ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tine

T AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tine-, *tine*
English-Thai: Longdo Dictionary
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tine(n) ีปลายแหลม
tinea(n) โรคผิวหนังเกิดจากเชื้อรา, See also: ขี้กลาก, เกลื้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tine(ไทนฺ) n. เดือย,เหล็กปลายแหลม,ขวากหนาม., See also: tined adj., Syn. tyne.
tinea(ทิน'เนีย) n. โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา,ขี้กลาก,เกลื้อน. -tineal adj.
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
air conditinerเครื่องปรับอากาศ
antineutrino(แอนทินิวทรี' โน) n. อนุภาคต้าน (antiparticle) ของ neutrino
antineutron(แอนทีนิว' ทรอน) n. อนุภาคไร้ประจุที่มีมวลเท่ากับของนิวตรอน แต่มีโมเมนท์แม่เหล็กตรงกันข้าม (anti-neutron)
argentine(อาร์'เจนทิน,-ไทนฺ) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเงิน (resembling silver)
argentinean(อาร'์เจนทีน,-เนียน) n. ชาวอาร์เยนตินา,ประเทศอาร์เจนตินา
astatine(แอส'ทะทีน) n. ธาตุหายากชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ At; at. no. : 85

English-Thai: Nontri Dictionary
abstinence(n) การเว้น,การละเว้น
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
brilliantine(n) น้ำมันใส่ผม
clandestine(adj) ลับ,ลอบ,ไม่เปิดเผย,ปิดบัง,ส่วนตัว
continence(n) การรู้จักละเว้น,การบังคับใจตนเอง,ความไม่มักมาก
Continent(n) ภาคพื้นยุโรป
continent(adj) ไม่มักมาก,รู้จักละเว้น
continent(n) ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่,ภาคพื้นทวีป
Continental(adj) เกี่ยวกับภาคพื้นยุโรป
continental(adj) เกี่ยวกับทวีป,เกี่ยวกับภาคพื้นทวีป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tinea axillaris; trichomycosis axillaris๑. ขี้กลากรักแร้๒. ขี้กลากหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea barbae; tinea sycosisขี้กลากเครา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea capitis; tinea tonsuransขี้กลากหนังหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea ciliorumขี้กลากขนตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea circinata; tinea corporis; tinea glabrosaขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea corporis; tinea circinata; tinea glabrosaขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea cruris; tinea inguinalisขี้กลากขาหนีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea glabrosa; tinea circinata; tinea corporisขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea imbricataขี้กลากหนุมาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea inguinalis; tinea crurisขี้กลากขาหนีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm the domestic one, the organizer... the one who knows that there are three tines on a dessert fork.และชั้นก็เป็นแม่ศรีเรือน คนที่รู้ว่าส้อมของหวานจะต้องมีสามแฉก In Buddy's Eyes (2008)
Get me the biggest tines we have.ได้รับฉันซี่ใหญ่ที่สุดที่เรามี In the Heart of the Sea (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง่าม(n) prong, See also: tine, point, fork, Example: เขานั่งพิงพนักเก้าอี้นัยน์ตาเหม่ออยู่ที่ควันซิการ์ล่องลอยขึ้นมาจากง่ามนิ้ว, Count Unit: ง่าม, Thai Definition: ลักษณะหรือสิ่งที่แยกออกเป็น 2 หรือ 3 เป็นต้น เช่นง่ามไม้ ไม่ง่าม ง่ามมือ สามง่าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสทาทีน[aētthāthīn = aēsthāthīn] (n) EN: astatine  FR: astate [m]
อาร์เจนตินา[Ājentinā] (n, prop) EN: Argentina  FR: Argentine [f]
อากาศธาตุ[ākātsathāt] (n) EN: emptiness
ไบแซนไทน์[Baisaēnthai] (adj) EN: Byzantine   FR: byzantin
บันดาล[bandān] (v) EN: ordain ; predestine ; destine
เบิกไม้[boēkmāi] (v, exp) EN: perform rites to appease the spirits of the forest  FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
เชื้อราในร่มผ้า[cheūarā nai romphā] (n, exp) EN: tinea crusis
โชคชะตา[chōkchatā] (n) EN: destiny  FR: destinée [f]
ชุบทองขาว[chup thøng khāo] (n, exp) FR: platiner

CMU English Pronouncing Dictionary
TINE T AY1 N
TINER T AY1 N ER0
TINES T AY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tine (n) tˈaɪn (t ai1 n)
tined (j) tˈaɪnd (t ai1 n d)
tines (n) tˈaɪnz (t ai1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
股癣[gǔ xuǎn, ㄍㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, / ] tinea cruris, fungal skin infection of the groin; dermatomycosis, esp. sexually transmitted; jock itch [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Gelatine(n) |die, nur Sg.| เจลาติน, ผงที่ใช้ทำให้เกิดเจล

French-Thai: Longdo Dictionary
patiner(SPORT)เล่นสเก็ตน้ำแข็ง, (personne)ลื่น,ไถล
patineur,-euse(n) นักเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
matinée(n) |f| ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้าก่อนเที่ยง
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
お役所仕事;御役所仕事[おやくしょしごと, oyakushoshigoto] (n) bureaucratic routine; red tape [Add to Longdo]
がらんどう[garandou] (adj-na,n) hollowness; emptiness; void [Add to Longdo]
しろ[shiro] (n) intestine (yakitori) [Add to Longdo]
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
アコニチン[akonichin] (n) aconitine [Add to Longdo]
アジア大陸[アジアたいりく, ajia tairiku] (n) Asian Continent [Add to Longdo]
アスタチン[asutachin] (n) astatine (At) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
コルーチン[こるーちん, koru-chin] coroutine [Add to Longdo]
サービスルーチン[さーびするーちん, sa-bisuru-chin] utility routine, service routine [Add to Longdo]
サービスルーチンプログラム[さーびするーちんぷろぐらむ, sa-bisuru-chinpuroguramu] utility routine (program), service routine (program) [Add to Longdo]
サブルーチン[さぶるーちん, saburu-chin] subroutine [Add to Longdo]
サブルーチン副プログラム[サブルーチンふくプログラム, saburu-chin fuku puroguramu] subroutine subprogram [Add to Longdo]
サブルーチン名[サブルーチンめい, saburu-chin mei] subroutine name [Add to Longdo]
バースト性[バーストせい, ba-suto sei] burstiness [Add to Longdo]
ファイル処理ルーチン[ファイルしょりルーチン, fairu shori ru-chin] file-handling routine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tine
      n 1: prong on a fork or pitchfork or antler

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top