ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stan

S T AE1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stan-, *stan*
English-Thai: Longdo Dictionary
stand(vt) ทน เช่น I hate the English lesson. I can't stand the sight of the teacher., See also: bear
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้, Syn. tankless water heater

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stand(vi) ยืน, See also: ยืนขึ้น, ตั้งอยู่, Syn. be erect, hold
stand(vt) ทำให้ยืนขึ้น, See also: ทำให้ตั้งอยู่
stand(n) การยืน
stand(n) จุดยืน, Syn. notion, view
stang(vi) กริยาช่องที่ 2 ของ sting
stang(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ sting
stank(vi) กริยาช่องที่ 2 ของ stink
stank(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ stink
stance(n) ท่าตีลูกกอล์ฟ
stanch(vt) ห้ามเลือด, See also: ทำให้เลือดหยุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stance(สแทนชฺ) n. ท่ายืน,ท่าตีกอล์ฟ,ท่าตีลูก,ตำแหน่งที่ตั้ง,ท่าท่าง,ทัศนคติ., Syn. posture
stanch(สทานชฺ,สทอนชฺ,สแทนชฺ) vi.,vt. อุด,ห้ามเลือด,ทำให้หยุดไหล,หยุด,ยั้ง,ดับ,ทำให้บรรเทา., See also: staunchable adj. stauncher n., Syn. staunch.
stanchion(สแทน'เชิน) n. เสาค้ำ,เสาตอม่อ,เสาเขต,เสาสัญญาณ. vt. ติดตั้งเสาดังกล่าว,ค้ำจุนด้วยเสาดังกล่าว., Syn. upright
stand(สแทนดฺ) {stood,stood,standing,stands} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ยืน,ยืนตรง,ตั้ง,ตั้งอยู่,ติดอยู่,ค้างอยู่,ยืนหยัด,ทนฝ่า,มีผลต่อไป,เป็นม้าพันธุ์,เผชิญ,อดทน,เลี้ยงดู,ปฎิบัติหน้าที่,จุดยืน,ตำแหน่ง,พยานในศาล,แท่นพูด,บัลลังก์,ที่จอดรถ,แผงหนังสือพิมพ์,แผง,แผงลอย,
stand cameran. กล้องถ่ายรูปชนิดตั้ง
stand-by(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน,การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม,สำรอง
stand-upadj. ยืนตรง,ตั้งตรง,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,ตรงไปตรงมา
standard(สแทน'เดิร์ด) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ์,กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,กรอบ,ข้อกำหนด,อัตราเปรียบเทียบ,สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ,หน่วยเงินตรา,ธงราชการ,ธง,ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ,สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง,เสาไฟฟ้า,แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา,
standard of livingมาตรฐานการครองชีพ
standard timen. เวลามาตรฐาน

English-Thai: Nontri Dictionary
stanch(adj) แข็งขัน,แข็งแรง,ซื่อสัตย์,ภักดี,แน่วแน่
stanch(n) คัดเลือด,ห้ามเลือด
stanchion(n) เสาสัญญาณ,ไม้ค้ำ,เสาตอม่อ,หอก
stand(vi) ทรงตัว,ยืน,ตั้งอยู่,วางอยู่,ตั้งมั่น,เข้าประจำที่
stand(vt) ตั้ง,ตั้งตรง,หยุด,ยึด,อยู่ในฐานะ,อดทน,เผชิญ
standard(adj) ตามกำหนด,ตามมาตรฐาน,ตามเกณฑ์,เป็นสากล
standard(n) ระดับ,มาตรฐาน,อัตรา,เกณฑ์,ฐาน,ชั้นนักเรียน,ข้อบังคับ
standardization(n) การทำให้ได้มาตรฐาน,การจัดมาตรฐาน
standardize(vt) เข้าเกณฑ์,จัดมาตรฐาน,ทำให้ได้มาตรฐาน
standing(adj) มั่นคง,คงที่,แน่นอน,ตายตัว,นิ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stand-off distance; stand-off gapระยะเว้นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stand-off gap; stand-off distanceระยะเว้นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
standardมาตรฐาน, มาตรา, ขนาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standardมาตรฐาน, มาตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard airอากาศมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard conditionsภาวะมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard constructionสิ่งปลูกสร้างมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard deviationค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
standard deviationค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
standard deviationส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stand pipe Systemระบบท่อยืน, Example: ท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดับเพลิง [สิ่งแวดล้อม]
Standardมาตรฐาน [การบัญชี]
standard compaction teststandard compaction test, การทดสอบการบดอัดมาตรฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Standard costต้นทุนมาตรฐาน [การบัญชี]
Standard costingการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน [การบัญชี]
standard deviationส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, รากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้วัดการกระจายของข้อมูล  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ s [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Standard dosimetry laboratoryห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสี, ห้องปฏิบัติการด้านการวัดรังสี ซึ่งมีต้นกำเนิดรังสี อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ และบุคลากร ในการวัดรังสี ที่สามารถอ้างอิงได้กับมาตรฐานสากล, Example: [นิวเคลียร์]
standard electrode [reference electrode]ขั้วไฟฟ้ามาตรฐาน, ขั้วไฟฟ้าที่กำหนดขึ้นให้เป็นมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบหาค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์ต่าง ๆ บางครั้งเรียกว่าขั้วไฟฟ้าอ้างอิง  เช่น ขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน ขั้วไฟฟ้าคาโลเมลอิ่มตัว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
standard half cell potentialศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐาน, ความต่างศักย์ที่ได้จากการนำครึ่งเซลล์หนึ่ง ๆ ซึ่งมีความเข้มข้นของไอออนในสารละลาย 1 mol/dm3 อุณหภูมิ 25oC และถ้าเป็นแก๊สให้มีความดัน 1 atm  มาต่อเข้ากับขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน ซึ่งใช้เป็นครึ่งเซลล์มาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบใช้สัญลักษณ์ Eo [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
standard hydrogen electrodeขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน, ขั้วไฟฟ้าที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบหาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์อื่น ๆ โดยกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์นี้ให้เท่ากับศูนย์โวลต์ ขั้วไฟฟ้านี้ประกอบ ด้วยแผ่นแพลทินัมบาง ๆ ที่เคลือบด้วยแพลทินัมแบลก จุ่มอยู่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1  mol/d [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stance(n) ทีท่า
stand down(n) การหยุดการโจมตี(ปฏิบัติการ)ชั่วคราว
standard[สะแตนดาด] มาตรฐาน
standing army(n) กองทัพประจำการ
Standing Invitation(n, jargon) การออกคำเชิญอย่างถาวร
stanislavski(n) the great acting teacher

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stanA baby deer can stand as soon as it is born.
stanA broken-down car was standing in the middle of the road.
stanA castle stands a little way up the hill.
stanA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
stanAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
stanA high wall stands all about the garden.
stanA house divided against itself can't stand.
stanAI stands for artificial intelligence.
stanAlbert, I hope you'll stand by me if I get in trouble.
stanAll right everyone, let's not stand on ceremony tonight. Cheers!
stanAll the traffic was brought to a standstill by the accident.
stanAmy made an effort to stand up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเบ๊ะ(v) salute, See also: stand at salute, Example: ทหารผู้น้อยตะเบ๊ะทำความเคารพผู้บัญชาการที่เดินตรวจความเรียบร้อย, Thai Definition: ทำความเคารพด้วยวิธีทำวันทยหัตถ์, Notes: (ปาก)
ไม้ยืนต้น(n) standing timber
ได้มาตรฐาน(v) standardized, See also: be up to standard, Syn. ตามมาตรฐาน, Ant. ต่ำกว่ามาตรฐาน, Example: ผมรับรองได้ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงกำหนด, Thai Definition: ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้
มาตรฐานการครองชีพ(n) standard of living, Example: ชาวจีนมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มสูงขึ้น, Thai Definition: ระดับที่เป็นอุดมคติ หรือที่เป็นบรรทัดฐานของการบริโภค
แทนค่า(v) represent, See also: stand for, substitute, Example: X เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวแปรในทางคณิตศาสตร์
สตางค์(n) stang, Syn. เหรียญกระษาปณ์, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เหรียญกระษาปณ์ปลีกย่อย 100 สตางค์ เป็น 1 บาท
วางมาตรฐาน(v) standardize, Example: ไอบีเอ็มได้วางมาตรฐานของการแสดงผลแบบใหม่ของจอคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถแสดงผลได้ความละเอียดสูงขึ้น, Thai Definition: หนดมาตรฐานเพื่อบอกถึงรูปแบบ คุณลักษณะ หรือคุณสมบัติ ทีควรจะมีเหมือนกัน
ลุกขึ้น(v) stand up, Syn. ยืนขึ้น, ลุกขึ้นยืน, Ant. นั่งลง, Example: เขาทุรนทุรายอยู่พักหนึ่งก็ลุกขึ้นออกไปข้างนอก, Thai Definition: เคลื่อนขึ้นมาจากท่านั่งหรือท่านอน
ตีตั๋วยืน(v) stand instead of having a ticket, Example: ตั่วนั่งเต็มหมดแล้ว เขาจึงต้องตีตั๋วยืนเพื่อชมคอนเสิร์ต, Thai Definition: มีบัตรโดยสารแต่ไม่มีที่นั่ง
ตั้งตรง(v) stand upright, Syn. ตั้งชัน, Example: เชิงเทียนทั้ง 4 ข้างตั้งตรงขนานไปกับพระพุทธรูป, Thai Definition: ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอน หรือล้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัฟกานิสถาน[Afkānisathān = Apfakānisáthān] (n, prop) EN: Afghanistan  FR: Afghanistan [m]
อาหารพูนจาน[āhān phūn jān] (n, exp) EN: hearty meal  FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารสำเร็จรูป[āhān samretrūp] (n, exp) EN: instant meal ; delicatessen  FR: nourriture instantanée [f]
ไอเอสบีเอ็น[Ai.Ēs.Bī.En.] (x) EN: ISBN (International Standard Book Number)  FR: ISBN [m]
อ่านออก[ān øk] (adj) EN: legible ; understandable ; discernible  FR: lisible ; déchiffrable
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อาทิ[āthi] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as  FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[āthichen] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as  FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
แบกะดิน[baēkadin] (n) EN: roadside stand

CMU English Pronouncing Dictionary
STAN S T AE1 N
STANN S T AE1 N
STANK S T AE1 NG K
STANO S T AA1 N OW0
STANG S T AE1 NG
STANT S T AE1 N T
STAND S T AE1 N D
STANCO S T AE1 NG K OW0
STAN'S S T AE1 N Z
STANDA S T AE1 N D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Stan (n) stˈæn (s t a1 n)
stand (v) stˈænd (s t a1 n d)
stank (v) stˈæŋk (s t a1 ng k)
stanch (n) stˈɔːntʃ (s t oo1 n ch)
stance (n) stˈæns (s t a1 n s)
stands (v) stˈændz (s t a1 n d z)
stanza (n) stˈænzə (s t a1 n z @)
Stanley (n) stˈænliː (s t a1 n l ii)
stances (n) stˈænsɪz (s t a1 n s i z)
standby (n) stˈænbaɪ (s t a1 n b ai)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
规格[guī gé, ㄍㄨㄟ ㄍㄜˊ, / ] standard; norm; specification, #5,467 [Add to Longdo]
标准化[biāo zhǔn huà, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] standardization, #7,205 [Add to Longdo]
并列[bìng liè, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] stand side by side; be juxtaposed, #8,940 [Add to Longdo]
常委会[cháng wěi huì, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] standing committee, #10,820 [Add to Longdo]
站住[zhàn zhù, ㄓㄢˋ ㄓㄨˋ, ] stand, #20,090 [Add to Longdo]
制式[zhì shì, ㄓˋ ㄕˋ, ] standard (format, e.g. PAL or SECAM for TV signal); system; service pattern; type of service, #22,833 [Add to Longdo]
本位[běn wèi, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ, ] standard; one's own department or unit, #24,474 [Add to Longdo]
渣打银行[Zhā dǎ Yín háng, ㄓㄚ ㄉㄚˇ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Standard Chartered Bank, #33,328 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, / ] stand for bronze tripod (archeol.); used in names, e.g. 盧武鉉 President Loh Roh Mu-hyun of South Korea, #35,634 [Add to Longdo]
斯坦福大学[sī tǎn fú dà xué, ㄙ ㄊㄢˇ ㄈㄨˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Stanford University, #39,740 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
standSee also: stehen
Standard(n) |der, pl. Standards| มาตรฐาน, See also: Norm, Syn. Maßstab
Standard(n) |der, pl. Standards| คุณภาพ เช่น ein niedriger Standard คุณภาพต่ำ
ständig(adv) สม่ำเสมอ, เป็นประจำ เช่น Der Student stellt Fragen ständig in der Vorlesung. นักศึกษาคนนี้ตั้งคำถามในห้องเรีอนเสมอ, See also: stets, Syn. immer
Standort(n) |der, pl. Standorte| ที่ตั้ง, See also: Stelle
Stange(n) |die, pl. Stangen| ท่อนไม้หรือท่อนโลหะ, แท่งไม้, แท่ง, ท่อน
Abstand nehmen von(phrase) ถอยห่างจาก, See also: fernhalten, verabschieden
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
umständlich(adj, adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก,(งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ
Widerstand(n) |der, pl. Widerstände| ตัวต้านทานไฟฟ้า (ฟิสิกส์), See also: A. der Leiter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Standfestigkeit {f}stableness [Add to Longdo]
Stand {m}standing position [Add to Longdo]
Stand {m}; Stillstand {m}stand [Add to Longdo]
Stand {m}; Zustand {m} | der (neueste) Stand der Technik | der Stand der Dingestate | the state of the art; state-of-the-art | the state of affairs [Add to Longdo]
Stand {m} eines Wettkampfesscore [Add to Longdo]
Stand aufbauen (abbauen)to install (remove) a stand [Add to Longdo]
Stand der Technikstate of the art [Add to Longdo]
Standard {m}; Maßstab {m}standard [Add to Longdo]
Standard...preset [Add to Longdo]
Standard...stock [Add to Longdo]
Standard...vanilla; plain-vanilla [comp.] [slang] [Add to Longdo]
Standardabweichung {f} [math.]standard deviation; standard degression [Add to Longdo]
Standardabweichungskarte {f}sample standard deviation chart [Add to Longdo]
Standardantwort {f}stock response [Add to Longdo]
Standardbasis {f} [math.]standard basis [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
circonstance(n) |f| เหตุการณ์, โอกาส

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
ああ[aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
インスタンス[いんすたんす, insutansu] instance [Add to Longdo]
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] instantiate [Add to Longdo]
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate [Add to Longdo]
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance [Add to Longdo]
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance [Add to Longdo]
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version [Add to Longdo]
スタンダード版[スタンダードはん, sutanda-do han] standard version [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
剛健[ごうけん, gouken] standhaft, -stark, maennlich [Add to Longdo]
恒心[こうしん, koushin] Standhaftigkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
戸籍[こせき, koseki] Standesregister [Add to Longdo]
標準語[ひょうじゅんご, hyoujungo] Standardsprache, Hochsprache [Add to Longdo]
気丈[きじょう, kijou] standhaft, -mutig [Add to Longdo]
立場[たちば, tachiba] Standpunkt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top