ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ussr

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ussr-, *ussr*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
USSR(n) คำย่อของสหภาพโซเวียต (Union of Soviet Socialist Republics)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ussrn. ชื่อทางการของประเทศโซเวียต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ussrI don't know about the USSR at all.
ussrThe USSR will only use air strikes in the country as a last resort.
ussrWhat does USSR stand for?

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
USSR (n) jˌuːˌɛsˌɛsˈaːr (y uu2 e2 s e2 s aa1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
UdSSR : Union der Sozialistischen SowjetrepublikenUSSR : Union of Socialist Soviet Republics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソビエト連邦;ソヴィエト連邦[ソビエトれんぽう(ソビエト連邦);ソヴィエトれんぽう(ソヴィエト連邦), sobieto renpou ( sobieto renpou ); sovieto renpou ( sovieto renpou )] (n) (abbr) Soviet Union; USSR [Add to Longdo]
ソ連(P);蘇連[ソれん(ソ連)(P);それん(蘇連), so ren ( so ren )(P); soren ( soren )] (n,adj-no) (abbr) (former) Soviet Union; Union of Soviet Socialist Republics; USSR; (P) [Add to Longdo]
ソ連邦[ソれんぽう, so renpou] (n) (abbr) (former) Soviet Union; USSR [Add to Longdo]
最高会議[さいこうかいぎ, saikoukaigi] (n) supreme council; high council; Supreme Soviet (former USSR) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 USSR
   n 1: a former communist country in eastern Europe and northern
      Asia; established in 1922; included Russia and 14 other
      soviet socialist republics (Ukraine and Byelorussia and
      others); officially dissolved 31 December 1991 [syn:
      {Soviet Union}, {Russia}, {Union of Soviet Socialist
      Republics}, {USSR}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top