ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tori

T AO1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tori-, *tori*
Possible hiragana form: とり
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
取り扱い上の注意[Toriatsukaijo no chui] (n) Precaution, See also: R. 予防

English-Thai: Longdo Dictionary
conspiratorial(adj) ที่สมรู้ร่วมคิด, See also: conspiracy
territorial(adj) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, See also: A. nonterritorial, Syn. territorial behavior

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accusatorial(อะคูซะทอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้กล่าวหา, Syn. pertaining to an accuser
ahistoric(al) (อะฮิสทอ' ริค -คัล) adj. ไม่มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ (indifferent to tradition)
aleatoric(เอลิอะทอ' ริค) adj. ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) = aleatory
angina pectoris(-เพค' โทริส) n. อา-การปวดอย่างรุนแรงที่บริเวณหัวใจ ที่แผ่จากหัวใจไปที่ไหล่แล้วไปที่แขนซ้าย หรือจากหัวใจไปที่ท้อง
auctorial(ออคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ audacious (ออเด'เชิส) adj. กล้ามาก,ไม่กลัว,สร้างสรรค์มาก,กล้าได้กล้าเสีย (bold, fearless)
auditorium(ออดิโท'เรียม) n. ห้องบรรยาย,ห้องประชุม,อาคารห้องประชุม (meeting place)
clitoris(คลิท'เทอริส) n. เม็ดละมุด,ปุ่มกระสัน
crematorium(ครีมะโท'เรียม) n.ที่เผาศพ -pl. crematoriums,crematoria
dictatorial(ดิคทะโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เผด็จการ, See also: dictatorialness n ดูdictatorial
directorial(ดิเรคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้อำนวยการ,เกี่ยวกับคณะกรรมการ, Syn. directive

English-Thai: Nontri Dictionary
auditorium(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
editorial(adj) เกี่ยวกับบรรณาธิการ,เกี่ยวกับบทความ,เกี่ยวกับบทบรรณาธิการ
editorial(n) หน้าบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ,บทบรรณาธิการ
equatorial(adj) เกี่ยวกับเส้นศูนย์สูตร,ในแถบเส้นศูนย์สูตร,ในแถบอากาศร้อน
historian(n) นักประวัติศาสตร์
historic(adj) เกี่ยวกับประวัติศาสตร์,มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์
historical(adj) อยู่ในประวัติศาสตร์,ตามประวัติศาสตร์
meritorious(adj) น่าชมเชย,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,มีคุณความดี,มีข้อดี
moratorium(n) การเลื่อนการชำระหนี้,ประกาศพักชำระหนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[amnāt] (n) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery  FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจเผด็จการ[amnāt phadetkān] (n, exp) EN: dictatorial power
อาณาเขต[ānākhēt] (n) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory  FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตน่านฟ้า[ānākhēt nānfā] (n, exp) EN: territorial air ; territorial sky  FR: espace aérien [m]
อาณาเขตน่านน้ำ[ānākhēt nānnām] (n, exp) EN: territorial sea ; territorial waters  FR: eaux territoriales [fpl]
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[anuyāt] (n) EN: permission ; permit ; authorization  FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อนุญาตให้ถ่ายรูป[anuyāt hai thāirūp] (v, exp) EN: be allowed to take a picture  FR: être autorisé à prendre des photos
อวัยวะเพศหญิง[awaiyawa phēt ying] (n, exp) EN: vagina ; clitoris  FR: organe sexuel féminin [m] ; vagin [m] ; clitoris [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TORI T AO1 R IY0
TORIA T AO1 R IY2 AH0
TORIE T AO1 R IY2
TORIAN T AO1 R IY0 AH0 N
TORIES T AO1 R IY2 Z
TORINO T AO0 R IY1 N OW0
TORIBIO T AO0 R IY1 B IY0 OW0
TORIES' T AO1 R IY2 Z
TORIENTE T AO2 R IY0 EH1 N T EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tories (n) tˈɔːrɪz (t oo1 r i z)
Torino (n) tˈərˈiːnou (t @1 r ii1 n ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
都灵[Dū líng, ㄉㄨ ㄌㄧㄥˊ, / ] Torino; Turin (Italy), #16,139 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とり, tori] (n) นก
取り敢えず[とりあえず, toriaezu] มีสิ่งที่ต้องทำหรือจัดการหลายอย่าง แต่อย่างน้อยก็เลือกทำสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน
鶏インフルエンザ[とりいんふるえんざ, toriinfuruenza] (n) โรคไข้หวัดนก
取り巻く[とりまく, torimaku] (vt) ห้อมล้อม
取り付ける[とりつける, toritsukeru] (vt) ติดตั้ง
取分け[とりわけ, toriwake] (n, adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เหนือสิ่งอื่นใด, Syn.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
取りあえず[とりあえず, toriaezu] ก่อนอื่น
鳥居[とりい, torii] (n) ประตูศาลเจ้าชินโต, ประตูโทะรี
鳥インフルエンザ[とりいんふるえんざ, toriinfuruenza] (n) ไข้หวัดนก
取締役[とりしまりやく, torishimariyaku] (n) ผู้บริหาร, บอร์ดผู้บริหารบริษัท
取り外す[とりはずす, torihazusu] รื้อ,ถอดออก,แยกออก
撮ります[とります, torimasu, torimasu , torimasu] (vt) ถ่าย (รูป)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] TH: ขจัดออก  EN: to remove
取り除く[とりのぞく, torinozoku] TH: กำจัดออกไป  EN: to take away
取り組む[とりくむ, torikumu] TH: แก้ไข(ปัญหา)
取り組む[とりくむ, torikumu] TH: เข้าคู่กัน
取り巻く[とりまく, torimaku] TH: วนเวียน  EN: to surround
取り巻く[とりまく, torimaku] TH: ล้อมรอบ  EN: to circle
取り上げる[とりあげる, toriageru] TH: ยกขึ้นมา  EN: to take up
取り上げる[とりあげる, toriageru] TH: หยิบขึ้นมา  EN: to pick up
取り上げる[とりあげる, toriageru] TH: ริบ  EN: to disqualify
取り上げる[とりあげる, toriageru] TH: ริบขึ้นมา  EN: to confiscate

German-Thai: Longdo Dictionary
historisch(adj) ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น die historische Innenstadt ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Torino; Turin (Stadt in Italien)Torino; Turin (city in Italy) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
うっとり[uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
うっとりさせる[uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
おっとり[ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation [Add to Longdo]
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30 [Add to Longdo]
お取り置き[おとりおき, otorioki] (n) layaway; lay-bye; layaway plan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute [Add to Longdo]
インクカートリッジ[いんくかーとりっじ, inkuka-torijji] ink cartridge [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
エントリ[えんとり, entori] entry [Add to Longdo]
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level [Add to Longdo]
エントリポイント[えんとりぽいんと, entoripointo] entry point [Add to Longdo]
エントリ種別[エントリしゅべつ, entori shubetsu] entry-type [Add to Longdo]
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
取り上げる[とりあげる, toriageru] aufnehmen, annehmen, wegnehmen [Add to Longdo]
取り出す[とりだす, toridasu] herausnehmen [Add to Longdo]
取り囲む[とりかこむ, torikakomu] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
取り巻く[とりまく, torimaku] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
取り引き[とりひき, torihiki] Geschaeftsverkehr, Handel [Add to Longdo]
取り戻す[とりもどす, torimodosu] wiedererlangen [Add to Longdo]
取り扱い方[とりあつかいかた, toriatsukaikata] Behandlungsweise [Add to Longdo]
取り扱い注意[とりあつかいちゅうい, toriatsukaichuui] Vorsicht,zerbrechlich! [Add to Longdo]
取り扱う[とりあつかう, toriatsukau] behandeln, umgehen, umgehen_mit [Add to Longdo]
取り替え[とりかえ, torikae] Tausch, Umtausch, Wechsel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top