ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unitas

Y UW0 N AY1 T AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unitas-, *unitas*, unita
CMU English Pronouncing Dictionary
UNITAS Y UW0 N AY1 T AH0 S
UNITA Y UW2 N IY1 T AH0
UNITAF Y UW2 N IH0 T AE1 F
UNITARY Y UW1 N IH0 T EH2 R IY0
UNITARIAN Y UW2 N AH0 T EH1 R IY0 AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミュニタス[komyunitasu] (n) communitas [Add to Longdo]
コミュニタリアン[komyunitarian] (n) communitarian [Add to Longdo]
ユニタード[yunita-do] (n) unitard [Add to Longdo]
ユニターム[yunita-mu] (n) {comp} uniterm [Add to Longdo]
ユニタリータックス[yunitari-takkusu] (n) unitary tax [Add to Longdo]
ユニテリアン[yuniterian] (n) Unitarian [Add to Longdo]
一元[いちげん, ichigen] (n,adj-no) unitary; (P) [Add to Longdo]
一元的[いちげんてき, ichigenteki] (adj-na,n) monistic; unitary; unified; centralized; centralised [Add to Longdo]
共同体主義[きょうどうたいしゅぎ, kyoudoutaishugi] (n) communitarianism [Add to Longdo]
教育に携わる者[きょういくにたずさわるもの, kyouikunitazusawarumono] (exp) (pol) (See 教育に携わる人) someone involved with education [Add to Longdo]
教育に携わる人[きょういくにたずさわるひと, kyouikunitazusawaruhito] (exp) (See 教育に携わる者) person involved in educational activities [Add to Longdo]
教育に携わる人人;教育に携わる人々[きょういくにたずさわるひとびと, kyouikunitazusawaruhitobito] (n) those who participate in education [Add to Longdo]
見るに堪えない[みるにたえない, mirunitaenai] (exp) (id) so miserable that it is painful to look at; can't bear to look at; painful to watch [Add to Longdo]
取るに足らない[とるにたらない, torunitaranai] (exp) worthless; valueless [Add to Longdo]
取るに足りない;とるに足りない[とるにたりない, torunitarinai] (exp,adj-i) of little importance; trivial; worthless; valueless [Add to Longdo]
人道に対する罪[じんどうにたいするつみ, jindounitaisurutsumi] (n) crime against humanity [Add to Longdo]
単一[たんいつ, tan'itsu] (adj-na,n,adj-no) single; simple; sole; individual; unitary; (P) [Add to Longdo]
単一性[たんいつせい, tan'itsusei] (n) unitary [Add to Longdo]
纏まった[まとまった, matomatta] (exp) (1) (uk) (See 纏まる) large; heavy; massed; quite a lot; large amount; sizable (e.g. sum); (2) definite; coherent; congruous; unitary [Add to Longdo]
仏像二体[ぶつぞうにたい, butsuzounitai] (n) two images of Buddha [Add to Longdo]
役に立たない[やくにたたない, yakunitatanai] (exp,adj-i) (See 役に立つ) of no avail; useless; (P) [Add to Longdo]
役に立つ[やくにたつ, yakunitatsu] (v5t) to be helpful; to be useful; (P) [Add to Longdo]
用に足りない[ようにたりない, younitarinai] (adj-i) of no use; useless [Add to Longdo]
用に立つ[ようにたつ, younitatsu] (exp,v5t) to be of use (service) [Add to Longdo]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unitary(adj) หนึ่งเดียว, See also: ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกได้, ซึ่งพร้อมเพรียงกัน
unitary(adj) ซึ่งควบคุมด้วยรัฐบาลเดียว
Unitarian(n) ชาวคริสต์นิกายที่เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว, See also: ชาวคริสต์ที่เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unitarian(ยูนิแท'เรียน) n. ผู้ยึดหลักทฤษฏีว่า มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น
unitary(ยู'นิเทอรี) adj. เดียว,เดี่ยว,ไม่สามารถแบ่งแยกได้,ทั้งหมด,เกี่ยวกับ (หน่วย,กองหรือกองทหาร,จำนวนฐาน,จำนวนเฉพาะ,หลัก) ,พร้อมเพรียงกัน,สอดคล้องกัน,สามัคคีกัน, Syn. unit, one, whole

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
state, unitaryเอกรัฐ, รัฐเดี่ยว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monocoque; integral construction; unitary construction; unitized body; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
integral construction; monocoque; unitary construction; unitized body; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitary-หน่วยเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unitaryยูนิแทรี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unitary air conditionerเครื่องปรับอากาศรวมหน่วย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitary construction; integral construction; monocoque; unitized body; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitary stateเอกรัฐ, รัฐเดี่ยว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unitary systemระบบเอกรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unitized body; integral construction; monocoque; unitary construction; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitized construction; integral construction; monocoque; unitary construction; unitized bodyตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consistence, Unitary and Internallyลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราส่วนยูนิแทรี[attrāsuan yūnithaērī] (n, exp) EN: unitary ratio
ราคาใบละ ... บาท[rākhā bai la ... bāt] (xp) EN: at the cost of ... baht each  FR: au prix unitaire de ... bahts
ยูนิแทรี[yūnithaērī] (adj) EN: unitary

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unitary (j) jˈuːnɪtriː (y uu1 n i t r ii)
Unitarian (n) jˌuːnɪtˈɛəʳrɪəʳn (y uu2 n i t e@1 r i@ n)
Unitarians (n) jˌuːnɪtˈɛəʳrɪəʳnz (y uu2 n i t e@1 r i@ n z)
Unitarianism (n) jˌuːnɪtˈɛəʳrɪəʳnɪzəm (y uu2 n i t e@1 r i@ n i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一神论[yī shén lùn, ㄧ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monotheism; unitarianism (denying the Trinity) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
役に立つ[やくにたつ, yakunitatsu] (vt) มีประโยชน์ ช่วยได้มาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einheitlichunitary [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ユニターム[ゆにたーむ, yunita-mu] uniterm [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
免疫[めんえき, men'eki] Immunitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top