ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

union

Y UW1 N Y AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -union-, *union*
Possible hiragana form: うにおん
English-Thai: Longdo Dictionary
state of the union(n) การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
union(n) การรวมตัวกัน, See also: การรวมกัน, Syn. blend
union(n) สหภาพ, See also: สหพันธ, สมาคม
union(n) การสมรส, See also: ชีวิตการสมรส, การมีเรือน
union(n) สหภาพแรงงาน, See also: สหพันธ์แรงงาน, Syn. labor union
union(n) การจับคู่
union(adj) รวมกัน, See also: ซึ่งเป็นพวกกัน
union(n) จำนวนทั้งหมด
unionise(vt) จัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน
unionise(vi) จัดตั้งให้เป็นสหภาพแรงงาน
unionist(n) ผู้ยึดถือลัทธิร่วมกัน, See also: นักลัทธิร่วมกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
union(ยู'เนียน) n. การรวมกัน,ความสามัคคี,การสอดคล้องกัน,การสมรสกัน,การสังวาส,สหภาพ,สหพันธรัฐ,องค์การกรรมกร,เครื่องมือเชื่อมต่อ,ส่งท่อร่วม,การเชื่อมกัน. -Phr. (the Union สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา (สมัยก่อน)), Syn. unification
union flagn. ธงชาติอังกฤษ
union jackn. ธงชาติอังกฤษ
union of burman. สหภาพพม่า, Syn. Myanmar
union of south african. ชื่อเดิมของประเทศแอฟริกาใต้
unioncrat(ยู'เนียนแครท) n. ผู้ยึดถือลัทธิสหภาพกรรมกร
unionism(ยู'เนียนนิสซึม) n. หลักการของสหภาพกรรมกร,ลัทธิอยู่ร่วมกัน,ลัทธิรวมกัน
unionist(ยู'เนียนนิสทฺ) n. นักลัทธิร่วมกัน,สมาชิกสหภาพแรงงาน,ผู้ยึดถือลัทธิสหภาพกรรมกร,ผู้ยึดถือลัทธิร่วมกัน,สมาชิกของสหภาพการค้า, See also: unionistic adj.
antiunion(แอนทียูน' เนียน) adj. ต่อต้านสหพันธ์กรรมกร. -antiunionist n.
bunion(บัน'เยิน) n. อาการเท้าบวมเนื่องจากถุงไขข้ออักเสบ,โรคตาปลาบนนิ้วเท้า

English-Thai: Nontri Dictionary
union(n) การรวมกัน,ความปรองดองกัน,สมาคม,สหภาพ
UNION union jack(n) ธงชาติอังกฤษ
unionist(n) สมาชิกสหภาพ,ผู้ถือสิทธิร่วมกัน
bunion(adj) บวม,เนื้อพอง,เป็นตาปลา
bunion(n) ตาปลาที่เท้า
communion(n) กลุ่มคนที่นับถือศาสนาเดียวกัน,พิธีศีลมหาสนิท
reunion(n) การพบกันอีก,การรวมตัวกันใหม่
TRADE trade union(n) สหกรณ์การค้า,สหภาพแรงงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unionยูเนียน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
union๑. การติดกัน๒. การงอกประสาน (กระดูก, แผล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unionสหภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unionอยู่ร่วมกัน, อยู่กินด้วยกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unionสหภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
union๑. ส่วนรวม๒. ยูเนียน [เขียนแทนด้วย (] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
union contractสัญญาระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Union Jack; Union-jackธงชาติอังกฤษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
union shopกิจการจ้างงานแบบสหภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
union, companyสหภาพแรงงานเฉพาะบริษัท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
union (of sets)ยูเนียน (ของเซต), ยูเนียนของเซต A และเซต B คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของเซต A หรือเซต B หรือของทั้งสองเซต  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A B [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Union catalogสหบัตร, สหบรรณานุกรม, Example: สหบัตร/สหบรรณานุกรม เป็นรวมรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดของห้องสมุดหลายแห่งมารวมไว้ในรายการเดียวกัน มีชื่อหรืออักษรย่อของห้องสมุดกำกับไว้ เพื่อให้ทราบว่ารายการนั้นๆ มีอยู่ที่ห้องสมุดแห่งใด

เดิมที่ยังใช้บัตรรายการในการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศนั้น จะเป็นการรวมรายการบัตรของห้องสมุดไว้เป็นรายการบัตรเดียวกันในแต่ละบัตรรายการจะมีชื่อหรืออักษรย่อของชื่อของห้องสมุดกำกับไว้เช่นเดียวกัน โดยทั่วไปจัดเรียงบัตรรายการตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง หรืออาจจะเรียงลำดับตามหัวข้อวิชา อาจจะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มได้

การจัดทำสหบัตรหรือสหบรรณานุกรมมีประโยชน์หลายประการ คือ

1. ทำให้ทราบแหล่งทรัพยากรสารสนเทศว่ามีอยู่ในห้องสมุดใดบ้าง

2. ทำให้ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยอาจมีข้อตกลงในการจัดหาร่วมกัน ห้องสมุดแห่งใดมีรายการทรัพยากรสารสนเทศนั้นแล้ว ห้องสมุดแห่งอื่นไม่จำเป็นต้องซื้อมาซ้ำอีก สามารถใช้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด

3. ทำให้สามารถรวบรวมรายการทรัพยากรสารสนเทศตามผู้แต่ง หรือกลุ่มสาขาวิชาได้สะดวกและรวดเร็ว

ตัวอย่าง

สหบัตรของห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโดย หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวบรวมบัตรรายการของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2521-2529

Union-Catalog

จากภาพจะเป็นการรวมสหบรรณานุกรมของรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจากรายการตัวอย่าง จะเห็นว่ารายการนี้มีอยู่ในห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ ศูนย์เอกสารประเทศ และหอสมุดกลาง

ปัจจุบันมีการจัดทำฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัย โดยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้ริเริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ในการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุมหาวิทยาลัย/สถาบัน มหาิวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าด้วยกัน

ตัวอย่าง รายการสหบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมของโครงการ ThaiLIS

Union-Catalog-ThaiLIS

จากตัวอย่างข้างต้นจะปรากฏว่า หนังสือ เรื่อง คิดถึงทุกปี ของ บินหลา สันกาลาคีรี มีอยู่ในห้องสมุด 14 แห่ง

รายการอ้างอิง

สุนทรี หังสสูต. สหบัตรและรวมรายชื่อวารสาร. หน้า 61-66 ใน การควบคุมทางบรรณานุกรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523.

Reitz, Joan M. Dictionary for library and information science. Westport, Conn. : Libraries Unlimited, 2004. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Union catalog databaseฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม, Example:

หมายถึง ฐานข้อมูลที่รวบรวม และชี้แหล่งรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีให้บริการในห้องสมุดแต่ละแห่ง โดยผู้ใช้สามารถค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจากห้องสมุดต่างๆ พร้อมกัน ด้วยการค้นหาเพียงครั้งเดียว ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา และเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุดทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ตลอดจนการช่วยลดความซ้ำซ้อนในการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยาสารสนเทศสำหรับบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เนื่องจากสามารถค้นหาและถ่ายโอนรายการทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดต่างๆ เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของตนเองได้ด้วย

ทั้งนี้ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ฐานแรกของไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย หรือ ThaiLIS ซึ่งย่อมาจากคำว่า Thailand Library Integrated System ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ในส่วนสำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ คือ NSTDA Online Library และเครือข่ายความร่วมมือ ด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการที่เป็นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ คือ Koha ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการภายใต้ห้องสมุดเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ เข้าถึงที่ http://thailibrary.org

Union catalog database
ภาพ ฐานข้อมูล NSTDA Online Library และเครือข่ายความร่วมมือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Union list of serialsรวมรายชื่อวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Union list of serialsรวมรายชื่อวารสาร, Example:

รวมรายชื่อวารสาร หรือ สหรายการวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (Union list of serials) รวบรวมรายชื่อวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เป็นประเภทหนังสืออ้างอิง (Reference) สำหรับใช้เป็นคู่มือสำหรับบรรณารักษ์แผนกวารสาร แบ่งออกเป็นสหรายการวารสารวารสารภาษาไทย และสหรายการวารสารวารสารภาษาอังกฤษ

สหรายการวารสารวารสารภาษาไทย ชื่อว่า รวมรายชื่อวารสารในประเทศไทย (Union List of Periodicals in Thailand) จัดทำโดย คณะทำงานเพื่อความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายวารสารและเอกสาร จัดพิมพ์ครั้งที่ 2/2539 แบ่งออกเป็น 2 เล่ม เล่ม 1 (ก-ย) เล่ม 2 (ร-ฮ) เนื้อหาเป็นการรวบรวมรายชื่อวารสารภาษาไทย ที่มีให้บริการอยู่ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย รวมทั้งหอสมุดแห่งชาติ ให้รายละเอียดข้อมูลของวารสารแต่ละรายการตั้งแต่ฉบับย้อนหลังที่มีมาจนถึงปี พ.ศ.2537 และรายละเอียดเกี่ยวกับอักษรย่อรายชื่อของสถาบัน หน่วยงาน ห้องสมุด และรายการวารสาร (Holding) ฉบับที่มีให้บริการในห้องสมุดนั้น

สหรายการวารสารภาษาอังกฤษ โครงการรวมรายชื่อวารสารในประเทศไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4/1993 (Union list of serials in Thailand) จัดทำโดยทบวงมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์รวม 1 เล่ม จัดเรียงตามตัวอักษรวารสาร A-Z ข้อมูลประกอบด้วย ISIS No. ISSN ชื่อวารสาร อักษรย่อรายชื่อของสถาบัน หน่วยงานห้องสมุด และรายการวารสาร (Holding) ฉบับที่มีให้บริการในห้องสมุดนั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
union(n) ทหารฝ่ายเหนือของสงครามกลางเมือง, Syn. yankee

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unionA married couple should form a union.
unionCold war ended when the Soviet Union collapsed.
unionCommunism is the system practiced in the Soviet Union.
unionCommunism was the political system in the Union of Soviet Socialist Republics, but that stopped in 1993.
unionDid the union participate in the demonstration?
unionDo you think you can get me to Union Station by quarter after?
unionHe defected to the Soviet Union in the 1950's.
unionHe represented the labor union on the committee.
union"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.
unionIn labor negotiation union leaders play an important role.
unionIt is improper to impose sanctions upon the union.
unionMarriage is the union of a man and woman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สหพันธ์(n) union, Syn. สมาพันธ์
สหภาพ(n) union, Count Unit: สหภาพ
สหภาพโซเวียต(n) Union of Soviet, Syn. โซเวียต
สหภาพ(n) union, Syn. สมาพันธ์, สมาคม, สหพันธ์, องค์กร, องค์การ, Example: คนงานรวมกันตั้งสหภาพกรรมกรขึ้น, Thai Definition: การรวมตัวขององค์การตั้งแต่ 2 องค์การขึ้นไป เพื่อทำกิจการทั่วไปหรือกิจการเฉพาะอย่างตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่เข้าร่วมกันนั้น
สมาพันธ์(n) confederation, See also: union, league, Syn. สมาคม, Example: พ่อค้าปลีกในบางแห่งจะมีอิทธิพล เพราะมีการรวมกันเป็นสมาพันธ์
สหภาพพม่า(n) Union of Myanmar, Syn. พม่า, Example: ชาวกะเหรี่ยงไม่ต้องการที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพพม่า
การคบ(n) association, See also: union, alliance, Example: การคบคนต้องดูนานๆ อย่าไว้ใจใครง่ายๆ, Thai Definition: การติดต่อพบปะกัน
การคบค้า(n) association, See also: union, alliance, Syn. การคบหา, Example: หากจะมีการคบค้ากับเพื่อนต่างเพศ จงอย่าไว้ใจไปในที่รโหฐานกันตามลำพัง, Thai Definition: การติดต่อพบปะกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องประชุม[hǿng prachum] (n, exp) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room  FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
หอประชุม[høprachum] (n) EN: hall ; auditorium  FR: auditoire [m] ; salle académique [f] ; salle de congrés [f] ; salle de réunion [f]
การชุมชนกัน[kān chumchon kan] (n) EN: reunion
การชุมนุม[kān chumnum] (n) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering  FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การประชุม[kān prachum] (n) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting  FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมนานาชาติ[kān prachum nānāchāt] (n, exp) EN: internzational conference [f]  FR: réunion internationale [f] ; conférence internationale [f]
การประชุมพิเศษ[kān prachum phisēt] (n, exp) EN: special session ; extraordinary meeting  FR: réunion spéciale [f]
การประชุมผู้ถือหุ้น[kān prachum phūtheū hun] (n, exp) EN: shareholders' meeting ; shareholders meeting ; meeting of shareholders  FR: réunion des actionnaires [f] ; réunion d'actionnaires [f]
การประชุมสามัญ[kān prachum sāman] (n, exp) EN: ordinary meeting  FR: réunion ordinaire [f] ; assemblée ordinaire [f]
การประชุมสาธารณะ[kān prachum sāthārana] (n, exp) EN: public meeting  FR: réunion publique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNION Y UW1 N Y AH0 N
UNIONS Y UW1 N Y AH0 N Z
UNIONS' Y UW1 N Y AH0 N Z
UNION'S Y UW1 N Y AH0 N Z
UNIONFED Y UW1 N Y AH0 N F EH2 D
UNIONISM Y UW1 N Y AH0 N IH2 Z AH0 M
UNIONIZE Y UW1 N Y AH0 N AY2 Z
UNIONIST Y UW1 N Y AH0 N AH0 S T
UNIONDALE Y UW1 N Y AH0 N D EY2 L
UNIONISTS Y UW1 N Y AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
union (n) jˈuːnɪəʳn (y uu1 n i@ n)
unions (n) jˈuːnɪəʳnz (y uu1 n i@ n z)
unionist (n) jˈuːnɪəʳnɪst (y uu1 n i@ n i s t)
unionists (n) jˈuːnɪəʳnɪsts (y uu1 n i@ n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科摩罗[Kē mó luó, ㄎㄜ ㄇㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, / ] Union of Comoros, #86,236 [Add to Longdo]
太平洋联合铁路[tài píng yáng lián hé tiě lù, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ, / ] Union Pacific railroad [Add to Longdo]
缅甸联邦[Miǎn diàn lián bāng, ㄇㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, / ] Union of Myanmar, official name of Burma since 1998 [Add to Longdo]
苏维埃社会主义共和国联盟[Sū wéi āi shè huì zhǔ yì gòng hé guó lián méng, ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Union of Soviet Socialist Republics (USSR), 1922-1991; abbr. 蘇聯|苏联 Soviet Union [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesamtkatalog {m}union catalogue [Add to Longdo]
Überwurfmutter {f} [techn.]union nut; screwcap [Add to Longdo]
Union {f}union [Add to Longdo]
Unionist {m}unionist [Add to Longdo]
Unionsrepublik {f} (der UdSSR) [pol.] [hist.] | Unionisten {pl}republic (of the USSR) | unionists [Add to Longdo]
Union Jack {m}; britische FahneUnion Jack [Add to Longdo]
Vereinigung {f}; Verbindung {f}; Union {f}; Verein {m} | Vereinigungen {pl}union | unions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EU[イーユー, i-yu-] (n) EU; European Union [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
カンパニーユニオン[kanpani-yunion] (n) company union [Add to Longdo]
キリスト教民主同盟[キリストきょうみんしゅどうめい, kirisuto kyouminshudoumei] (n) Christian Democratic Union (Germany); Christian Democrats; CDU [Add to Longdo]
クラス会[クラスかい, kurasu kai] (n) class reunion [Add to Longdo]
クラフトユニオン[kurafutoyunion] (n) craft union [Add to Longdo]
クローズドショップ制[クローズドショップせい, kuro-zudoshoppu sei] (n) (See オープンショップ制) closed shop system (employment of only union members) [Add to Longdo]
クローズドユニオン[kuro-zudoyunion] (n) closed union [Add to Longdo]
グーラグ;グラグ[gu-ragu ; guragu] (n) Gulag (Soviet Union labor camp from 1930-1955) [Add to Longdo]
ゴスバンク[gosubanku] (n) (obs) central bank of the Soviet Union (rus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
世界電気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU) [Add to Longdo]
ユニオン[ゆにおん, yunion] union [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Union
   adj 1: being of or having to do with the northern United States
       and those loyal to the Union during the American Civil
       War; "Union soldiers"; "Federal forces"; "a Federal
       infantryman" [syn: {Union}, {Federal}]
   2: of trade unions; "the union movement"; "union negotiations";
     "a union-shop clause in the contract" [ant: {nonunion}]
   n 1: an organization of employees formed to bargain with the
      employer; "you have to join the union in order to get a
      job" [syn: {union}, {labor union}, {trade union}, {trades
      union}, {brotherhood}]
   2: the United States (especially the northern states during the
     American Civil War); "he has visited every state in the
     Union"; "Lee hoped to detach Maryland from the Union"; "the
     North's superior resources turned the scale" [syn: {Union},
     {North}]
   3: the act of pairing a male and female for reproductive
     purposes; "the casual couplings of adolescents"; "the mating
     of some species occurs only in the spring" [syn: {coupling},
     {mating}, {pairing}, {conjugation}, {union}, {sexual union}]
   4: the state of being joined or united or linked; "there is
     strength in union" [syn: {union}, {unification}] [ant:
     {separation}]
   5: the state of being a married couple voluntarily joined for
     life (or until divorce); "a long and happy marriage"; "God
     bless this union" [syn: {marriage}, {matrimony}, {union},
     {spousal relationship}, {wedlock}]
   6: healing process involving the growing together of the edges
     of a wound or the growing together of broken bones [syn:
     {union}, {conglutination}]
   7: a political unit formed from previously independent people or
     organizations; "the Soviet Union"
   8: a set containing all and only the members of two or more
     given sets; "let C be the union of the sets A and B" [syn:
     {union}, {sum}, {join}]
   9: the occurrence of a uniting of separate parts; "lightning
     produced an unusual union of the metals"
   10: a device on a national flag emblematic of the union of two
     or more sovereignties (typically in the upper inner corner)
   11: the act of making or becoming a single unit; "the union of
     opposing factions"; "he looked forward to the unification of
     his family for the holidays" [syn: {union}, {unification},
     {uniting}, {conjugation}, {jointure}] [ant: {disunion}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top