ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

texes

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -texes-, *texes*, texe
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
contextuallythe parts of a discourse that surround a word or passage and can throw light on its meaning the interrelated conditions in which something exists or occurs : environment, setting

English-Thai: Longdo Dictionary
cerebral cortex(n, phrase) ส่วนนอกของสมองใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
text(n) ต้นฉบับ, See also: ต้นฉบับเดิม, ถ้อยคำเดิม
text(n) เนื้อหา, See also: ใจความ
text(n) หนังสือเรียน, See also: ตำราเรียน, แบบเรียน, Syn. handbook, syllabus, textbook
text(n) ข้อความสั้นๆ, Syn. lines, document
text(n) หัวข้อสำคัญ, Syn. topic, thesis, theme
text(n) เนื้อเพลง
latex(n) ยางสีขาวคล้ายน้ำนมจากพืช, See also: ยางดิบ
Texas(n) รัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา
cortex(n) เปลือกนอก, See also: ส่วนชั้นนอกของอวัยวะ
vertex(n) จุดสูงสุด, See also: จุดขีดสุด, Syn. peak, summit, zenith, point
vortex(n) กระแสลมหรือกระแสน้ำที่หมุนวน
vortex(n) ความรู้สึกหรือสถานการณ์ที่มีอิทธิพลมาก
context(n) บริบท, See also: ข้อความแวดล้อมที่ช่วยในการเข้าใจความหมาย, Syn. linguistic context
context(n) สภาพแวดล้อม, Syn. circumstance
pretext(n) ข้ออ้าง, Syn. guise
textile(n) สิ่งทอ, See also: ผ้า, Syn. fabric
textile(n) วัตถุดิบที่นำมาทำสิ่งทอ
textual(n) เกี่ยวกับต้นฉบับหรือถ้อยคำเดิม, See also: ที่เกี่ยวกับข้อความ, Syn. verbal, scriptural
texture(n) เนื้อผ้า
texture(n) การจัดเส้นด้ายในการทอ
texture(n) การจัดองค์ประกอบ, See also: โครงสร้างพื้นฐาน, Syn. composition
texture(n) พื้นผิวของงานศิลปะ, See also: ความหยาบละเอียด, เนื้อ
texture(n) วัตถุที่ทำมาจากสิ่งทอ
texture(vt) ทอผ้า
textbook(n) หนังสือเรียน, See also: ตำรับตำรา, ตำรา, ตำราเรียน, แบบเรียน, Syn. text

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
context(คอน'เทคซฺทฺ) n. คำอรรถาธิบาย,ตอนต้นหรือตอนต่อจากคำหรือถ้อยคำ,สิ่งแวดล้อม, See also: contextual adj. ดูcontext, Syn. circumstance -Conf. point
context sensitive helpคำอธิบายตามบริบทหมายถึง คำอธิบาย (help) ในระบบวินโดว์ที่จะอธิบาย เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้เรียกหาได้ตลอดเวลา เช่น ในขณะที่จะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ คำสั่ง Help ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำอธิบายการใช้คำสั่งพิมพ์เท่านั้น
contexturen. การจัดหรือรวมส่วน,ส่วนประกอบ,โครงสร้าง,เนื้อผ้า,การทอเข้าด้วยกัน,ความตอนต้นหรือตอนต่อจาก
cortex(คอร์'เทคซฺ) n. เปลือกนอก,เปลือกสมองซึ่งเป็นวัตถุสีเทา, Syn. bark
hypertextข้อความหลายมิติหมายถึง การเรียกหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ให้แสดงบนจอภาพ ซึ่งอาจมีทั้งข้อความที่ใช้อธิบาย หรือบางทีจะมีภาพประกอบ มีเสียง หรือมีการแสดงการเคลื่อนไหว ฯ ใช้มากในโฮมเพจต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต ส่วนมาก คำที่จะมีคำอธิบายเช่นนี้ มักจะเป็นคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ หรือไม่ก็เป็นตัวดำหนา เมื่อลากเมาส์ไปวางที่คำเหล่านี้ ตัวชี้ตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้ ถ้ากดเมาส์ ก็จะมีรายละเอียดมาอธิบายให้ หรือจะโยงไปหารายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ
inverse textตัวหนังสือเจาะขาวหมายถึงตัวอักษรที่พิมพ์แบบเจาะขาวบนพื้นที่เป็นสีอื่น ส่วนมากจะเป็นสีเข้ม ๆ มักนำมาใช้เมื่อต้องการเน้น เช่น เป็นหัวข้อ มีความหมายเหมือน reverse text
keyword in contextคำหลักในบริบทนิยมใช้ตัวย่อว่า KWIC (อ่านว่า ควิก) หมายถึงกลวิธีในการให้คอมพิวเตอร์เลือกคำที่สำคัญจากหัวข้อเรื่อง แล้วนำไปเก็บเป็นชื่อของหัวเรื่อง โดยเรียงไว้ตามตัวอักษร
latex(เล'เทคซฺ) n. ยางสีขาวคล้ายน้ำนมจากพืช มันแข็งตัวเมื่อถูกอากาศ,น้ำยางสีขาวข้นจากยางสังเคราะห์ pl. latices,latexes
pretext(พรี'เทคซฺทฺ) n. ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง
rich text formatรูปแบบการเก็บข้อมูลเป็นแอสกีใช้ตัวย่อว่า rtf (อ่านว่า อาร์ทีเอฟ) เป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร (text) ในรหัสแอสกี (ASCII) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หลายโปรแกรมจะเรียกข้อมูลที่เก็บในรูปแบบนี้มาอ่านได้ใช้การได้ แต่ต้องกำหนดแบบตัวอักษรให้ก่อน มักใช้นามสกุล (file name) ว่า .RTF
teachtextเป็นโปรแกรมการบรรณาธิกรณ์ข้อความ (text editing program) ง่าย ๆ ที่ใช้ในเครื่องแมคอินทอชเท่านั้น ปกติ จะใช้โปรแกรมนี้อ่านและแสดงแฟ้มที่ชื่อ README ทั้งหลาย
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม,ข้อความเดิม,แม่บทเดิม,ใจความ,แบบฉบับการเขียน,เนื้อเพลง,ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน,ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล,อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล,หัวข้อสำคัญ,ตัวพิมพ์., Syn. textbook
textbook(เทคซฺ'บุค) n. ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน
textile(เทคซฺ'ไทลฺ) n. สิ่งทอ,วัตถุสิ่งทอ adj. ทอได้,เกี่ยวกับการทอ., Syn. cloth, fabric, goods
textual(เทคซฺ'ชวล) adj. เกี่ยวกับต้นฉบับหรือถ้อยคำเดิม,เกี่ยวกับใจความ,เกี่ยวกับข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. literal
texture(เทคซฺ'เชอะ) n. เนื้อผ้า,องค์ประกอบ,เนื้อหนัง,แก่นสาร,ธาตุแท้,สิ่งทอ,วัตถุทำสิ่งทอ. vt. ทอ (สิ่งทอ) ,ทอผ้า., See also: texturally adv.
vertex(เวอ'เทคซฺ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุด,กระหม่อม,ยอดศรีษะ,จุดที่รวมกัน,จุดที่ไกลสุดจากฐาน,จุดตัดของสองด้านของแนวราบ pl. vertexes,vertices, Syn. apex
vortex(วอร์'เทคซฺ) n. กระแสน้ำวน,น้ำวน,ไฟวน,ความจลาจล,ความโกลาหล,ความวนเวียน,ความดึงดูดใจที่ไม่อาจต้านได้ pl. vortexes,vortices, Syn. whirlwind

English-Thai: Nontri Dictionary
context(n) ปริบท,บทความ,ท้องเรื่อง,อรรถาธิบาย,สิ่งแวดล้อม
cortex(n) เยื่อหุ้มสมอง,เปลือกนอก
pretext(n) ข้ออ้าง,ข้อแก้ตัว,มารยา,การทดสอบเบื้องต้น
text(n) หัวข้อ,ต้นฉบับ,ตัวหนังสือ,แบบเรียน,เนื้อหา,ใจความ
textbook(n) ตำรา,หนังสือเรียน,แบบเรียน
textile(adj) อาจทอได้,เกี่ยวกับการทอผ้า
textile(n) สิ่งทอ,วัตถุดิบ
texture(n) การทอ,สิ่งทอ,เนื้อผ้า,แก่นสาร,โครงร่าง,เนื้อหนัง,องค์ประกอบ
vertex(n) จุดสุดยอด,กระหม่อม,จุดสูงสุด
vortex(n) น้ำวน,สะดือทะเล,วง,ลมหมุน,ความวนเวียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presentation, vertexกระหม่อมนำ, ส่วนยอดกะโหลกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pretextข้ออ้าง, ข้อแก้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
porphyritic textureเนื้อดอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
line-oriented text editorบรรณาธิกรณ์ข้อความรายบรรทัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
latexน้ำยาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
latex cell; laticiferเซลล์น้ำยาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
latex vessel; laticiferous vesselท่อน้ำยาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
laticifer; latex cellเซลล์น้ำยาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
laticiferous vessel; latex vesselท่อน้ำยาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
renal cortex; cortex renisเปลือกไต, ไตส่วนนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptosis; syntexisการซูบโทรม, กษัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syntexis; symptosisการซูบโทรม, กษัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syntexisการหลอมละลายผสม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
atoll textureเนื้อรูปอะทอลล์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anatexisการหลอมละลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anatexiteหินแอนาเทกไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adrenal cortexเปลือกต่อมหมวกไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
audiotexโสตสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contextบริบท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
contextเนื้อในเห็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
context-free grammarไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
context-sensitive grammarไวยากรณ์พึ่งบริบท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cortex renis; cortex, renalเปลือกไต, ไตส่วนนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cortex, adrenalเปลือกต่อมหมวกไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cortex, cerebral; cortex cerebriเปลือกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cortex, renal; cortex renisเปลือกไต, ไตส่วนนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cortex, visualเปลือกสมองส่วนการเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebral cortex; cortex cerebriเปลือกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cortexเปลือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cortexคอร์เทกซ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cortex cerebri; cortex, cerebralเปลือกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
granular textureเนื้อหินแบบเม็ด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fragmental textureเนื้อเศษชิ้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
vertexจุดยอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
vertex๑. ส่วนยอด๒. ส่วนยอดกะโหลก, กะโหลกส่วนยอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertexจุดยอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vortex-constricted arcอาร์กปรับด้วยกระแสวน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
videotexวีดิสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
videotexวีดิสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vertex presentationกระหม่อมนำ, ส่วนยอดกะโหลกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visual cortexเปลือกสมองส่วนการเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teletextโทรภาพสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
teletextโทรภาพสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
textข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
textข้อความ, ต้นฉบับ, ตัวบท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
textข้อความ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
text editorบรรณาธิกรณ์ข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
text fileแฟ้มข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
text modeภาวะข้อความ [มีความหมายเหมือนกับ alphanumeric mode และ character mode] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
text modeภาวะข้อความ [มีความหมายเหมือนกับ alphanumeric mode และ character mode] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hypertextข้อความหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Textbookหนังสือตำรา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Textbookหนังสือตำรา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Natural latexน้ำยางธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vulcanised latexน้ำยางวัลคาไนซ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Skim latexน้ำยางสกิม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Textile-cuttingการตัดสิ่งทอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Textile industryอุตสาหกรรมสิ่งทอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Textileสิ่งทอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Text-to-speech synthesisเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงจากข้อความ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hypertext Transfer Protocolโปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Latexน้ำยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Latex, Synthesisน้ำยางสังเคราะห์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
text fileแฟ้มข้อความ, Example: แฟ้มที่บันทึกแต่ละข้อความล้วน คือ ไม่มีรหัสสำหรับจัดตำแหน่งพิมพ์ หรือรหัสที่บอกว่าข้อความเป็นอักษรประเภทไหน แฟ้มนี้เรียกอีกอย่างว่า แฟ้ม ASCII โปรแกรมหลายโปรแกรมมีวิธีให้เราบันทึกเก็บแฟ้มที่สร้างขึ้นเป็นแฟ้มข้อความเราอาจนำแฟ้มนี้ไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องพะวงถึงรหัสคำสั่งอื่นๆ ในแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
้ัhypertextข้อความหลายมิติ [คอมพิวเตอร์]
Women textile workersคนงานสตรีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ [TU Subject Heading]
Adrenal cortex diseasesโรคเปลือกต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]
Adrenal cortex hormonesฮอร์โมนเปลือกต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]
Arrangement Regarding International Trade in Textiles (1973)ข้อตกลงการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1973) [TU Subject Heading]
Audiotexโสตสาร [TU Subject Heading]
Audiotex services industryอุตสาหกรรมบริการโสตสาร [TU Subject Heading]
Buddhist textile fabricsผ้าทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Criticism, Textualการวิเคราะห์ต้นฉบับ [TU Subject Heading]
Food textureเนื้อสัมผัสของอาหาร [TU Subject Heading]
Hypertext systemsระบบไฮเปอร์เทกซ์ [TU Subject Heading]
Intertextualityการเชื่อมโยงเนื้อหา [TU Subject Heading]
Latexน้ำยาง [TU Subject Heading]
Sexism in textbooksลัทธิเพศนิยมในแบบเรียน [TU Subject Heading]
Teletext systemsระบบโทรภาพสาร [TU Subject Heading]
Text editors (Computer programs)โปรแกรมบรรณาธิกรข้อความ [TU Subject Heading]
Textbooksแบบเรียน [TU Subject Heading]
Textbooks for foreign speakersแบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Textile chemicalsสารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ [TU Subject Heading]
Textile chemistryเคมีสิ่งทอ [TU Subject Heading]
Textile craftsงานหัตถกรรมผ้า [TU Subject Heading]
Textile designการออกแบบลายผ้า [TU Subject Heading]
Textile fabricsผ้า [TU Subject Heading]
Textile fabrics, Ancientผ้าสมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Textile fabrics, Baroqueผ้าสมัยบาโรก [TU Subject Heading]
Textile fabrics, Byzantineผ้าสมัยไบแซนทีน [TU Subject Heading]
Textile fabrics, Medievalผ้าสมัยกลาง [TU Subject Heading]
Textile fabrics, Prehistoricผ้าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Textile fabrics, Renaissanceผ้าสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา [TU Subject Heading]
Textile fabrics, Romanผ้าสมัยโรมัน [TU Subject Heading]
Textile factoriesโรงงานทอผ้า [TU Subject Heading]
Textile fibersเส้นใยผ้า [TU Subject Heading]
Textile fibers, Syntheticใยสังเคราะห์ [TU Subject Heading]
Textile industryอุตสาหกรรมสิ่งทอ [TU Subject Heading]
Textile machineryเครื่องจักรกลสิ่งทอ [TU Subject Heading]
Textile paintingจิตรกรรมลายผ้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil*(adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม, See also: stone wash
Context (contexte)(n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) บริบท (คำหรือข้อความแวดล้อมที่ช่วยให้เข้าใจความหมาย
contextual(n) เนื้อหา, See also: A. -, -, Syn. -

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
texThis school supplies students with textbooks.
texI ran through the textbook once more before the examination.
texI mistook a notebook for a textbook.
texThe original was written as a school textbook.
texThis text is aimed at beginners.
texOpen your texts to page 50.
texAnastrophe, by switching around words, has the effect of emphasizing text.
texHe made up a pretext for a fight with me.
texWe read the full text of his speech.
texHe delayed payment on some pretext or other.
texThis was to arrange things so that I obtained the result already written in the textbooks.
texWhere do we get the textbooks?
texI have one textbook for each class that I have this term, so it is very heavy.
texYou must not forget your math textbook again.
texI meant it to be used as a textbook.
texIn all likelihood you will pass the entrance exam if you use this textbook.
texThis information should be covered in the main body of the text, not in the notes.
texThe verb 'help' takes to-infinitives and bare infinitives but bare infinitives are said to be the most common in casual text; as also used in this example sentence.
tex- Correction of misprinted/missing characters in the text data.
texAs is often the case with him, he left his textbook at home.
texTheir main exports are textiles, especially silk and cotton.
texThis textbook is written in simple English.
texHe was reading a textbook on American history.
texHer answer was straight out of the textbook - nothing interesting.
texI want a map of Texas on a scale of 1 to 250000.
texHe came to my house on the pretext of seeing me.
texOur smile, which is understandable in the context of Japanese culture, sometimes causes a lot of confusion and is notorious among foreign people as a mysterious smile.
texIf you leave your textbooks at school during the break they'll get confiscated.
texThis is a good textbook.
texThis textbook, having been printed in haste, has a lot of printing mistakes.
texHow do you like Texas so far?
texYou know this textbook is made of recycled paper.
texAt present the text book issue between the Korean and Japanese governments is developing into a significant problem affecting both countries.
texThe purpose of this text is to deepen the understanding of black culture.
texI have no more than ten English textbooks.
texThe girl was holding several books. Not text books but thick case bound books.
texHe often uses the slightest thing as a pretext for a fight with anybody.
texScotland is famous for its woollen textiles.
texThe meaning of a word is determined by the context where it is used.
texI buy the texts, but first I start writing the English sentences that come along without looking at them.
texWhose textbook is this?
texThis textbook is good.
texThis textbook is too hard for me.
texThis textbook has a lot of notes.
texHe was born in Ohio but brought up in Texas.
texHe was from Texas or thereabout.
texThere's not so much text in this book.
texI forgot to buy the textbook.
texThe school provided us with textbooks.
texHe did not come on the pretext of sickness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรับ(n) text, See also: textbook, subject matter, Syn. ตำรับตำรา, หนังสือเรียน, Example: ลูกๆ ควรมีห้องเป็นของตนเองเพื่อใช้ทำงานท่องบ่นตำรับตาราได้ตามใจ
สิ่งทอ(n) textile
องค์การทอผ้า(n) The Textile Organization
สินค้าสิ่งทอ(n) textile goods, See also: fabric goods
โทรสาร(n) facsimile, See also: fax, telegraph, teletext, Syn. แฟกซ์, โทรภาพ, Example: โต๊ะพนันบอลสามารถใช้สถานที่ไม่เปิดเผยได้ เพราะใช้การสื่อสารที่ทันสมัยในการติดต่อ หรือต่อรองกัน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ต, Thai Definition: กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์หรือรูปภาพ โดยทางคลื่นวิทยุหรือทางสาย
แบบเรียน(n) textbook, See also: coursebook, Syn. หนังสือเรียน, ตำรา, Example: แบบเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มี 3 ประเภท คือ หนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ และแบบฝึกหัด, Thai Definition: หนังสือที่เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ผ้าพื้น(n) fabric, See also: cloth, textile, Example: แม่ต้องการผ้าพื้น เพื่อนำมาทำเป็นผ้าม่าน, Thai Definition: ผ้าที่ไม่มีลวดลาย มีสีใดสีหนึ่ง
มาตรา(n) text, Example: ในแบบเรียนโบราณมีการนำตัวสะกดมาตราต่างๆ มาผูกเป็นกลอนเพื่อให้เด็กท่องจำ, Count Unit: มาตรา, Thai Definition: แม่บทแจกลูก
สิ่งทอ(n) textile, Example: สิ่งทอเป็นสินค้าชนิดหนึ่งถูกกีดกันทางการค้ามาเป็นเวลานาน
หนังสือเรียน(n) textbook, See also: coursebook, Syn. ตำรา, ตำรับตำรา, Example: เด็กๆ มักชอบอ่านการ์ตูนมากกว่าหนังสือเรียน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เอกสารที่ใช้ในการเรียน
ข้ออ้าง(n) excuse, See also: justification, pretext, Syn. ข้อแก้ตัว, คำกล่าวอ้าง, Example: คนกรุงเทพฯ ใช้ข้ออ้างว่ารถติดเสมอเมื่อไปไม่ทันเวลานัดหมาย, Thai Definition: สิ่งที่นำมาอ้างสนับสนุนความคิดเห็นหรือการกระทำของตน
ไข่เน่า(n) Vitex glabrata (Verbenaceae), See also: tree of the genus vitex, Syn. ต้นไข่เน่า, Example: ต้นไข่เน่าไม่มีผู้ใดนิยมปลูกในบ้าน อาจจะเป็นเพราะชื่อที่ไม่ค่อยเป็นมงคล, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Vitex glabrata R. Br. ในวงศ์ Verbenaceae ขึ้นตามป่าดิบและที่ราบลุ่มทั่วๆ ไป สูง 8-12 เมตร ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 5 ใบ ดอกเล็ก สีม่วงอ่อน ผลรูปไข่ขนาดหัวแม่มือ สุกสีดำ กินได้ มีรสหวานเล็กน้อย เปลือกและรากใช้ทำยาได้
คำแก้ตัว(n) excuse, See also: pretext, plea, defense, alibi, pretense, Syn. คำอธิบาย, Example: เรามักได้ยินคำแก้ตัวอย่างค่อนข้างหนาหูว่าเพราะการศึกษาในเมืองไทยยังไม่แพร่หลาย
คัมภีร์(n) scripture, See also: bible, treatise, textbook, Syn. ตำรา, หนังสือ, คู่มือ, Example: คนไทยโบราณมักเป็นผู้ที่เจนจบในคัมภีร์พระเวทและศาสตร์ทั้งหลาย เช่น โหราศาสตร์ ไวยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เป็นต้น, Count Unit: เล่ม, ฉบับ, Thai Definition: หนังสือตำราทางศาสนาหรือโหราศาสตร์
ผ้า(n) cloth, See also: fabric, textile, clothes, clothing, Syn. ภูษา, วัตถาภรณ์, พัสตร์, พัตร, Example: คนนิยมไปซื้อผ้าที่พาหุรัดเพราะราคาถูก, Count Unit: ผืน, ชิ้น, Thai Definition: สิ่งที่ทําด้วยเยื่อใย เช่นฝ้าย ไหม ขนสัตว์ โดยวิธีทอหรืออัดให้เป็นผืน
เดินคาถา(v) chant continuously, See also: recite the text of prayer, Syn. ท่องคาถา, สวดคาถา, Example: หลวงปู่กำลังเดินคาถาอยู่บนธรรมาสน์, Thai Definition: ว่าคาถาในเทศน์มหาชาติเรื่อยไป
โดยอรรถ(adv) according to the essence of a matter, See also: by the text, Syn. ตามเนื้อความ
ตัวบท(n) text, See also: clause, article, subject, matter, theme, topic, Syn. ทฤษฎี, Example: นักศึกษานิติศาสตร์ต้องศึกษาตัวบทของทั้งกฎหมายแพ่งและอาญาได้อย่างแม่นยำ, Count Unit: บท, Thai Definition: เนื้อหาสำคัญของเรื่องหนึ่งๆ, เนื้อหาหรือข้อความในตำรา
ตำรับ(n) recipe, See also: formula, treatise, book, textbook, collection of formula, manual, reference book, Syn. คู่มือ, ตำรา, Example: ยานี้ทำขึ้นตามตำรับยาหลวงที่คุณแม่ได้รับสืบทอดมาจากในวัง, Count Unit: ตำรับ, Thai Definition: ตำราที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะแต่ละเรื่องละราย เช่น ตำรับหอสมุดแห่งชาติ
ตำรับตำรา(n) textbook, Syn. ตำรา, Example: ท่านสามารถสะสมความรู้ของท่านได้ด้วยการอ่านจากตำรับตำรา และหนังสือต่างๆ ที่ท่านสนใจ, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ
ตำรา(n) textbook, See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical bo, Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน, Example: ลูกสาวหล่อนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ต้องหอบตำราเป็นตั้งใส่กระเป๋าใบโตไปโรงเรียนทุกวัน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ, เอกสารคำสอน
ตำราคู่มือ(n) manual, See also: handbook, textbook, Syn. หนังสือคู่มือ, Example: เขาต้องศึกษาตำราคู่มือการใช้เครื่องจักรอย่างละเอียด ก่อนใช้งานจริง, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สมุดหรือหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบตำราหรืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตัวบท(n) text, See also: clause, article, subject, matter, theme, topic, Syn. ทฤษฎี, Example: นักศึกษานิติศาสตร์ต้องศึกษาตัวบทของทั้งกฎหมายแพ่งและอาญาได้อย่างแม่นยำ, Count Unit: บท, Thai Definition: เนื้อหาสำคัญของเรื่องหนึ่งๆ, เนื้อหาหรือข้อความในตำรา
ตำราเรียน(n) textbook, See also: text, Syn. หนังสือเรียน, แบบเรียน, Example: ปัจจุบันเขารับจ้างเขียนตำราเรียนให้กับสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: หนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อให้ความรู้อย่างเป็นแบบแผนในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ถ้อยแถลง(n) statement, See also: argument, summation, declaration, pamphlet, contents, text, Syn. คำชี้แจง, คำประกาศ, Example: ถ้อยแถลงของเขาทำให้ผมเห็นสัจจะของความเป็นมนุษย์, Thai Definition: คำอธิบายเป็นทางการ
น้ำยาง(n) latex, Example: การทำกาวเทียมในปัจจุบันไม่ใช้น้ำยางจากธรรมชาติแล้ว, Thai Definition: ของเหลวและเหนียวที่ไหลออกจากแผลของต้นไม้บางอย่าง
กระทู้(n) theme, See also: subject, text, heading, question, gist, Example: ฝ่ายค้านได้ตั้งกระทู้เรื่องกรณีการให้สัมปทานโครงการทางด่วนขั้นที่ 2, Count Unit: กระทู้, Thai Definition: หัวข้อหรือข้อความที่ตั้งให้อธิบาย เช่น กระทู้ธรรม กระทู้ถาม
ขม่อม(n) crown, See also: top of the head, vertex, Syn. กระหม่อม, หัว, ศรีษะ, Example: เด็กที่เกิดมาใหม่ๆ ขม่อมยังบางอยู่, Thai Definition: ส่วนของกะโหลกอยู่ตรงแนวกลางศีรษะ แต่ต่ำกว่าส่วนสูงสุดลงมาใกล้หน้าผาก ในเด็กแรกเกิดจนถึง 2 ขวบส่วนนี้จะมีเนื้อเยื่ออ่อนปิดรอยประสานกะโหลกที่ยังเปิดอยู่ หลังจากนั้นเนื้อเยื่ออ่อนนี้จะกลายเป็นกระดูก
ข้อความ(n) statement, See also: term, message, text, passage, account, baby, content, Syn. เนื้อความ, ใจความ, Example: อาจารย์สั่งให้นักเรียนตัดข้อความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากหนังสือต่างๆ มาอ่านหน้าห้อง, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เนื้อความตอนหนึ่งๆ, ใจความสั้นๆ ของเรื่อง
จินดามณี(n) the first Thai textbook, Example: จินดามณีจะมีขึ้นไม่ได้หากปราศจากการศึกษาตัวบทวรรณคดีในวิถีชีวิตของปัจเจกชน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: ชื่อตำราหนังสือไทยของพระโหราธิบดี ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
แต่งหนังสือ(v) write a book, See also: author a text, write a letter, Syn. เขียนจดหมาย
เทอญ(adv) a particle used in a more poetic context at the end of clause, See also: used like or added for emphasis to any word, Syn. เถิด, Example: ขอให้คุณมีความสุขตลอดปีใหม่เทอญ, Thai Definition: (ใช้เป็นคำลงท้ายข้อความที่แสดงความมุ่งหมายให้เป็นดังนั้นดังนี้, มักใช้ในการให้ศีลให้พร)
อรรถบท(n) essence, See also: theme, text, story, topic, Syn. แก่นเรื่อง, เนื้อความ, สาระ, แก่น, Example: เขาพยายามทำความเข้าใจอรรถบทของเรื่องนี้
หนังสือแบบเรียน(n) textbook, See also: school book, course book, Syn. หนังสือเรียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเมซอน[amēsøn] (n) EN: Burhead ; Texas mud baby
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อรรถ-[attha-] (pref, (n)) EN: text ; words ; content
แบบเรียน[baēprīen] (n, exp) EN: school book ; textbook  FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
บริบท[børibot] (n) EN: context  FR: contexte [m]
บริบททางสังคม[børibot thāng sangkhom] (n, exp) EN: social context  FR: contexte social [m]
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม[børibot thāng sangkhom lae watthanatham] (n, exp) EN: socio-cultural context  FR: contexte socio-culturel [m]
บทบาท[botbāt] (n) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography  FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]
บทความ[botkhwām] (n) EN: article ; paper ; dissertation  FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m]
เดินคาถา[doēnkhāthā] (v) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer  FR: réciter des litanies
ดูโค้ด[dū khōt] (v, exp) EN: view source  FR: voir le texte source
จุดยอด[jutyøt] (n, exp) EN: vertex  FR: sommet
ไข่เน่า[khainao] (n) EN: Vitex glabrata R. Br.
คำแก้ตัว[khamkaētūa] (n) EN: excuse ; pretext ; plea ; defense ; alibi ; pretense  FR: excuse [f] ; prétexte [m] ; alibi [m]
ขม่อม[khamǿm] (n) EN: crown ; top of the head ; vertex
ข้ออ้าง[khø-āng] (n) EN: justification ; excuse ; pretext ; supporting statement ; claim  FR: justification [f] ; prétexte [m] ; excuse [f]
ข้อความ[khøkhwām] (n) EN: text ; wording ; context ; passage ; statement ; message ; clause ; matter
ข้อความดังต่อไปนี้[khøkhwām mī dang tøpainī] (xp) EN: the text reads as follows
คอร์เทกซ์[khøthēks] (n) EN: cortex  FR: cortex [m]
โกเต๊ก[Kōtek] (n, prop) EN: Kotex ; sanitary towel ; Tampax  FR: tampon hygiénique [m] ; Tampax [m]
มาตรา[māttrā] (n) EN: section ; code ; article ; clause ; provision ; text  FR: clause [f] ; article [m] ; alinéa [m]
น้ำวน[nāmwon] (n) EN: whirlpool ; eddy ; vortex  FR: tourbillon [m]
น้ำยางดิบ[nām yāng dip] (n, exp) EN: latex  FR: latex [m]
หนังสือ[nangseū] (n) EN: book ; textbook  FR: livre [m] ; bouquin [m] (fam.) ; ouvrage [m] ; manuel scolaire [m] ; livre scolaire [m]
หนังสือแบบเรียน[nangseū baēp rīen] (n, exp) EN: textbook ; school book ; course book  FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
หนังสือเรียน[nangseū rīen] (n, exp) EN: textbook ; coursebook ; school textbook  FR: livre scolaire [m] ; livre de cours [m] ; manuel scolaire [m]
หนังสือตำรา[nangseū tamrā] (n) EN: textbook  FR: manuel [m]
เนื้อ[neūa] (n) EN: substance ; texture ; material ; matter ; content  FR: substance [f] ; texture [f] ; corps [m]
เนื้อความ[neūakhwām] (n) EN: meaning ; substance ; material ; contents ; text  FR: contenu [m] ; substance [f]
ทั้งหมด[neūareūang thangmot] (n, exp) FR: texet intégral [m] ; contenu intégral [m]
ผ้า[phā] (n) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing  FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ[phalittaphan singthø] (n, exp) EN: textile products
ภาวะการณ์[phāwakān] (n) EN: situation ; event ; profile  FR: situation [f] ; contexte [m]
ผืน[pheūn] (n) EN: [classifier : cloth items (towels, bed sheets, blankets, carpets, rugs ...)]  FR: [classificateur : pièces textiles (serviettes, draps, couvertures, carpettes, tapis ...)]
โปรแกรมประมวลผลคำ[prōkraēm pramūanphon kham] (n, exp) EN: word processor  FR: (programme de) traitement de texte [m]
สถานการณ์[sathānakān] (n) EN: situation ; state ; circumstances ; conditions ; plight  FR: situation [f] ; état [m] ; circonstances [fpl] ; contexte [m] ; conditions [fpl]
สิ่งทอ[singthø] (n) EN: textile ; fabric ; weaving garnment
สีย้อมผ้า[sī yøm phā] (n, exp) EN: dyeing colour  FR: colorant textile [m]
สีย้อมผ้าธรรมชาติ[sī yøm phā thammachāt] (n, exp) FR: colorant textile naturel [m]
ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ[søpwaē pramūan phon kham] (n, exp) EN: word processing   FR: logiciel de traitement de texte [m] ; traitement de texte [m]
ตำรา[tamrā] (n) EN: textbook ; treatise ; reference book ; classical works ; collection of formulas or recipes ; technical book ; manual  FR: livre [m] ; manuel [m] ; guide [m] ; ouvrage de référence [m] ; traité [m]
ตำราคู่มือ[tamrā khūmeū] (n, exp) EN: manual ; handbook ; textbook  FR: manuel [m]
ตำรับ[tamrap] (n) EN: text ; textbook ; subject matter ; treatise
ตำรับตำรา[tamrap tamrā] (n, exp) EN: textbook ; book
ตำราเรียน[tamrā rīen] (n, exp) EN: textbook ; text
ถือโอกาส[theū ōkāt] (v, exp) EN: take the opportunity ; take advantage  FR: saisir l'occasion ; profiter de l'opportunité ; profiter ; prendre prétexte de
ถ้อยความ[thøikhwām] (n) EN: contents ; text ; wording ; statement  FR: sens [m] ; signification [f]
ตัวบท[tūabot] (n) EN: text ; theorem  FR: énoncé [m] ; texte [m]
วรรณคดีคำสอน[wannakhadī khamsøn] (n, exp) EN: didactic literature ; didactic text
ยาง[yāng] (n) EN: rubber ; gum ; resine ; latex  FR: caoutchouc [m] ; gomme [f] ; latex [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEX T EH1 K S
TEXT T EH1 K S T
TEXTS T EH1 K S T S
ENTEX EH1 N T EH2 K S
LATEX L EY1 T EH2 K S
TEXAN T EH1 K S AH0 N
TEXAS T EH1 K S AH0 S
TEXFI T EH1 K S F IY0
METEX M EH1 T EH2 K S
AVTEX AE1 V T EH2 K S
INTEX IH1 N T EH2 K S
SEMTEX S EH1 M T EH0 K S
SCITEX S IY1 T EH2 K S
SYNTEX S IH1 N T EH2 K S
VERTEX V ER1 T EH2 K S
VORTEX V AO1 R T EH0 K S
TEXANS T EH1 K S AH0 N Z
TEXAS' T EH1 K S AH0 S
TEXTED T EH1 K S T IH0 D
QINTEX K IH1 N T EH2 K S
CENTEX S EH1 N T EH2 K S
TEXAS' T EH1 K S AH0 S IH0 Z
CALTEX K AH1 L T EH1 K S
CORTEX K AO1 R T EH0 K S
DATEXT D AE1 T EH2 K S T
TEXTOR T EH1 K S T ER0
TEXACO T EH1 K S AH0 K OW0
PANTEX P AE1 N T EH0 K S
TEXTER T EH1 K S T ER0
TEXSCAN T EH1 K S K AE2 N
AVTEX'S AE1 V T EH2 K S IH0 Z
TEXAS'S T EH1 K S AH0 S AH0 Z
TEXAS'S T EH1 K S AH0 S IH0 Z
TEXTURE T EH1 K S CH ER0
TEXEIRA T EY0 K S EH1 R AH0
CONTEXT K AA1 N T EH0 K S T
TEXPOOL T EH1 K S P UW2 L
TEXSTAR T EH1 K S T AA2 R
PLAYTEX P L EY1 T EH2 K S
TEXTERS T EH1 K S T ER0 Z
PRETEXT P R IY1 T EH2 K S T
RAILTEX R EY1 L T EH2 K S
LATEXES L EY1 T EH0 K S IH0 Z
SUBTEXT S AH1 B T EH2 K S T
EQUITEX EH1 K W AH0 T EH2 K S
TEXTILE T EH1 K S T AY2 L
TEXTING T EH1 K S T IH2 NG
TEXAN'S T EH1 K S AH0 N Z
TEXTUAL T EH1 K S CH UW2 AH0 L
TRINTEX T R IH1 N T EH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
text (n) tˈɛkst (t e1 k s t)
Texan (n) tˈɛksən (t e1 k s @ n)
Texas (n) tˈɛksəs (t e1 k s @ s)
latex (n) lˈɛɪtɛks (l ei1 t e k s)
texts (n) tˈɛksts (t e1 k s t s)
Qintex (n) kwˈɪntɛks (k w i1 n t e k s)
Texaco (n) tˈɛksəkˈou (t e1 k s @ k ou1)
Texans (n) tˈɛksənz (t e1 k s @ n z)
aertex (n) ˈɛəʳtɛks (e@1 t e k s)
cortex (n) kˈɔːtɛks (k oo1 t e k s)
vertex (n) vˈɜːʳtɛks (v @@1 t e k s)
vortex (n) vˈɔːtɛks (v oo1 t e k s)
subtext (n) sˈʌbtɛkst (s uh1 b t e k s t)
context (n) kˈɒntɛkst (k o1 n t e k s t)
pretext (n) prˈiːtɛkst (p r ii1 t e k s t)
textile (n) tˈɛkstaɪl (t e1 k s t ai l)
textual (j) tˈɛkstʃuəʳl (t e1 k s ch u@ l)
texture (n) tˈɛkstʃər (t e1 k s ch @ r)
contexts (n) kˈɒntɛksts (k o1 n t e k s t s)
pretexts (n) prˈiːtɛksts (p r ii1 t e k s t s)
textbook (n) tˈɛksbuk (t e1 k s b u k)
textiles (n) tˈɛkstaɪlz (t e1 k s t ai l z)
textured (j) tˈɛkstʃəd (t e1 k s ch @ d)
textures (n) tˈɛkstʃəz (t e1 k s ch @ z)
vortexes (n) vˈɔːtɛksɪz (v oo1 t e k s i z)
textbooks (n) tˈɛksbuks (t e1 k s b u k s)
contextual (j) kˈəntˈɛkstʃuəʳl (k @1 n t e1 k s ch u@ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, ] width; roll; classifier for textiles or pictures, #1,012 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up, #1,851 [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] to lend; to borrow; excuse; pretext; by means of; to seize (an opportunity); to take (an opportunity), #2,033 [Add to Longdo]
对照[duì zhào, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄠˋ, / ] to contrast; to compare; to place side by side for comparison (as parallel texts); to check, #2,514 [Add to Longdo]
敏感[mǐn gǎn, ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ, ] sensitive; susceptible; (politically sensitive, a pretext for censorship), #3,504 [Add to Longdo]
本文[běn wén, ㄅㄣˇ ㄨㄣˊ, ] this text; article; the main body of a book, #3,543 [Add to Longdo]
原文[yuán wén, ㄩㄢˊ ㄨㄣˊ, ] original text, #3,826 [Add to Longdo]
借口[jiè kǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] excuse; pretext, #6,141 [Add to Longdo]
纺织品[fǎng zhī pǐn, ㄈㄤˇ ㄓ ㄆㄧㄣˇ, / ] textile; fabrics, #6,346 [Add to Longdo]
全文[quán wén, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˊ, ] entire text, #8,896 [Add to Longdo]
文本[wén běn, ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ, ] version; text, #9,575 [Add to Longdo]
皮质[pí zhì, ㄆㄧˊ ㄓˋ, / ] cortex; cerebral cortex, #10,174 [Add to Longdo]
质地[zhì dì, ㄓˋ ㄉㄧˋ, / ] texture; background (texture); grain; quality; character; disposition, #10,261 [Add to Longdo]
教科书[jiào kē shū, ㄐㄧㄠˋ ㄎㄜ ㄕㄨ, / ] textbook, #10,402 [Add to Longdo]
课本[kè běn, ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, / ] textbook, #11,114 [Add to Longdo]
口感[kǒu gǎn, ㄎㄡˇ ㄍㄢˇ, ] mouthfeel; texture (of food), #11,857 [Add to Longdo]
课文[kè wén, ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ, / ] text, #13,747 [Add to Longdo]
教程[jiào chéng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄥˊ, ] lecture course; teaching module at university; tutorial; textbook; course of study, #14,766 [Add to Longdo]
正文[zhèng wén, ㄓㄥˋ ㄨㄣˊ, ] main text (as opposed to footnotes); main body (of a book), #15,029 [Add to Longdo]
国语[guó yǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄩˇ, / ] Chinese language (Mandarin), emphasizing its national nature; Chinese as a primary or secondary school subject; Chinese in the context of the Nationalist Government; Guoyu, book of historical narrative c. 10th-5th century BC, #16,307 [Add to Longdo]
语境[yǔ jìng, ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] context, #18,799 [Add to Longdo]
专著[zhuān zhù, ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ, / ] monograph; specialized text, #18,837 [Add to Longdo]
休斯敦[Xiū sī dūn, ㄒㄧㄡ ㄙ ㄉㄨㄣ, ] Houston, Texas, #19,180 [Add to Longdo]
漩涡[xuán wō, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ, / ] spiral; whirlpool; eddy; vortex; also written 旋渦|旋涡, #19,628 [Add to Longdo]
漩涡[xuàn wō, ㄒㄩㄢˋ ㄨㄛ, / ] eddy; swirl; vortex, #19,628 [Add to Longdo]
织物[zhī wù, ㄓ ㄨˋ, / ] cloth; woven material; textiles, #19,710 [Add to Longdo]
讯息[xùn xī, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ, / ] information; news; message; text message or SMS, #19,946 [Add to Longdo]
盾牌[dùn pái, ㄉㄨㄣˋ ㄆㄞˊ, ] shield; pretext; excuse, #20,422 [Add to Longdo]
顺理成章[shùn lǐ chéng zhāng, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, / ] rational and clearly structured (of text); written to follow a line of argument, #20,562 [Add to Longdo]
注释[zhù shì, ㄓㄨˋ ㄕˋ, / ] marginal notes; annotation; to annotate; to add comments to text, #21,126 [Add to Longdo]
找借口[zhǎo jiè kǒu, ㄓㄠˇ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] to look for a pretext, #21,409 [Add to Longdo]
译文[yì wén, ㄧˋ ㄨㄣˊ, / ] translated text, #21,688 [Add to Longdo]
德州[Dé zhōu, ㄉㄜˊ ㄓㄡ, ] Dezhou prefecture level city in Shandong; abbr. for 德克薩斯州|德克萨斯州, Texas, #22,577 [Add to Longdo]
缜密[zhěn mì, ㄓㄣˇ ㄇㄧˋ, / ] meticulous; careful; deliberate; delicate; fine (texture), #24,041 [Add to Longdo]
皮层[pí céng, ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ, / ] cortex, #24,164 [Add to Longdo]
达拉斯[Dá lā sī, ㄉㄚˊ ㄌㄚ ㄙ, / ] Dallas, Texas, #25,348 [Add to Longdo]
乳胶[rǔ jiāo, ㄖㄨˇ ㄐㄧㄠ, / ] latex, #26,781 [Add to Longdo]
短讯[duǎn xùn, ㄉㄨㄢˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] SMS, text message, #26,889 [Add to Longdo]
五代[wǔ dài, ㄨˇ ㄉㄞˋ, ] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉,, #29,185 [Add to Longdo]
得克萨斯州[Dé kè sà sī zhōu, ㄉㄜˊ ㄎㄜˋ ㄙㄚˋ ㄙ ㄓㄡ, / ] Texas, US state, #31,337 [Add to Longdo]
旋涡[xuán wō, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ, / ] spiral; whirlpool; eddy; vortex, #32,057 [Add to Longdo]
细密[xì mì, ㄒㄧˋ ㄇㄧˋ, / ] fine (texture); meticulous; close (analysis); detailed, #32,166 [Add to Longdo]
火枪[huǒ qiāng, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤ, / ] firearms (in historical context); flintlock (old powder and shot firearm), #32,198 [Add to Longdo]
方格[fāng gé, ㄈㄤ ㄍㄜˊ, ] square box character (in Chinese text) indicating illegible character, #32,968 [Add to Longdo]
天竺[Tiān zhú, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˊ, ] the Indian subcontinent (esp. in Tang or Buddhist context), #33,862 [Add to Longdo]
[cāo, ㄘㄠ, ] rough; coarse (in texture), #33,881 [Add to Longdo]
佛经[Fó jīng, ㄈㄛˊ ㄐㄧㄥ, / ] Buddhist texts, #34,051 [Add to Longdo]
顺口[shùn kǒu, ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, / ] to read smoothly (of text); to blurt out (without thinking); to suit one's taste (of food), #35,406 [Add to Longdo]
空格[kōng gé, ㄎㄨㄥ ㄍㄜˊ, ] blank character (in Chinese text); empty square (indicating illegible character), #36,549 [Add to Longdo]
纺织厂[fǎng zhī chǎng, ㄈㄤˇ ㄓ ㄔㄤˇ, / ] textile factory; cotton mill, #37,460 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absoluttext {m}absolute text [Add to Longdo]
Ätzdruck {m} [textil.]discharge [Add to Longdo]
Alpaka {n}; Alpakastoff {m} [textil.]alpaca [Add to Longdo]
Alpakawolle {f} [textil.]alpaca wool [Add to Longdo]
Anlagenkurztext {m}assets summary [Add to Longdo]
Anlagentext {m}asset text [Add to Longdo]
Anredetext {m}; Adressentext {m}address text [Add to Longdo]
Anzeigentext {m}advertising copy [Add to Longdo]
Appretbrecher {m} [textil.]finish breaker [Add to Longdo]
Ausrüstung {f} [textil.] | Ausrüstung im Schlauchfinishing | tubular finishing [Add to Longdo]
Ausschreibungstext {m}tender specification [Add to Longdo]
Batik {m,f} [textil.]batik [Add to Longdo]
Batik-Effekt {m} [textil.]batik effect [Add to Longdo]
Beflockung {f} [textil.]flocking [Add to Longdo]
(Text auf) Bildschirm rollen [comp.]to scroll [Add to Longdo]
Bildschirmtext (BTX) {m}interactive videotex [Add to Longdo]
Bildschirmtextdienst (BTX) {m}interactive videotex service [Add to Longdo]
Bildschirmtextsystem {m}viewdata [Add to Longdo]
Breitausrüstung {f} [textil.]open finishing [Add to Longdo]
Breiteneinstellung {f} [textil.]tentering [Add to Longdo]
Buch {n}; Heft {n} | Bücher {pl} | lieferbare Bücher | Buch aufnehmen | Buch einordnen | Buch absignieren | (Buch) durchblättern | in ein Buch vertieft sein | wie es im Buche steht | vorhandene Bücher in der Bibliothek | ein Buch mit sieben Siegeln [übtr.]book | books | books in print | to catalogue a book; to list a book | to put the book in order; to shelve a book | to check books against readers' requests | to flip through | to be sunk in a book | a textbook example | books available in the library | a sealed book [Add to Longdo]
Chemischreinigungsechtheit {f} [textil.]fastness to dry-cleaning [Add to Longdo]
Chintz {m} [textil.]chintzing [Add to Longdo]
Datexdienst {m}datex service [Add to Longdo]
Datexnetz {n}datex network [Add to Longdo]
Dekatieren {n} [textil.]decatizing [Add to Longdo]
Ecke {f} [math.]vertex [Add to Longdo]
Einlaufen {n}; Eingehen {n}; Krumpfung {f} (Textilien)shrinkage [Add to Longdo]
Einrückung {f}; Einzug {m} (Text)indentation; indent [Add to Longdo]
Einwalken {n} [textil.]fulling [Add to Longdo]
Entschlichtung {f} [textil.]desizing [Add to Longdo]
Erklärung {f}; Hinweistext {m}legend [Add to Longdo]
Fachen {n} [textil.]doubling-folding [Add to Longdo]
Fadenzieher {m} (in Textilien)snag [Add to Longdo]
Färbung {f} auf Spinnkuchen [textil.]spinning cake dyeing [Add to Longdo]
Fehlertext {m}error text [Add to Longdo]
Fehlertextnummer {f}error text number [Add to Longdo]
Filmdruck {m} [textil.]screen printing [Add to Longdo]
Flachdruck {m} [textil.]flat screen printing [Add to Longdo]
Fließtextverfahren {n}adjust mode [Add to Longdo]
Flock- und Kammzugfärbung {f} [textil.]tops and stock dyeing [Add to Longdo]
Freitext {m}free text [Add to Longdo]
Garnfärbung {f} [textil.]yarn dyeing [Add to Longdo]
Gesetzeswortlaut {m}law text [Add to Longdo]
Gewebe {n} | Gewebe {pl}texture; textile | textures [Add to Longdo]
Gewichtsreduktion {f} [textil.]barking [Add to Longdo]
Gleitfähigkeit {f} beim Nähen [textil.]seam slippage [Add to Longdo]
Grundtext {m}; Urtext {m}; Originaltext {m}original text [Add to Longdo]
Hirnrinde {f} [anat.]cortex (of brain); cerebral cortex [Add to Longdo]
Hypertext {m}; querverweisender Texthypertext [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
うず形式;渦形式[うずけいしき, uzukeishiki] (n) vortex design [Add to Longdo]
か流ファン;渦流ファン[かりゅうファン, karyuu fan] (n) regenerative fan; vortex flow fan [Add to Longdo]
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
か流形センサ;渦流形センサ[かりゅうがたセンサ, karyuugata sensa] (n) vortex sensor [Add to Longdo]
か流形素子;渦流形素子[かりゅうけいそし, karyuukeisoshi] (n) vortex device [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
べた[beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
もちもち[mochimochi] (adj-no,vs) springy (texture) [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[akusesukontekisuto] (n) {comp} access context [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アバカ[abaka] (n) (See マニラ麻) abaca (Musa textilis) [Add to Longdo]
アンデパンダン[andepandan] (n) independents (in the context of art) (fre [Add to Longdo]
イーテキスト[i-tekisuto] (n) {comp} e-text [Add to Longdo]
インターテキスト[inta-tekisuto] (n) {comp} InterText [Add to Longdo]
ウェブテキスト[uebutekisuto] (n) {comp} Web text; text from the Web [Add to Longdo]
ウェブページテキスト[uebupe-jitekisuto] (n) {comp} Web-page text [Add to Longdo]
エンドオブテキスト[endoobutekisuto] (n) {comp} end-of-text [Add to Longdo]
キャッチコピー[kyacchikopi-] (n) catch copy (in copywriting, large text that appears in ads or brochures to catch the reader's attention) [Add to Longdo]
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails [Add to Longdo]
クリーミー[kuri-mi-] (adj-na) creamy (in flavor or texture) [Add to Longdo]
クリアテキスト[kuriatekisuto] (n) {comp} clear text [Add to Longdo]
グランド[gurando] (n) (1) gland; (2) grand; (3) (See グラウンド) ground (e.g. land, electrical, base material of textiles, etc.); (P) [Add to Longdo]
コールドボルテックス[ko-rudoborutekkusu] (n) cold vortex [Add to Longdo]
コンテキストID[コンテキストアイディー, kontekisutoaidei-] (n) {comp} context ID [Add to Longdo]
コンテキストスイッチ[kontekisutosuicchi] (n) {comp} context switching [Add to Longdo]
コンテキストプロパティ[kontekisutopuropatei] (n) {comp} context property [Add to Longdo]
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] (n) {comp} context prefix [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} defined context set [Add to Longdo]
コンテクスト;コンテキスト[kontekusuto ; kontekisuto] (n) context [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[kontekusutoedeita] (n) {comp} context editor [Add to Longdo]
コンテクストセンシティブ[kontekusutosenshiteibu] (adj-na) {comp} context-sensitive [Add to Longdo]
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] (n) {comp} context switching [Add to Longdo]
コンピューテックス[konpyu-tekkusu] (n) {comp} Computex [Add to Longdo]
ゴアテックス;ゴラテックス(ik)[goatekkusu ; goratekkusu (ik)] (n) Gore-Tex [Add to Longdo]
システムコンテキスト[shisutemukontekisuto] (n) {comp} system context [Add to Longdo]
シノニム[shinonimu] (n) {comp} synonym (partic. in computing and technical contexts); (P) [Add to Longdo]
セキュリティコンテキスト[sekyuriteikontekisuto] (n) {comp} security context [Add to Longdo]
ダラス[darasu] (n) Dallas (Texas); (P) [Add to Longdo]
テキサス[tekisasu] (n) Texas; (P) [Add to Longdo]
テキサスヒット[tekisasuhitto] (n) Texas hit (baseball); Texas leaguer [Add to Longdo]
テキサスリーガー[tekisasuri-ga-] (n) Texas leaguer [Add to Longdo]
テキス[tekisu] (n) text [Add to Longdo]
テキスタイル;テクスタイル[tekisutairu ; tekusutairu] (n) textile [Add to Longdo]
テキスタイルデザイン[tekisutairudezain] (n) textile design [Add to Longdo]
テキスチャ[tekisucha] (n) texture [Add to Longdo]
テキスト(P);テクスト[tekisuto (P); tekusuto] (n) (1) text; (2) text book; (P) [Add to Longdo]
テキストイメー[tekisutoime-] (n) {comp} text image [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] context prefix [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
コンテクスト[こんてくすと, kontekusuto] context [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor [Add to Longdo]
コンテクストセンシティブ[こんてくすとせんしていぶ, kontekusutosenshiteibu] context-sensitive (an) [Add to Longdo]
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching [Add to Longdo]
テキスト[てきすと, tekisuto] text [Add to Longdo]
テキストイメー[てきすといめー, tekisutoime-] text image [Add to Longdo]
テキストエディタ[てきすとえでいた, tekisutoedeita] text editor [Add to Longdo]
テキストファイル[てきすとふぁいる, tekisutofairu] text file [Add to Longdo]
テキストフォント[てきすとふぉんと, tekisutofonto] text font [Add to Longdo]
テキストブロック[てきすとぶろっく, tekisutoburokku] text block [Add to Longdo]
テキストベース[てきすとべーす, tekisutobe-su] text based (e.g. interface) [Add to Longdo]
テキストボックス[てきすとぼっくす, tekisutobokkusu] text box [Add to Longdo]
テキストモード[てきすともーど, tekisutomo-do] text mode [Add to Longdo]
テキスト位置[テキストいち, tekisuto ichi] text position [Add to Longdo]
テキスト開始[テキストかいし, tekisuto kaishi] start of text (STX) [Add to Longdo]
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] text local coordinate system [Add to Longdo]
テキスト区域[テキストくいき, tekisuto kuiki] text extent [Add to Longdo]
テキスト終結[テキストしゅうけつ, tekisuto shuuketsu] end of text (ETX) [Add to Longdo]
テキスト処理[テキストしょり, tekisuto shori] text processing [Add to Longdo]
テキスト配置[テキストはいち, tekisuto haichi] text alignment [Add to Longdo]
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] text precision [Add to Longdo]
テキスト平面[テキストへいめん, tekisuto heimen] text plane [Add to Longdo]
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors [Add to Longdo]
テキスト方向[テキストほうこう, tekisuto houkou] text path [Add to Longdo]
ハイパテキスト[はいぱてきすと, haipatekisuto] hypertext [Add to Longdo]
プレーンテキスト[ぷれーんてきすと, pure-ntekisuto] plain text [Add to Longdo]
プレーンテキスト版[プレーンテキストはん, pure-ntekisuto han] plain text version [Add to Longdo]
プレゼンテーションコンテキスト[ぷれぜんてーしょんこんてきすと, purezente-shonkontekisuto] presentation context [Add to Longdo]
プレゼンテーションコンテキスト識別[プレゼンテーションコンテキストしきべつ, purezente-shonkontekisuto shikibetsu] presentation context identification [Add to Longdo]
プレゼンテーションコンテキスト識別子[プレゼンテーションコンテキストしきべつし, purezente-shonkontekisuto shikibetsushi] presentation context identifier [Add to Longdo]
暗号文[あんごうぶん, angoubun] cipher text [Add to Longdo]
応用コンテキスト[おうようコンテキスト, ouyou kontekisuto] application context [Add to Longdo]
仮原文[かりげんぶん, karigenbun] pseudo-text [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
拡張テキスト[かくちょうテキスト, kakuchou tekisuto] extended text [Add to Longdo]
教科書[きょうかしょ, kyoukasho] textbook [Add to Longdo]
決定的文脈自由文法[けっていてきぶんみゃくじゆうぶんぽう, ketteitekibunmyakujiyuubunpou] deterministic context-free grammar [Add to Longdo]
原文語[げんぶんご, genbungo] text word [Add to Longdo]
原文名[げんぶんめい, genbunmei] text-name [Add to Longdo]
公開文[こうかいぶん, koukaibun] public text [Add to Longdo]
公開文記述[こうかいぶんきじゅつ, koukaibunkijutsu] public text description [Add to Longdo]
公開文言語[こうかいぶんげんご, koukaibungengo] public text language [Add to Longdo]
公開文指示シーケンス[こうかいぶんしじシーケンス, koukaibunshiji shi-kensu] public text designating sequence [Add to Longdo]
公開文種別[こうかいぶんしゅべつ, koukaibunshubetsu] public text class [Add to Longdo]
公開文表示版[こうかいぶんひょうじばん, koukaibunhyoujiban] public text display version [Add to Longdo]
根コンテキスト[ねコンテキスト, ne kontekisuto] root context [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原文[げんぶん, genbun] Text, Original [Add to Longdo]
原書[げんしょ, gensho] Original, Originaltext [Add to Longdo]
台本[だいほん, daihon] Textbuch, Libretto, Drehbuch [Add to Longdo]
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
[もん, mon] Literatur, Text, -Satz [Add to Longdo]
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
文脈[ぶんみゃく, bunmyaku] Kontext, Zusammenhang, Gedankengang [Add to Longdo]
日本語ワープロ[にほんごワープロ, nihongo wa-puro] Japanische_Textverarbeitung [Add to Longdo]
本文[ほんもん, honmon] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
本文[ほんもん, honmon] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
条文[じょうぶん, joubun] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
歌詞[かし, kashi] Text, Worte [Add to Longdo]
漢文[かんぶん, kanbun] chinesischer_Text, chinesische (klass.) Literatur [Add to Longdo]
繊維[せんい, sen'i] -Faser, Textilfaser [Add to Longdo]
繊維工業[せんいこうぎょう, sen'ikougyou] Textilindustrie [Add to Longdo]
織物[おりもの, orimono] Gewebe, Tuch, Textilien [Add to Longdo]
翻案[ほんあん, hon'an] Bearbeitung (Text) [Add to Longdo]
脚本[きゃくほん, kyakuhon] -Drama, Drehbuch, Textbuch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top