ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ti

T IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ti-, *ti*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Tierreich {n}(adv) animal kingdom
time delay fuse(n) ฟิวส์ชนิดหน่วงเวลา

Longdo Dictionary ภาษา จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
天鹅[tian1 e2] แปล

English-Thai: Longdo Dictionary
ticklish(adj) จั๊กจี้, บ้าจี้ เช่น The people in the study also reported that they were much more, See also: tickle
tide me over(phrase, slang) (เงิน) เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น I need 2,000 Yen to tide me over until tuesday.
tie-dyed silk(n) ไหมมัดหมี่ เช่น The tie-dyed silk fabrics worn by the Khatri Muslims are completely different from the Hindus.
Time is up.หมดเวลาแล้ว
timely(adj) ถูกเวลา, ถูกกาลเทศะ, Syn. opportune
tip(n) เคล็ดลับ
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, See also: homosexual slang gay, queer, dyke
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ti(n) โน้ตตัวที่เจ็ดในระบบเสียงคู่แปด (ที)
Ti(n) สัญลักษณ์ของ titanium
tic(n) ตะคริวที่ใบหน้า
tic(n) นิสัยตลบแตลง
tie(vt) ผูกให้แน่น, See also: มัด, ล่าม, ผูกเป็นเงื่อน, Syn. bind, fasten, knot
tie(vt) ผูกเป็นปม
tie(vt) จำกัด, See also: วางเงื่อนไข
tie(vi) ได้แต้มหรือคะแนนเท่ากัน, See also: เสมอกัน
tie(n) เนคไท, Syn. necktie
tie(n) เชือก, See also: สาย, ด้าย, สิ่งที่ใช้ผูก, Syn. fastener, string

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tiara(เทีย'รา) n. ผ้าโพกศรีษะของชาวเปอร์เซียสมัยโบราณ,มงกุฎขององค์สันตะปาปา,ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจขององค์สันตะปาปา
tibet(ทิเบท') n. ประเทศธิเบต, Syn. Thibet, Sitsang
tibetan(ทิเบท'เทิน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) ประเทศธิเบต,ชาวธิเบต,ภาษาธิเบต
tibia(ทิ'เบีย) n. กระดูกแข้งปล้องที่4ของขาแมลง pl. tibiae,tibias -tibial adj.
tic(ทิค) n. อาการกล้ามเนื้อหดเกร็งอย่างฉับพลัน (โดยเฉพาะที่บริเวณหน้า) . =tic doulourex (ดู)
tical(ทิคาล',ทิคอล') n. บาท (100 สตางค์ เป็น 1 บาท) pl. ticals,-tical ดู bath ประกอบ
tick(ทิค) n.,vi.,vt. (เกิด,ทำ) เสียงดังติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ขณะ,ช่วงระยะเวลาอันสั้น,เครื่องหมายจุด,เครื่องหมายจดบัญชี. n. แมลงเช่นเห็บหมัดที่ดูดเลือดกินเป็นอาหาร,ปลอกหมอน,ผ้าปูที่นอน. -Phr. (what makes one tick หลักความประพฤติ,สิ่งดลใจ)
ticker(ทิค'เคอะ) n. เครื่องรับโทรเลข ที่เป็นเครื่องบันทึกอัตโนมัติ,เสียงดังติ๊ก ๆ ,หัวใจ,แถบกระดาษสีที่ใช้โยนออกหน้าต่างเพื่อการต้อนรับหรือการเฉลิมฉลอง,เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว,บัตร,บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) ,ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร,สิ่งที่เหมาะสม,โครงการของพรรคการเมือง,ฉลากติดสินค้า,ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก,ติดบัตร
ticket-of-leaven. ใบอนุญาตให้นักโทษออกจากเรือนจำได้ก่อนครบกำหนดโทษโดยมีเงื่อนไข,การพักโทษ. pl. tickets of leave, Syn. ticket-of-leave

English-Thai: Nontri Dictionary
tiara(n) กะบังหน้า,รัดเกล้า,ตำแหน่งสันตะปาปา
tical(n) น้ำหนักเป็นบาท,เงินบาท
tick(n) เสียงนาฬิกาเดิน,ปลอกหมอน,เครื่องหมาย,คะแนน,เงินเชื่อ
tick
tick(vt) ทำเครื่องหมายไว้,ขีด
ticket(n) ตั๋ว,บัตรอนุญาต,ใบสั่ง,ฉลาก
tickle(vi) จั๊กจี้,ขัน,คัน
tickle(vt) จี้,ทำให้ขัน,กระตุ้น,ทำให้คัน,ยั่ว
ticklish(adj) จั๊กจี้,บ้าจี้
tidal(adj) เกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tibia๑. กระดูกแข้ง๒. แข้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tibia valgaแข้งโค้งเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tibia varaแข้งโค้งออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tibiadไปทางกระดูกแข้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tibial๑. -กระดูกแข้ง๒. -แข้ง [มีความหมายเหมือนกับ tibialis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tibialgiaอาการปวดแข้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tibialis-แข้ง [มีความหมายเหมือนกับ tibial ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tibialis muscleกล้ามเนื้อแข้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tic๑. อาการกล้ามเนื้อกระตุก๒. อาการตาเขม่น [มีความหมายเหมือนกับ mication] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tic douloureux; neuralgia, trigeminalอาการปวดประสาทไทรเจมินัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tiananmen Square incident, 1989เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมิน, ค.ศ. 1989 [TU Subject Heading]
Tibet (China)ทิเบต (จีน) [TU Subject Heading]
Tibiaกระดูกแข้ง [TU Subject Heading]
Tibial fracturesกระดูกแข้งหัก [TU Subject Heading]
ticker timerเครื่องเคาะสัญญาณเวลา, อุปกรณ์การทดลองใช้วัดความเร็วของวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tidal currentน้ำขึ้นน้ำลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tidal currentsน้ำขึ้นน้ำลง [TU Subject Heading]
Tidal Flatที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง, Example: พื้นที่ราบลุ่มใกล้ฝั่งมีลักษณะเป็นทราย ปนโคลนหรือดินแฉะ ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำท่วม ถึงเมื่อเวลาน้ำขึ้นและโผล่เมื่อเวลาน้ำลง [สิ่งแวดล้อม]
Tidal Marshที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง [สิ่งแวดล้อม]
Tidal powerพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tic-tac-toe(n) เกมโอ-เอ็กซ์
tiger by the tail(phrase) (สำนวน) สภาวะจำยอม เหมือนการขี่หลังเสือ
tight-fistedขี้เหนียว
tight-lipped(adj) พูดน้อย ไม่ปริปาก ไม่พูด, See also: silent, A. talkative, Syn. reticent
tights(n) ถุงน่อง
tilapia(n) ปลานิล
tilt(vt) ทำให้เอียง
time(n) เวลา
time machine[ไทม์ แมชชิน] (n) เครื่องย้อนเวลา
time-worn(adj) ที่ใช้มานมนาน, ใช้บ่อยเกินไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ti si šupak!ไอ้สัตว์ ! The Guy Was Cool (2004)
Tko su ti piliæi?ยัยพวกนี้เป็นใครกัน ? The Guy Was Cool (2004)
Ti amo.รักคุณ The Constant Gardener (2005)
This is great! - Ti piace, eh? Si, si, bellissimo.นี่คือที่ดี ใช่มั้ย Cars (2006)
you will have to kill me to get to him my pleasure no wait don`t do ti seeing you like this makes me realize just haow mach i love what i love you too ay.คุณต้องฆ่าฉันก่อนจะได้ตัวเขา ยินดีอย่างยิ่งเลย เดี๋ยว รอก่อน อย่าทำเลย How Betty Got Her Grieve Back (2007)
These two are the Ti brothers.2 พี่น้องนี้ War (2007)
E ti e 'venuto in mente so 'suddenly?ก็แล้วแต่นายจะคิด Chuck Versus the Dream Job (2009)
Do Re Mi Fa So La Ti Doโด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด Episode #1.5 (2009)
That would happen if his hands Sand feet were ti behind his back.มันเกิดขึ้นในกรณีที่มือและเท้า ถูกมัดรวมไว้ข้างหลัง The Bond in the Boot (2009)
That it tis the season,ว่าถึงฤดูกาลแล้ว Comparative Religion (2009)
Now's the perfect ti to take a look.ตอนนี้แหละ เป็นเวลาเหมาะเลย ที่จะมองหา Divided (2010)
Whether tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them ?ไม่ ไม่เอา เรื่องไร้สาระส่วนตัวมาเกี่ยว ฉันคิดว่า ฉันได้ระบุชัดเจนแล้วในการสัมภาษณ์ เอาเงินหนึ่งชิลลิ่งที่ติดผมมาหรือเปล่า The King's Speech (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tiA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
tiA big title does not necessarily mean a high position.
tiA black limo rounded the corner with a squeal of tires.
tiA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
tiAbout 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.
tiAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
tiAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
tiAbout this time of the year typhoons visit the island.
tiAbout this time, the disease slowed.
tiAbout this time tomorrow, we'll be climbing Mt. Fuji.
tiAbout what time?
tiA boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีรุกชาติ(adj) cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
น่าเอือมระอา(adv) tediously, See also: tiresomely, boringly, Syn. น่าเบื่อ, Example: อาจารย์ประจำวิชาส่ายหน้าอย่างน่าเอือมระอาที่นักเรียนพากันไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ
ตับแลบ(adv) tiredly, See also: wearily, Syn. เหนื่อยหอบ, Example: เขาวิ่งจนตับแลบเพื่อให้ทันรถประจำทางเที่ยวสุดท้าย, Thai Definition: เหนื่อยมากอย่างสาหัส
ทิชชู(n) tissue paper, See also: toilet paper, Syn. กระดาษทิชชู, กระดาษชำระ, Example: นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน มีขยะมากเกินจำเป็น และทิ้งไว้ให้เป็นภาระของชุมชนในการจัดการ เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก ทิชชู เป็นต้น
วท(n) Thailand Institute of Scientific and Technological Research, See also: TISTR, Syn. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมอ.(n) Thai Industrial Standards Institute, See also: TISI, Syn. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องจ่ายตั๋วและทอนเงิน(n) ticket counter with change machine
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว(n) ticket counter
ตั๋วรถไฟ(n) ticket
นาฬิกาจับเวลา(n) timer

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [m]
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตข้าราชการตำรวจ[adīt khārātchakān tamrūat] (n, exp) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตสมัย[adītsamai] (n) EN: former times
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [m] ; ancien temps [m]
แอร์[aē] (n, exp) EN: air conditioner ; air conditioning  FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TI T IY1
TIC T IH1 K
TIM T IH1 M
TIP T IH1 P
TIG T IH1 G
TIE T AY1
TIN T IH1 N
TIS T IH1 Z
TIL T IH1 L
TIA T IY1 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ti (n) tˈiː (t ii1)
Tim (n) tˈɪm (t i1 m)
tic (n) tˈɪk (t i1 k)
tie (v) tˈaɪ (t ai1)
tin (v) tˈɪn (t i1 n)
tip (v) tˈɪp (t i1 p)
tit (n) tˈɪt (t i1 t)
Tito (n) tˈiːtou (t ii1 t ou)
Tina (n) tˈiːnə (t ii1 n @)
tick (v) tˈɪk (t i1 k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiān, ㄊㄧㄢ, ] day; sky; heaven, #79 [Add to Longdo]
时间[shí jiān, ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] time; period, #115 [Add to Longdo]
时候[shí hou, ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] time; length of time; moment; period, #133 [Add to Longdo]
提高[tí gāo, ㄊㄧˊ ㄍㄠ, ] raise; increase, #242 [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, / ] strip; item; article; clause (of law or treaty); classifier for long thin things (ribbon, river, road, trousers etc), #269 [Add to Longdo]
提供[tí gōng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ, ] to supply; to provide; to furnish, #277 [Add to Longdo]
[tīng, ㄊㄧㄥ, / ] to listen; to hear; to obey; a can (loan from English tin); classifier for canned beverages, #307 [Add to Longdo]
[tìng, ㄊㄧㄥˋ, / ] to let; to allow, #307 [Add to Longdo]
提出[tí chū, ㄊㄧˊ ㄔㄨ, ] to raise (an issue); to propose; to put forward; to suggest; to post (on a website); to withdraw (cash), #409 [Add to Longdo]
条件[tiáo jiàn, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] condition; prerequisite; factor, #510 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Tier[เทียร์] (n) |das, pl. Tiere| สัตว์
Tintenfisch(n) |der, pl. Tintenfische| ปลาหมึก
Tip(n) |der, pl. Tips| คำแนะนำ, เคล็ดลับ (เป็นการเขียนที่ล้าสมัย ในปัจจุบันมักใช้ der Tipp แทน), See also: der Hinweis, Syn. der Tipp
Tipp(n) |der, pl. Tipps| คำแนะนำ, เคล็ดลับ, See also: der Hinweis, Syn. der Tip
tippen(vt) |tippte, hat getippt| พิมพ์ดีด
Tisch(n) |der, pl. Tische| โต๊ะ
Tischmanieren(n) |pl.| มารยาทบนโต๊ะอาหาร
Tischtennis(n) |das, nur Sg.| ปิงปอง
Titel(n) |der, pl. Titel| ชื่อเรื่อง
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tiefbauTiefbau ist das Fachgebiet des Bauwesens, das sich mit der Planung und Errichtung von Bauwerken befasst, die an oder unter der Erdoberfläche bzw. unter der Ebene von Verkehrswegen liegen. Tiefbau เป็นสาขาจำเพาะของของการก่อสร้าง ที่เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการสิ่งก่อสร้าง ในส่วนที่อยู่ใต้ดิน หรืออยู่ใต้ระดับของ ผิวการจราจร
Tiegel {m}เบ้าหลอม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tilgtdeletes [Add to Longdo]
Tiefstand {m}low level [Add to Longdo]
tief in die Scheiße geratento get into deep doo-doo [Add to Longdo]
tiefe Schlucht {f}kloof [Add to Longdo]
tiefer Schnitt; tiefer Riss; klaffende Wundegash [Add to Longdo]
Tierfreund {m}; Tierfreundin {f}animal lover; animallover [Add to Longdo]
Tiergehege {n}vivarium [Add to Longdo]
Tiara {f}; Papstkrone {f}tiara [Add to Longdo]
Tibetologie {f}Tibetan studies [Add to Longdo]
Tic Tac Toe {n} (Kinderspiel)tick-tack-toe [Add to Longdo]
Tick {m} | Ticks {pl}tic | tics [Add to Longdo]
Ticktack {n}tick-tock [Add to Longdo]
Ticken {n}tick [Add to Longdo]
Tide {f}tide [Add to Longdo]
Tidefall {m}tidal fall [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Tien!(phrase) นี่แน่ะ!
Tiens!ดูสิ (คำอุทาน) เช่น Tiens, voilà le sucre. Je l'ai oublié la dernière fois.
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, Syn. nager à la piscine
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
nationalité(n) |f| สัญชาติ
appellation(n) |f| การตั้งชื่อ, การให้คำเรียก
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, Ant. politique
petit(adj) |-e| เล็ก, Ant. grand
dictionnaire(n) |m| พจนานุกรม
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
低迷[ていめい, teimei] tief_haengen, eine_Tiefstand_erreichen [Add to Longdo]
動植物[どうしょくぶつ, doushokubutsu] Tiere_und_Pflanzen [Add to Longdo]
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Tierpark, Zoo [Add to Longdo]
[たく, taku] TISCH, HERAUSRAGEN [Add to Longdo]
卓球[たっきゅう, takkyuu] Tischtennis [Add to Longdo]
口絵[くちえ, kuchie] Titelbild [Add to Longdo]
奥行き[おくゆき, okuyuki] Tiefe [Add to Longdo]
山奥[やまおく, yamaoku] tief_in_den_Bergen [Add to Longdo]
幽谷[ゆうこく, yuukoku] tiefe_Bergschlucht, enges_Tal [Add to Longdo]
感慨[かんがい, kangai] tiefe_Gemuetsbewegung, Ruehrung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ti
   n 1: a light strong grey lustrous corrosion-resistant metallic
      element used in strong lightweight alloys (as for airplane
      parts); the main sources are rutile and ilmenite [syn:
      {titanium}, {Ti}, {atomic number 22}]
   2: shrub with terminal tufts of elongated leaves used locally
     for thatching and clothing; thick sweet roots are used as
     food; tropical southeastern Asia, Australia and Hawaii [syn:
     {ti}, {Cordyline terminalis}]
   3: the syllable naming the seventh (subtonic) note of any
     musical scale in solmization [syn: {ti}, {te}, {si}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top