ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taber

T EY1 B ER0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taber-, *taber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tabernacle[N] สถานที่ประกอบพิธีถวายเครื่องบูชา, See also: ศาลเจ้า, ห้องพระ, Syn. recess, shrine, reliquary, church

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tabernacle(แทบ'เบอนะเคิล) n. ปะรำ,กระโจม,ศาลเจ้า,ห้องพระ,ที่อยู่อาศัย,ที่พักอาศัยชั่วคราว vi. (จัดให้) อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราว., See also: tabernacular adj., Syn. tent

English-Thai: Nontri Dictionary
tabernacle(n) ศาลเจ้า,ปะรำ,กระโจม,ห้องพระ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It housed the Ark of the Tabernacle, which stored the original 10 Commandments which God gave to Moses.หีบแห่งพันธสัญญา ซึ่งเป็นที่บรรจุของ บัญญัติสิบประการ ซึ่งพระเจ้าประทานแก่ โมเสส Pi (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แท่นบูชา[n. exp.] (thaen būchā) EN: altar ; shrine ; chantry ; tabernacle   FR: autel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TABER    T EY1 B ER0
TABERNACLE    T AE1 B ER0 N AE2 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tabernacle    (n) tˈæbənækl (t a1 b @ n a k l)
tabernacles    (n) tˈæbənæklz (t a1 b @ n a k l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会幕[huì mù, ㄏㄨㄟˋ ㄇㄨˋ, / ] tabernacle (biblical word for a meeting hall or tent) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
食べる[たべる, taberu] (vt) รับประทาน, กิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
食べる[たべる, taberu] Thai: รับประทาน หรือ กิน English: to eat

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tabernakel {n} [naut.]tabernacle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼりぼり食べる[ぼりぼりたべる, boriboritaberu] (exp,v1) to eat with a munching or crunching sound [Add to Longdo]
ガンガン食べる;がんがん食べる[ガンガンたべる(ガンガン食べる);がんがんたべる(がんがん食べる), gangan taberu ( gangan tabe ru ); gangantaberu ( gangan tabe ru )] (exp,v1) (sl) to pig out; to chow down [Add to Longdo]
一口食べる[ひとくちたべる, hitokuchitaberu] (v1) to eat a mouthful [Add to Longdo]
会堂[かいどう, kaidou] (n) church; chapel; synagogue; tabernacle; (P) [Add to Longdo]
丸菅[まるすげ;マルスゲ, marusuge ; marusuge] (n) (uk) (obsc) (See 太藺) softstem bulrush (Scirpus tabernaemontani) [Add to Longdo]
食べる(P);喰べる(iK)[たべる, taberu] (v1,vt) (1) to eat; (2) to live on (e.g. a salary); to live off; to subsist on; (P) [Add to Longdo]
神殿[しんでん, shinden] (n) temple; sacred place; shrine; sanctuary; tabernacle; (P) [Add to Longdo]
生で食べる[なまでたべる, namadetaberu] (exp,v1) to eat raw (fresh) [Add to Longdo]
聖櫃[せいひつ, seihitsu] (n) (1) Ark of the Covenant (Judaism); (2) tabernacle (Catholicism) [Add to Longdo]
太藺;莞[ふとい;フトイ, futoi ; futoi] (n) (uk) softstem bulrush (Scirpus tabernaemontani) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
食べる[たべる, taberu] essen, fressen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top