ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sisely

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sisely-, *sisely*, sise
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fantasise(vi) จินตนาการ, See also: นึกฝัน, เพ้อฝัน, Syn. dream, imagine
fantasise(vt) สร้างจินตนาการ, See also: นึกฝัน, เพ้อฝันถึง, Syn. dream, imagine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apotheosise(อะพอธ'ธีโอไซซ) vt. ยกย่องบูชาให้เป็นเจ้า
emphasise(เอม'ฟะไซซ) vt. เน้น,ให้ความสำคัญ,เน้นเสียง,เน้นคำ
hypothesise(ไฮพอธ'ธิไซซ) vi.,vt. สร้างสมมุติฐาน. vi. ให้เป็นสมมุติฐานก่อน
synthesise(ซิน'ธิไซซ) vt. สังเคราะห์, See also: synthesisation n. synthesization n. synthesis z er n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
synthesiser; synthesizer๑. ตัวสังเคราะห์๒. โปรแกรมสังเคราะห์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
synthesiser; synthesizer๑. โปรแกรมสังเคราะห์๒. ตัวสังเคราะห์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
synthesiser; synthesizer๑. ตัวสังเคราะห์๒. โปรแกรมสังเคราะห์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
synthesizer; synthesiser๑. โปรแกรมสังเคราะห์๒. ตัวสังเคราะห์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
siseEmphasise the message in that paragraph.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พื้นฐาน[pheūnthān] (n) EN: base ; bottom ; foundation ; basis  FR: base [f] ; assise [f] ; fondement [m] ; fondation [f] ; soubassement [m]
ถัด[that] (v, exp) EN: move in a sitting position ; slide along on one's bottom ; move forward  FR: se pousser en position assise
ที่นั่ง[thīnang] (n) EN: seat ; place ; place to sit  FR: siège [m] ; banquette [f] ; place (assise) [f]
ที่นั่งชม[thīnang chom] (n) EN: seat  FR: siège [m] ; place (assise) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROSISE P R OW1 S AY0 Z
SISEMORE S AY1 Z M AO0 R

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
市制[しせい, shisei] เทศบาล,นครบาล,เมือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diagnose {f} | Diagnosen {pl} | eine Diagnose stellendiagnosis | diagnosises | to make a diagnosis [Add to Longdo]
Hypothesen aufstellen; annehmen | Hypothesen aufstellend; annehmend | Hypothesen aufgestellt; angenommento hypothesize; to hypothesise | hypothesizing; hypothesising | hypothesized; hypothesised [Add to Longdo]
in Klammern setzen; einklammern; eingeschaltetto parenthesize; to parenthesise [Br.] [Add to Longdo]
fantasieren; phantasieren (von) | fantasierend; phantasierend | fantasiert; phantasiert | er/sie fantasiert | ich/er/sie fantasierte | er/sie hat/hatte fantasiertto fantasize; to fantasise; to have fantasies (about) | fantasizing; fantasising | fantasized; fantasised | he/she fantasizes | I/he/she fantasized | he/she has/had fantasized [Add to Longdo]
hervorheben; unterstreichen; betonen; Akzent legen | hervorhebend; unterstreichend; betonend | hervorgehoben; unterstrichen; betontto emphasize; to emphasise [Br.] | emphasizing | emphasized [Add to Longdo]
überbetonen | überbetonend | überbetont | überbetontto overemphasize; to overemphasise [Br.] | overemphasizing | overemphasized | overemphasizes [Add to Longdo]
unterbetonen | unterbetonend | unterbetont | unterbetont | unterbetonteto underemphasize; to underemphasise [Br.] | underemphasizing | underemphasized | underemphasizes | underemphasized [Add to Longdo]
wieder betonen | wieder betonendto re-emphasize; to re-emphasise [Br.] | re-emphasizing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンファサイズ[enfasaizu] (n) emphasize; emphasise [Add to Longdo]
ギターシンセ[gita-shinse] (n) guitar synthesizer; guitar synthesiser [Add to Longdo]
シンセ[shinse] (n) (abbr) (See シンセサイザー) synthesizer; synthesiser [Add to Longdo]
シンセサイザー(P);シンセサイザ[shinsesaiza-(P); shinsesaiza] (n) synthesizer; synthesiser; (P) [Add to Longdo]
音色(P);音いろ[ねいろ(P);おんしょく(音色), neiro (P); onshoku ( neiro )] (n,adj-no) (1) tone color; tone colour; tone quality; timbre; (2) synthesizer patch; synthesiser patch; (P) [Add to Longdo]
歌物;唄物[うたもの, utamono] (n) (1) an utai (noh chant) piece for recitation; (2) accompanied singing in which the singing is emphasized over the instrumental part (emphasised) [Add to Longdo]
強める[つよめる, tsuyomeru] (v1,vt) to strengthen; to emphasize; to emphasise; (P) [Add to Longdo]
念を押す[ねんをおす, nenwoosu] (exp,v5s) to make sure of; to call attention to; to emphasize; to emphasise [Add to Longdo]
傍点;旁点[ぼうてん, bouten] (n) (1) marks or dots used to emphasize text passage (emphasise); (2) marks to facilitate reading of kanbun [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top