ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sena

S EH1 N AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sena-, *sena*
Possible hiragana form: せな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
senate(n) วุฒิสภา, See also: สภาสูง, อาคารสภาสูง, ห้องสภาสูง, สภาสูงสุดของโรมัน, สภาบริหารมหาวิทยาลัย, Syn. council, assembly
senator(n) วุฒิสมาชิก, See also: สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาสูง, Syn. legislator, politician, statesman
senatorial(adj) เกี่ยวกับสภาสูง, See also: เกี่ยวกับวุฒิสภา, เกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา, ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา, Syn. legislative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
senate(เซน'นิท) n. สภาสูง,วุฒิสภาของบางประเทศ (เช่น สหรัฐอเมริกา,ฝรั่งเศส) ,อาคารสภาสูง,ห้องสภาสูง,สภาสูงสุดของโรมัน,สภาบริหารหรือนโยบายของบางมหาวิทยาลัย
senator(เซน'นะเทอะ) n. สมาชิกสภาสูง,สมาชิกวุฒิสภา., See also: senatorship n.
senatorial(เซนนะทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับสภาสูง,เกี่ยวกับวุฒิสภา,เกี่ยวกับสมาชิกสภาสูงหรือวุฒิสภา
arsenal(อาร'ซิเนิล) n. คลังสรรพาวุธ, Syn. armoury, depot, stock, store, hoard
arsenate(อาร์'ซิเนท) n. เกลือของกรดสารหนู
disenableว (ดิสเอนเน'เบิล) {disenabled,disenabling,disenables} vt.ทำให้ไร้ความสามารถ,ป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
senate(n) สภาสูง,รัฐสภา,วุฒิสภา
senator(n) วุฒิสมาชิก,สมาชิกรัฐสภา
senatorial(adj) เกี่ยวกับวุฒิสภา,เกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภา
arsenal(n) คลังสรรพาวุธ,คลังแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
senary scaleมาตราฐานหก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Senateวุฒิสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Senatorสมาชิกวุฒิสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
senatorial courtesyมารยาทของวุฒิสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
senaHe was elected to the Senate in the last election.
senaThe issue divided the senators.
senaThe Senator avowed his devotion to his constituents.
senaThe senator charged that I had distorted the data.
senaThe senator remained neutral in the furious controversy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส.ว.(n) senator, See also: Sen., sen., Syn. สมาชิกวุฒิสภา
วุฒิสมาชิก(n) senator, Example: สำนักงานติดต่อประชาชนส่วนตัวของส.ส. หรือวุฒิสมาชิก มีความสำคัญกว่าสำนักงานของพรรคมาก, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา
วุฒิสภา(n) Senate, See also: upper house, Syn. สภาสูง, Example: นายเชาวน์ได้รับการเสนอชื่อจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, Thai Definition: สภาที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณากลั่นกรองพระราชบัญญัติที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
สมาชิกวุฒิสภา(n) senator, Syn. วุฒิสมาชิก, Thai Definition: บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่เพื่อพิจารณากลั่นกรองพระราชบัญญัติที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์เซน่อล[Āsēnøn] (tm) EN: Arsenal  FR: Arsenal
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา[kān leūaktang samāchik wutthisaphā] (n, exp) FR: élections sénatoriales [fpl]
การเลือกตั้ง ส.ว.[kān leūaktang sø.wø.] (n, exp) FR: élections sénatoriales [fpl]
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง[Kīattisak Sēnāmeūang] (n, prop) EN: Kiatisak Senamuang  FR: Kiatisak Senamuang
สมาชิกวุฒิสภา[samāchik wutthisaphā] (n) EN: senator  FR: sénateur [m]
สภาขุนนาง[saphā khunnāng] (n, exp) EN: House of Lords  FR: Chambre haute [f] ; Sénat [m] ; Chambre des pairs [f] ; Chambre des lords [f]
สภาสูง[saphā sūng] (n, exp) EN: Upper House ; House of Elders ; Senate ; House of Lords  FR: Chambre haute [f]
ส.ว.[sø.wø.] (abv) EN: senator  FR: sénateur [m]
วุฒิสมาชิก[wutthisamāchik] (n) EN: senator  FR: sénateur [m]
วุฒิสภา[wutthisaphā] (n) EN: Senate ; Upper House (of Parliament)  FR: sénat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SENA S EH1 N AH0
SENATE S EH1 N AH0 T
SENATE S EH1 N IH0 T
SENATOR S EH1 N AH0 T ER0
SENATE'S S EH1 N IH0 T S
SENATORS S EH1 N AH0 T ER0 Z
SENATORE S EH0 N AA0 T AO1 R IY0
SENATOR'S S EH1 N AH0 T ER0 Z
SENATORS' S EH1 N AH0 T ER0 Z
SENATORIAL S EH2 N AH0 T AO1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
senate (n) sˈɛnɪt (s e1 n i t)
senates (n) sˈɛnɪts (s e1 n i t s)
senator (n) sˈɛnətər (s e1 n @ t @ r)
senators (n) sˈɛnətəz (s e1 n @ t @ z)
senatorial (j) sˌɛnətˈɔːrɪəʳl (s e2 n @ t oo1 r i@ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参议院[cān yì yuàn, ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] Senate, #14,668 [Add to Longdo]
参议员[cān yì yuán, ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] senator, #16,926 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Senat {m} | Senate {pl}senate | senates [Add to Longdo]
Senator {m} | Senatoren {pl}senator | senators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうせなら[dousenara] (conj) (if you want to do something) you might as well [Add to Longdo]
ませなんだ;ましなんだ;ませんかった;ませんだった[masenanda ; mashinanda ; masenkatta ; masendatta] (exp) (pol) (arch) (See ませんでした) suffix used to negate a verb in the past tense [Add to Longdo]
もしそれが興奮させなかったら[もしそれがこうふんさせなかったら, moshisoregakoufunsasenakattara] (exp) If it was not exciting [Add to Longdo]
アーサナル[a-sanaru] (n) arsenal [Add to Longdo]
アースナル[a-sunaru] (n) arsenal [Add to Longdo]
アーセナル[a-senaru] (n) arsenal [Add to Longdo]
セナスジベラ[senasujibera] (n) sixbar wrasse (Thalassoma hardwicke) [Add to Longdo]
ドラセナ[dorasena] (n) (See 竜血樹) dracaena (any palmlike tree of genus Dracaena or Cordyline) (lat [Add to Longdo]
ヒ酸鉛;砒酸鉛[ヒさんなまり(ヒ酸鉛);ひさんなまり(砒酸鉛), hi sannamari ( hi san namari ); hisannamari ( hi san namari )] (n) lead arsenate [Add to Longdo]
メセナ[mesena] (n) corporate patronage of the arts and culture (fre [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
背中[せなか, senaka] Ruecken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 eulogy
 
 1. methiye, sena, sitayiş, kaside.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 glorification
 
 1. medih, övme, ululama, yüceltme, hamt, sena.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 glory
 
 1. şeref, şan, şöhret
 2. övünme
 3. övgü, medih, sena, sitayiş: parlaklık, şaşaa, haşmet, ihtişam
 4. celâl, izzet: (güz. san.) hale
 5. iftihar etmek, övünmek, çok sevinmek
 6. gururlanmak
 7. (güz. san.) hale şeklini almak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 laudation
 
 1. övme, sitayiş, sena.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 praise
 
 1. övmek, methetmek, sena etmek
 2. hamdetmek, şükretmek
 3. övgü, sena, medih, sitayiş
 4. hamt, şükür.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top