ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sang

S AE1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sang-, *sang*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sang(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ sing
sang(vi) กริยาช่องที่ 2 ของ sing
sanguine(adj) ร่าเริง, See also: เบิกบาน, มั่นใจ, เต็มไปด้วยความหวัง, Syn. cheerful, enthusiatic, optimistic
sang-froid(n) (ภาษาฝรั่งเศส) ความใจเย็น, See also: ความสุขุม, ความสงบ, ความสงบเสงี่ยม, จิตที่มั่นคง, Syn. equanimity, composure, coolness
sanguinary(adj) นองเลือด, See also: เต็มไปด้วยเลือด, ซึ่งกระหายเลือด, โหดเหี้ยม, Syn. bloodthirsty, cruel
sanguinity(n) การนองเลือด
sanguineous(adj) เกี่ยวกับเลือด (ทางการแพทย์), See also: ประกอบด้วยเลือด
sanguineous(adj) เป็นสีเลือด
sanguineous(adj) นองเลือด, See also: หลั่งเลือด
sanguinarily(adv) อย่างนองเลือด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sang(แซง) v. กริยาช่อง 2 ของ sing n. โสมคน (ย่อจากginseng)
sangui-Pref. มีความหมายว่า'เลือด'
sanguinary(แซงกวะแน'รี) adj. นองเลือด,หลั่งเลือด,กระหายเลือด,เปื้อนเลือด,โหดเหี้ยม,ชอบสังหาร,ดุร้าย,เต็มไปด้วยการสาปแช่ง., See also: sanguinarily adv. sanguinariness n., Syn. bloodthirsty, bloodstained, bloody
sanguine(แซง'กวิน) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,มั่นใจ, (ใบหน้า) แดง,เปล่งปลั่ง,เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguinely adv. sanguineness n.
sanguineous(แซงกวิน'นัส) adj. เกี่ยวกับเลือด,สีเลือด,มีเลือด,นองเลือด,หลั่งเลือด (ใบหน้า) แดง,เปล่งปลั่ง,มั่นใจ,เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguineousness n.
consanguineous(คอนแซงควิน'เนียส) adj. ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน,ร่วมสายโลหิตเดียวกัน, Syn. consanguine
consanguinity(คอนแซงกวิน'นิที) n. การร่วมสายโลหิตเดียวกัน,การมีบรรพบุรุษเดียวกัน, Syn. kinship
jus sanguinesถือสัญชาติตามผู้ให้กำเนิด

English-Thai: Nontri Dictionary
sang(vt pp ของ) sing
sanguinary(adj) กระหายเลือด,นองเลือด,หลั่งเลือด,เปื้อนเลือด,โหดเหี้ยม
sanguine(adj) อารมณ์ดี,แดงก่ำ,เบิกบาน,ร่าเริง
consanguinity(n) การอยู่ในตระกูลเดียวกัน
ensanguine(vt) เปื้อนเลือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sanguicolous-อาศัยในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguifacient; haemafacient; haematopoietic; hemafacient; hematopoietic; sanguinopoietic-สร้างเม็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguiferous๑. -นำเลือด๒. -มีเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguificationการสร้างเม็ดเลือด [ดู haemacytopoiesis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguine-มีเลือดมาก [มีความหมายเหมือนกับ sanguineous; sanguinous ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguineous; sanguinous๑. -มีเลือดมาก [มีความหมายเหมือนกับ sanguine]๒. -เลือด [มีความหมายเหมือนกับ haemal ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguinolent-มีสีเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguinopoietic; haemafacient; haematopoietic; hemafacient; hematopoietic; sanguifacient-สร้างเม็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguinous; sanguineous๑. -มีเลือดมาก [มีความหมายเหมือนกับ sanguine]๒. -เลือด [มีความหมายเหมือนกับ haemal ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguivorous-กินเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sangAnn sang a lullaby for her little sister.
sangAs she sang with all her heart, the audience was deeply moved.
sangBob sang loudest at the party.
sangDick played the piano and Lucy sang.
sangEach of them sang a song.
sangEverybody sang at the top of their lungs.
sangEvery Tuesday morning an old lady called Mrs. Lark came to the children sang.
sangHe played the piano and she sang.
sangHe sang a medley of Simon and Garfunkel hits.
sangHe sang and sang.
sangHe sang a song.
sangHe sang at our request.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นองเลือด(adj) bloody, See also: sanguinary, Example: พวกเราได้แต่ภาวนาขออย่าให้เกิดเหตุการณ์นองเลือดแบบนี้อีกเลย, Thai Definition: ที่เต็มไปด้วยการต่อสู้อย่างโหดร้ายทารุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์เย็น[ārom yen] (n, exp) EN: calm temper ; even temper  FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
บริจาคโลหิต[børijāk lōhit] (v, exp) EN: donate blood  FR: donner son sang
ชะมดแปลง[chamot plaēng] (n, exp) EN: linsang  FR: linsang [m]
ชะมดแปลงลายแถบ[chamot plaēng lāi thaēp] (n, exp) EN: Banded Linsang
ชนิดเลือดเย็น[chanit leūat yen] (xp) FR: espèce à sang froid [f]
เชื้อ[cheūa] (n) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion  FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
ดูดเลือด[dūt leūat] (v, exp) EN: suck blood  FR: sucer le sang
ฟอกเลือด[føk leūat] (v, exp) EN: purify blood  FR: purifier le sang
ฟอกโลหิต[føk lōhit] (v, exp) EN: purify blood  FR: purifier le sang
ใจเร็ว[jaireo] (v) EN: be quick-tempered  FR: être irascible ; être impétueux ; avoir le sang chaud

CMU English Pronouncing Dictionary
SANG S AE1 NG
SANGER S AE1 NG ER0
SANGYO S AE1 N JH Y OW0
SANG-GON S AA1 NG G AO1 N
SANGSTER S AE1 NG S T ER0
SANGUINE S AE1 NG G W IH0 N
SANGIOVESE S AE2 N JH IY1 OW0 V IY2 S
SANGUINETTI S AA0 NG IY0 N EH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sang (v) sˈæŋ (s a1 ng)
Sango (n) sˈaːŋgou (s aa1 ng g ou)
sanguine (j) sˈæŋgwɪn (s a1 ng g w i n)
sang froid (n) sˌɒŋ-frwˈaː (s o2 ng - f r w aa1)
sanguinary (j) sˈæŋgwɪnəriː (s a1 ng g w i n @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sāng, ㄙㄤ, ] mulberry tree, #4,303 [Add to Longdo]
丧失[sàng shī, ㄙㄤˋ ㄕ, / ] lose; forfeit, #5,581 [Add to Longdo]
嗓子[sǎng zi, ㄙㄤˇ ㄗ˙, ] throat; voice, #8,846 [Add to Longdo]
[sāng, ㄙㄤ, / ] mourning; funeral, #9,765 [Add to Longdo]
[sàng, ㄙㄤˋ, / ] lose (by death), #9,765 [Add to Longdo]
丧生[sàng shēng, ㄙㄤˋ ㄕㄥ, / ] to die; lose one's life, #12,117 [Add to Longdo]
嗓音[sǎng yīn, ㄙㄤˇ ㄧㄣ, ] voice, #15,079 [Add to Longdo]
嗓门[sǎng mén, ㄙㄤˇ ㄇㄣˊ, / ] voice; windpipe, #20,372 [Add to Longdo]
桑拿[sāng ná, ㄙㄤ ㄋㄚˊ, ] sauna, #21,960 [Add to Longdo]
丧命[sàng mìng, ㄙㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, / ] to lose one's life, #26,377 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
参議院[さんぎいん, sangiin] (n) วุฒิสภา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
産業[さんぎょう, sangyou] TH: อุตสาหกรรม  EN: industry

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sangria {m}sangria [Add to Longdo]
Sangihenektarvogel {m} [ornith.]Sanghir Yellow-backed Sunbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
ぷちぷち;プチプチ[puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
アクサングラーブ[akusangura-bu] (n) "grave" accent (fre [Add to Longdo]
アパレル産業[アパレルさんぎょう, apareru sangyou] (n) apparel business [Add to Longdo]
エネルギー産業[エネルギーさんぎょう, enerugi-sangyou] (n) energy industry [Add to Longdo]
サービス産業[サービスさんぎょう, sa-bisu sangyou] (n) service industry; service sector [Add to Longdo]
サンガリズム[sangarizumu] (n) Sangerism [Add to Longdo]
サングラス[sangurasu] (n) sunglasses; (P) [Add to Longdo]
サングリア[sanguria] (n) sangria [Add to Longdo]
サンゴアイゴ;ブルースポッティド・スパインフト;ブルースポッティドスパインフト[sangoaigo ; buru-supotteido . supainfuto ; buru-supotteidosupainfuto] (n) blue-spotted spinefoot (Siganus corallinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); coral rabbitfish; orange spinefoot [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
計算木[けいさんぎ, keisangi] computer-tree [Add to Longdo]
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI [Add to Longdo]
産業[さんぎょう, sangyou] industry [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
生産側非同期手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer [Add to Longdo]
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]
適用業務責任分散型トランザクション[てきようぎょうむせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, tekiyougyoumusekininbunsangatatoranzakushon] application-supported distributed transaction [Add to Longdo]
分散型[ぶんさんがた, bunsangata] distributed (configuration) [Add to Longdo]
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三号室[さんごうしつ, sangoushitsu] Zimmer_Nr.3 [Add to Longdo]
三階[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
三階[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
参議院[さんぎいん, sangiin] (japanisches) Oberhaus [Add to Longdo]
山岳[さんがく, sangaku] Gebirge [Add to Longdo]
山岳部[さんがくぶ, sangakubu] Bergsteiger_Club [Add to Longdo]
珊瑚礁[さんごしょう, sangoshou] Korallenriff [Add to Longdo]
産業[さんぎょう, sangyou] Industrie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sang
   n 1: North American woodland herb similar to and used as
      substitute for the Chinese ginseng [syn: {American
      ginseng}, {sang}, {Panax quinquefolius}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sing
 
 1. (sang, sung) şarkı söylemek, terennüm etmek
 2. çağlamak
 3. ıslık gibi ses çıkarmak, uğuldamak (rüzgar)
 4. çınlamak (kulak)
 5. şiir okumak
 6. ötmek, şakımak
 7. (argo) suçu açığa vurmak
 8. (k. dili) şarkı söyleme
 9. terennüm, özellikle birçok kimsenin bir arada şarkı söylemesi
 10. kurşun vızıltısı. sing ones praises birini hararetle methetmek. sing out bağırmak, seslenmek. singable şarkı gibi söylenebilir, terennüm edilebilir.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top