ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satan

S EY1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satan-, *satan*
Possible hiragana form: さたん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Satan(n) ซาตาน, See also: ภูตผี, ปีศาจ, Syn. Mephistopheles, devil
satang(n) สตางค์ (หน่วยเงินตราไทย 1 บาท เท่ากับ 100 สตางค์)
satanic(adj) เกี่ยวกับซาตาน, See also: เป็นลักษณะของซาตาน, ชั่วร้าย, Syn. evil, malicious, vicious
satanically(adv) อย่างชั่วร้าย, See also: อย่างเลวทราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satan(เซ'เทิน) n. ซาตาน,หัวหน้าภูติผี,พญายม, Syn. Beelzebub
satang(ซาแทง') n. สตางค์ pl. satang
satanic(เซแทน'นิค) adj. เกี่ยวกับซาตาน,ชั่วร้าย., Syn. satanical

English-Thai: Nontri Dictionary
satan(n) ปีศาจ,ผี,มาร,ซาตาน,ภูตผี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing that God or Satan could inflict would have parted us.ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้า หรือซาตานทำ จะแยกเราออกจากกันได้ Wuthering Heights (1992)
They would brave Satan and all his legions.พวกเขากล้าต่อกรกับ ซาตานและเหล่ากองทัพ Wuthering Heights (1992)
Must have been a Satan cult or something.หยั่งกับการกระทำของซาตาน The Lawnmower Man (1992)
- Satan has married Medusa.- ซาตานแต่งงานกับเมดูซ่า. Hocus Pocus (1993)
Let's just all sell our souls and work for Satan 'cause it's more convenient that way.ใช่ๆ งั้นเรามาขายจิตวิญญาณ แล้วมาทำงานให้ซาตานมันคงจะง่ายกว่าล่ะสิ American Beauty (1999)
Then vroom! Satan just creeps up behind you and sucks you into a cult.จากนั้นก็ตูม ซาตานคลานมาข้างหลังคุณ แล้วก็ดูดกลืนร่างคุณเข้าไป Hope Springs (2003)
The Pope had declared the Knights Templar Satan worshipers..พระสันตะปาปา ประนามว่าอัศวินเทมพลาเป็นกลุ่มสาวกซาตาน... The Da Vinci Code (2006)
Satan reasons like man, but God thinks of eternity.The forensics, the suspect, a confession. We're done. Deja Vu (2006)
Satan reasons like a man, but God thinks of eternity.ผมจะนับถึงสาม! Deja Vu (2006)
If you believe that God makes miracle, you have to wonder if Satan has a few up his sleeve.ถ้าคุณเชื่อว่าพระเจ้าสร้างปาฏิหาริย์ คุณต้องสงสัยแน่ว่าซาตานเริ่มเอาจริงบ้างแล้ว The British Invasion (2007)
The man is satan on wheels.เขาร้ายกาจสุดๆ Resistance Is Futile (2007)
- I renounce Satan and all-- ลูกขอยุติสัญญาทุกข้อต่อซาตาน The Haunting of Molly Hartley (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satan"How can I lose?" answered Satan. "All the umpires are down here in Hell."
satan"How can you win, Satan?" asked God. "All the famous ballplayers are up here."
satanSatan's ghost awakes.
satanThe prince of darkness means Satan.
satanWhy God allows these sort of actions by Satan is explained in Job in the New Testament.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาร(n) Mara, See also: Satan, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาร(n) Mara, See also: Satan, Syn. ซาตาน, ปีศาจ, ผีร้าย, คนชั่วร้าย, Thai Definition: เทวดาจำพวกหนึ่ง มีใจบาปหยาบช้าคอยกีดกันไม่ให้ทำบุญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ซาตาน(n) Satan, See also: devil, Syn. ภูตผีปีศาจ, ภูต, มาร, ผี, ปีศาจ, Example: คนเชื่อว่าซาตานเป็นอมนุษย์, Count Unit: ตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดปีศาจ[het pīsāt] (n) EN: devil boletus  FR: bolet Satan [m]
มาร[Mān] (n, prop) EN: Mara ; Satan ; Obstructor of Merit ; Evil One  FR: Démon [m] ; Tentateur [m] ; Diable [m] ; Mara (le malin) ; Ennemi du dharma [m]
ไพ[phai] (n) EN: phai ; [a coin formerly in use, equivalent to three satangs]  FR: phai [m] (ancienne pièce de monnaie équivalant à 3 satangs)
สลึง[saleung] (n) EN: twenty-five satang piece  FR: pièce de vingt-cinq satangs [m] ; quart de baht [m] (25 satangs)
ซาตาน[Sātān] (n, prop) EN: Satan ; devil  FR: Satan
สตางค์[satāng] (n) EN: satang = stang ; cent (of a baht)  FR: satang [m] ; centime (de baht) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SATAN S EY1 T AH0 N
SATANS S EY1 T AH0 N Z
SATAN'S S EY1 T AH0 N Z
SATANIC S AH0 T AE1 N IH0 K
SATANISM S EY1 T AH0 N IH2 Z AH0 M
SATANIST S EY1 T AH0 N IH0 S T
SATANJEEV S AA2 T AA0 N JH IY1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Satan (n) sˈɛɪtn (s ei1 t n)
Satans (n) sˈɛɪtnz (s ei1 t n z)
Satanic (j) sˈətˈænɪk (s @1 t a1 n i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撒旦[Sā dàn, ㄙㄚ ㄉㄢˋ, ] Satan or Shaitan, #41,312 [Add to Longdo]
撒但[Sā dàn, ㄙㄚ ㄉㄢˋ, ] Satan or Shaitan [Add to Longdo]
肏蛋[cào dàn, ㄘㄠˋ ㄉㄢˋ, ] Satan (loan); devil; fuck; damn it! [Add to Longdo]
魔王撒旦[mó Wáng Sā dàn, ㄇㄛˊ ㄨㄤˊ ㄙㄚ ㄉㄢˋ, ] Satan, Devil king [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Satan {m}Satan [Add to Longdo]
Satanophobie {f}; Angst vor dem Teufelsatanophobia [Add to Longdo]
Satansbraten {m} [ugs.]devil [Add to Longdo]
satanisch {adj} | satanischer | am satanischstensatanic | more satanic | most satanic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サタン[satan] (n) Satan [Add to Longdo]
悪魔[あくま, akuma] (n) devil; demon; fiend; Satan; evil spirit; (P) [Add to Longdo]
悪魔の詩[あくまのし, akumanoshi] (n) The Satanic Verses (novel by Salman Rushdie) [Add to Longdo]
悪魔主義[あくましゅぎ, akumashugi] (n) satanism; devil worship [Add to Longdo]
悪魔派[あくまは, akumaha] (n) Satanic school [Add to Longdo]
左端[さたん;ひだりはし, satan ; hidarihashi] (n,adj-no) left end; left edge [Add to Longdo]
左袒[さたん, satan] (n,vs) (arch) friendship; allegiance; support [Add to Longdo]
沙汰の限り[さたのかぎり, satanokagiri] (exp) out of the question; preposterous [Add to Longdo]
最左端[さいさたん, saisatan] (n) {comp} high order end [Add to Longdo]
嗟嘆[さたん, satan] (n,vs) lamentation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最左端[さいさたん, saisatan] high order end [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Satan
   n 1: (Judeo-Christian and Islamic religions) chief spirit of
      evil and adversary of God; tempter of mankind; master of
      Hell [syn: {Satan}, {Old Nick}, {Devil}, {Lucifer},
      {Beelzebub}, {the Tempter}, {Prince of Darkness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top