ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stein

S T AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stein-, *stein*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stein(n) เหยือกเบียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
einsteiniumธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง,Es.
frankensteinn. ผู้สร้างสิ่งทำลายที่สร้างขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
steinkern; internal castรูปพิมพ์หิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Steinernematidaeไส้เดือนฝอยสไตเนอนีมาทิเด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
steinDr. Stein will be with you shortly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอน์สไตเนียม[aisatainīem] (n) EN: einsteinium  FR: einsteinium [m]
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์[Anboēt Aisatai] (num) EN: Albert Einstein  FR: Albert Einstein
โคพันธุ์โฮลสไดน์[khō phan Hōlsdain] (n, exp) FR: boeuf Holstein [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STEIN S T AY1 N
STEIN'S S T AY1 N Z
STEINER S T AY1 N ER0
STEINLE S T AY1 N AH0 L
STEINES S T AY1 N Z
STEINKE S T AY1 NG K
STEINEM S T AY1 N AH0 M
STEINGUT S T AY1 N G AH2 T
STEINERT S T AY1 N ER0 T
STEINMAN S T AY1 N M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Stein (n) stˈiːn (s t ii1 n)
Steinem (n) stɛɪnəm (s t ei n @ m)
Steinberg (n) stˈaɪnbɜːʳg (s t ai1 n b @@ g)
Steinhardt (n) stˈaɪnhˈaːt (s t ai1 n h aa1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯坦因[Sī tǎn yīn, ㄙ ㄊㄢˇ ㄧㄣ, ] Stein (name); Marc Aurel Stein (1862-1943), British adventurer and archeologist who explorer Xinjiang in early 20th century, #114,964 [Add to Longdo]
斯泰恩谢尔[Sī tài ēn xiè ěr, ㄙ ㄊㄞˋ ㄣ ㄒㄧㄝˋ ㄦˇ, / ] Steinkjær (city in Trøndelag, Norway) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Steinzeitmensch(n) |der, nur Sg.| มนุษย์ยุคหิน
Tropfstein(n) |der, pl. Tropfsteine| หินงอก หินย้อย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steinaufschüttung {f}rip-rap revetment [Add to Longdo]
Steinbau {m} | Steinbauten {pl}stone building | stone buildings [Add to Longdo]
Steinbeil {n}; Feuersteinbeil {n}flint axe [Add to Longdo]
Steinblock {m} | Steinblöcke {pl}block of stone | blocks of stones [Add to Longdo]
Steinbock {m} (Sternzeichen)Capricorn [Add to Longdo]
Steinboden {m}; Steinfußboden {m}stone floor [Add to Longdo]
Stein {m} | Steine {pl} | eingeklemmter Stein (im Reifen)stone | stones | trapped stone [Add to Longdo]
Stein {m}; Baustein {m}brick [Add to Longdo]
Stein {m} (einer Uhr)ruby [Add to Longdo]
Stein {m} (Brettspiel)piece [Add to Longdo]
Stein {m}; Kern {m} (Steinfrucht)pit (stone fruit) [Add to Longdo]
Steinbrecher {m}stone crusher [Add to Longdo]
Steinbrett {n} | Steinbretter {pl}hod | hods [Add to Longdo]
Steinbruch {m} | Steinbrüche {pl}quarry; stone pit | quarries [Add to Longdo]
Steindruck {m}lithography [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EBウイルス[イービーウイルス, i-bi-uirusu] (n) Epstein-Barr virus; EBV [Add to Longdo]
アインシュタイン宇宙[アインシュタインうちゅう, ainshutain uchuu] (n) Einsteinian universe [Add to Longdo]
アインスタイニウム[ainsutainiumu] (n) einsteinium (Es) [Add to Longdo]
システイン[shisutein] (n) cysteine [Add to Longdo]
シュタイナー学校[シュタイナーがっこう, shutaina-gakkou] (n) Steiner school; (P) [Add to Longdo]
ジョッキ(P);ジョッキー(P)[jokki (P); jokki-(P)] (n) (1) beer mug; stein; tankard; (2) (usually ジョッキー) jockey; (P) [Add to Longdo]
スタイン[sutain] (n) stein (ger [Add to Longdo]
ホモシステイン[homoshisutein] (n) homocysteine [Add to Longdo]
ホルスタイン[horusutain] (n) Holstein (ger [Add to Longdo]
ホルスタイン種[ホルスタインしゅ, horusutain shu] (n) Holstein (cattle type); Holstein-Friesian [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
富豪[ふごう, fugou] steinreicher_Mann, Multimillionaer [Add to Longdo]
岩塩[がんえん, gan'en] Steinsalz [Add to Longdo]
石仏[せきぶつ, sekibutsu] Steinbild_Buddhas [Add to Longdo]
石切り[いしきり, ishikiri] Steinbruch [Add to Longdo]
石垣[いしがき, ishigaki] Steinmauer, Steinwall [Add to Longdo]
石塀[いしべい, ishibei] Steinmauer [Add to Longdo]
石棺[せっかん, sekkan] Steinsarg, Sarkophag [Add to Longdo]
石橋[いしばし, ishibashi] Steinbruecke [Add to Longdo]
石段[いしだん, ishidan] Steintreppe [Add to Longdo]
石炭[せきたん, sekitan] Steinkohle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stein
   n 1: a mug intended for serving beer [syn: {beer mug}, {stein}]
   2: experimental expatriate United States writer (1874-1946)
     [syn: {Stein}, {Gertrude Stein}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top