ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tiber

T AY1 B ER0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tiber-, *tiber*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give it to me! Sir Tiberius Foot Juice!ส่งมาให้ฉัน น้ำผลไม้เซอร์ ไทบีเริยส เท้า Help! (1965)
If it leds only for a while, Tiberias, it still has left.มันคงจะสงบได้สักพัก, ไทบิเรียส, ต่อไปมันก็เกิด. Kingdom of Heaven (2005)
Of course, Tiberias. Obviously.แน่นอน, ไทบิเรียส. Kingdom of Heaven (2005)
Tiberias thinks me unpredictable.ไทบิเรียสคิดว่าข้าเดาใจยาก. Kingdom of Heaven (2005)
Tiberias knows more than the Christian should about Saladin's intentions!ซาลาดินจะบุกมาที่อาณาจักรนี้ ! ไทบิเรียสรู้มากกว่าพวกคริสเตียน เรื่องเจตนาของซาลาดิน! Kingdom of Heaven (2005)
An army of Jesus Christ which bears Holy Cross cannot be beaten! Has it come of Tiberias suggest that it could be?กองทัพแห่งพระเจ้าซึ่งมีกางเขนนำทัพ จะไม่พ่ายแพ้! Kingdom of Heaven (2005)
Sitten minä saan kunnian, Tiberias. Sinulla oil oma kunnian aikasi, vuosia sitten.- แล้วเราจะมีชัยชนะ, ไทบิเรียส. Kingdom of Heaven (2005)
If you give me the wrong answer, then I will push you into the Tiber...ถ้าเธอตอบผิดล่ะก็ ฉันจะผลักเธอตกแม่น้ำเลย The Constant Gardener (2005)
Harold tiberius tang. God help you all.พระเจ้าช่วย Chuck Versus the Sandworm (2007)
So tell me, Cormac, do you see anything of your Uncle Tiberius these days?บอกฉันหน่อยสิ คอร์แม็ค เธอได้เจอ ไทเบอเรียส ลุงของเธอบ้างไหมหมู่นี้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Tiberius, you kiddin' me? No, that's the worst.ไทบีเรียส อย่าดีกว่าน่า ไม่อ่ะ สงสารลูก Star Trek (2009)
My name is James Tiberius Kirk.ผมชื่อ เจมส์ ไทบีเรียส เคิร์ก Star Trek (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทวาย[n. prop.] (Thawāi) EN: name of people in Tibet-Burma tribe; Tibet-Burma tribe ; tribe of Burmo-Tibertan stock ; member of a race living in Arakan, Burma   

CMU English Pronouncing Dictionary
TIBER    T AY1 B ER0
TIBERI    T IY0 B EH1 R IY0
TIBERIA    T IH2 B IY1 R IY0 AH0
TIBERIO    T IH2 B IY1 R IY0 OW0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Tiber
      n 1: a river of central Italy; flows through Rome to the
           Tyrrhenian Sea [syn: {Tiber}, {Tevere}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top