency, See also: hurry, necessity, Example: หัวหน้าเรียกประชุมเพราะมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบ, Count Unit: เรื่อง
โดยด่วน(adv) urgently, See also: immediately, Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน, Example: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, Thai Definition: อย่างรีบเร่งรวดเร็ว
ยุ(v) incite, See also: urge, stir up, instigate, egg on, provoke, encourage, spur, Syn. ยุยง, Example: อเมริกายุให้อิรักบุกอิหร่าน, Thai Definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชีพในอนาคต[āchīp nai anākhot] (n, exp) EN: future career  FR: carrière future [f]
อดิเรก[adirēk] (adj) EN: special ; superior  FR: spécial ; extra ; supérieur
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [f]
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
แอ่น[aen] (adj) EN: bent ; curved  FR: courbé ; bombé
แอ่ว[aēo] (v) EN: court ; woo ; serenade ; sing to  FR: faire la cour ; courtiser

CMU English Pronouncing Dictionary
UR ER1
URE Y UW1 R
URY Y ER1 IY0
URY Y UW1 R IY0
URI Y ER1 IY0
URN ER1 N
UREA Y ER0 IY1 AH0
URAM Y UW1 R AH0 M
URDA ER1 D AH0
URAL Y UH1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
urn (n) ˈɜːʳn (@@1 n)
Urdu (n) ˈuəʳduː (u@1 d uu)
urge (v) ˈɜːʳʤ (@@1 jh)
uric (j) jˈuəʳrɪk (y u@1 r i k)
urns (n) ˈɜːʳnz (@@1 n z)
urban (j) ˈɜːʳbən (@@1 b @ n)
urged (v) ˈɜːʳʤd (@@1 jh d)
urges (v) ˈɜːʳʤɪz (@@1 jh i z)
urine (n) jˈuəʳrɪn (y u@1 r i n)
Uranus (n) jˈurˈɛɪnəs (y u1 r ei1 n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧急[jǐn jí, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ, / ] urgent, #2,803 [Add to Longdo]
迫切[pò qiè, ㄆㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgent; pressing, #6,841 [Add to Longdo]
城市化[chéng shì huà, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, ] urbanization, #8,646 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, / ] uranium U92, actinoid element, #10,480 [Add to Longdo]
乌鲁木齐[Wū lǔ mù qí, ㄨ ㄌㄨˇ ㄇㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] Ürümqi or Urumqi prefecture level city and capital of Xinjiang Uighur autonomous region 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区 in west China, #10,795 [Add to Longdo]
膀胱[páng guāng, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄤ, ] urinary bladder; bladder, #11,368 [Add to Longdo]
当务之急[dāng wù zhī jí, ㄉㄤ ㄨˋ ㄓ ㄐㄧˊ, / ] urgent priority, #13,554 [Add to Longdo]
尿道[niào dào, ㄋㄧㄠˋ ㄉㄠˋ, 尿] urethra; urinary tract, #14,763 [Add to Longdo]
催促[cuī cù, ㄘㄨㄟ ㄘㄨˋ, ] urge, #15,799 [Add to Longdo]
急促[jí cù, ㄐㄧˊ ㄘㄨˋ, ] urgent; hurried and brief; rushing, #16,826 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
裏技[うらわざ, urawaza] (n) เทคนิค หรือความรู้ที่มีประโยชน์ แต่มักจะไม่ทราบกันโดยทั่วไป
嬉しい[うれしい, ureshii] (adj) ดีใจ, มีความสุข, Ant. 悲しい
売上[うりあげ, uriage] (n) ยอดขาย
売り場[うりば, uriba] (n) ที่ขายของ
売る[うる, uru] (vt) ขาย, See also: 販売
うるさい[うるさい, urusai] (adj) หนวกหู

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
羨ましい[urayamashi, urayamashi] อิจฉา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
占う[うらなう, uranau] TH: ทำนาย  EN: to forecast
売れる[うれる, ureru] TH: ขายดี
裏切る[うらぎる, uragiru] TH: หักหลัง  EN: to betray
裏切る[うらぎる, uragiru] TH: ทรยศ  EN: to turn traitor to

German-Thai: Longdo Dictionary
Urlaub(n) |der, pl. Urlaube| ช่วงหยุดพักร้อน
Urlauber(n) |der, pl. Urlauber| คนที่กำลังหยุดพักร้อน, See also: der Tourist
Urlaubsgeld(n) |das| เงินสำหรับพักร้อนที่ได้จากนายจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน
ursprünglich(adj, adv) ดั้งเดิม, ที่มีมาดั้งเดิม, Syn. original
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การพิพากษา, การตัดสิน
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การตัดสินใจ
Bürger(n) |der, pl. Bürger| พลเมือง, See also: die Bürgerin
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Euro(n) |der, pl. Euros| สกุลเงินร่วมของยุโรป

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Urknall {m} [astron.](n) ระเบิดตูมตาม 555+, Syn. ไม่รู้หวะ!!!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urlader {m} [comp.]bootstrap [Add to Longdo]
Ur...original; primitive; ancient; ur- [Add to Longdo]
Urabstimmung {f} (zum Streik)strike ballot [Add to Longdo]
Urahn {m}; Urahne {f}remote ancestor [Add to Longdo]
Uranus {f} [astron.]uranus [Add to Longdo]
Uraufführung {f} (Film)first release [Add to Longdo]
Uraufführung {f} | Uraufführungen {pl}world premiere | world premieres [Add to Longdo]
Urbanität {f}urbanity [Add to Longdo]
Urbarmachung {f} (einer Wüste)reclamation (of a desert) [Add to Longdo]
Urbeleg {m}original document [Add to Longdo]
Urbevölkerung {f}native population; native inhabitants [Add to Longdo]
Ureinwohner {m}; Urbewohner {m} | Ureinwohner {pl}; Urbewohner {pl}aborigine | aborigines [Add to Longdo]
Ureinwohner NordamerikasNative American [Add to Longdo]
Urform {f}archetype; prototype [Add to Longdo]
Urgeschichte {f}; Vorgeschichte {f}prehistory [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Bonsoir!
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
séjour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้นๆ
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
salle de séjour(n) |f| ห้องนั่งเล่น
séjourner(vi) พำนักอยู่, อาศัยอยู่ เช่น Je séjourne à Stuttgart. = ผมอาศัยอยู่ที่เมืองชตุ๊ดการ์ด, Syn. rester, habiter, regarder
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
aller en voitureขับรถ,ไปด้วยรถยนต์, See also: aller
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: aller, Syn. aller au coiffeur

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
癤(oK)[せつ, setsu] (n) (See お出来) furuncle [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
いずれか[いずれか, izureka] any [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
初演[しょえん, shoen] Urauffuehrung, Erstauffuehrung [Add to Longdo]
判断[はんだん, handan] Urteil [Add to Longdo]
判断力[はんだんりょく, handanryoku] Urteilskraft [Add to Longdo]
判決[はんけつ, hanketsu] Urteil, Urteilsspruch, Entscheidung [Add to Longdo]
占う[うらなう, uranau] wahrsagen [Add to Longdo]
[はら, hara] URSPRUENGLICH, ORIGINAL, GRUND- [Add to Longdo]
原住民[げんじゅうみん, genjuumin] Urbewohner, Ureinwohner, Einheimischen [Add to Longdo]
原因[げんいん, gen'in] Ursache [Add to Longdo]
原型[げんけい, genkei] Urbild, Prototyp, Archetyp [Add to Longdo]
原生林[げんせいりん, genseirin] Urwald [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ur
   n 1: an ancient city of Sumer located on a former channel of the
      Euphrates River

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tuberous, tuberose
 
 1. kabarcık veya urlarla kaplı
 2. (anat.) tümsekli
 3. (bot.) yumrulu. tuberosity urluluk
 4. kabarcık, ur, yumru
 5. (anat.) sinir veya eklemin kemiğe bağlandığı yerde bulunan kemik çıkıntısı, pürtük.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tumor , ing. tumour
 
 1. şiş, yumru, ur, tümör
 2. (eski) mübalâğa.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top