ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

robt

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -robt-, *robt*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then, to give himself more confidence... ... he remembered the time in the tavern at Casablanca... ... when he played the hand game with a Negro from Cienfuegos... ... who was the strongest man on the docks.Um sich mehr Selbstvertrauen zu geben, dachte er an die Zeit in der Taverne in Casablanca. Als er mit dem mächtigen Neger aus Cienfuegos, dem stärksten Mann auf den Docks, seine Kraft erprobte. Damals war er nicht der alte Mann. The Old Man and the Sea (1958)
It's my kid, I shot a few trial frames at home. But he's crying.Ich habe zu Hause geprobt. Big Deal on Madonna Street (1958)
We'll try to hide as much as we can.Und unsere 3 Schönen tun je ein Päckchen Tabak in die Socken, wie wir es probten. Taxi, Trailer and Corrida (1958)
- Were you rehearsing out there?- Haben Sie da draußen geprobt? Let's Make Love (1960)
Can you forget about that for a minute? All right. Remember all the act?Du kennst deine Nummer, wie wirs geprobt haben? Two Way Stretch (1960)
Mademoiselle Gloria currently rehearses here new act.Mademoiselle Gloria probt gerade ihre neue Nummer. The Devil's Daffodil (1961)
The play we have the honor of rehearsing for the last time tonight is by Marcel Achard.Das Stück, das wir heute zum letzten Mal vor Ihnen geprobt haben, ist von Marcel Achard. The Lions Are Loose (1961)
- I beg of you, put me to the test!- Ich flehe Euch an, erprobt mich! Through a Glass Darkly (1961)
But one of a hundred possible ways to the truth's been tested and dropped.Dafür ist einer von 100 Wegen zur Wahrheit erprobt und verworfen worden. Nine Days of One Year (1962)
There is no man who can match him in courage and skill in battle.Er ist tapfer und kampferprobt wie kein Zweiter. The 300 Spartans (1962)
Yesterday we only probed your defenses.Gestern haben wir nur eure Verteidigung erprobt. The 300 Spartans (1962)
Paul might want her unrehearsed.Paul will nicht, dass sie probt. My Geisha (1962)
Already you have rehearsed me many times in scene.Sie haben in den Szenen schon oft mit mir geprobt. My Geisha (1962)
Remember when Daddy and I used to rehearse at the beach?Weißt du noch, wie Daddy und ich immer am Strand probten? What Ever Happened to Baby Jane? (1962)
There's nothing experimental about these planes.Diese Maschinen sind lange erprobt. It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
But I doubt its power in high pressure water.Aber ihre Wirkung unter Wasser ist noch nicht erprobt worden. Atragon (1963)
Besides, he poured so much down his own throat he knew the good of it.Außerdem hatte er selbst die heilsame Wirkung schon ausreichend erprobt. My Fair Lady (1964)
I've been trained in war.Ich bin kampferprobt. Onibaba (1964)
We've been rehearsing all--Wir haben geprobt, bis uns... The Sound of Music (1965)
Behold, I have tried thee like metal in a furnace. I have chosen thee in the furnace of affliction.Siehe, ich habe dich erprobt wie Metall im Schmelzofen... und du hast die Feuerprobe bestanden. The Bible: In the Beginning... (1966)
- Scotty, he's got almost 50 fighting men.Er hat fast 50 kampferprobte Krieger. Duel at Diablo (1966)
Is he rehearsing for a play?Probt er für ein Theaterstück? Murderers' Row (1966)
Tell me, Colonel, have you ever had any combat experience?Sagen Sie, Oberst, sind Sie ebenfalls kampferprobt? Some of Their Planes Are Missing (1967)
- I spent my whole life training for decisions just like that one.Ich habe mein Leben lang solche Entscheidungen geprobt. Court Martial (1967)
That's the way we've done it before. I took it from the model they are testing Saturday.Ich nahm es von dem Modell, das am Samstag erprobt wird. Klink vs. the Gonculator (1968)
How about you getting up there and moving that fatty tissue, just like we choreographed?Warum gehst du nicht und bewegst deinen Hintern, wie geprobt? Lady in Cement (1968)
I dreamed we were back in the orchestra, sitting side by side, rehearsing the 4th Brandenburg Concerto, the slow movement, and that everything we have now we had behind us.Wir probten gerade das Largo des vierten Brandenburg-Konzerts. Und alles, was uns jetzt bevorsteht, lag hinter uns, wie ein Alptraum. Shame (1968)
It's been tried and tested.Das ist alles erprobt. Es funktioniert. Battle of Britain (1969)
Put on a play.Probt ein Theaterstück. Castle Keep (1969)
It's never been tried on humans before so we don't know what the side effects may be.Er ist vorher noch nie an Menschen erprobt worden also wissen wir nicht, was es für Nebenwirkungen geben könnte. Take the Money and Run (1969)
My string quartet is rehearsing in town this morning and I'm leaving.Mein Streichquartett probt gleich, ich muss gehen. The Big Record (1970)
It must have taken a lot of work to Perfect the act, to make it run so smoothly.Sie müssen viel geprobt haben, damit alles so reibungslos läuft. The Lickerish Quartet (1970)
gunmen all together.Alles kampferprobte Leute. They Call Me Trinity (1970)
( instruments clattering ) We were just rehearsing for the POW prom.Wir haben nur für unseren Abschlussball geprobt. Look at the Pretty Snowflakes (1971)
It's not what they rehearsed- Das haben wir nicht geprobt. Don't Deliver Us from Evil (1971)
I rehearsed for two weeks straight.Ich habe zwei Wochen lang geprobt. $ (1971)
A bastard if there ever was one.Der grobte Schuft, den es gibt. The Cowboys (1972)
These lads from a seminary near cremona Have been practicing for well over a year.Diese Jungs aus einem Seminar bei Cremona... haben ein Jahr lang dafür geprobt. Dennis Moore (1973)
- What? Are you really rehearsing?- Was, ihr probt wirklich? Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)
- But I've already rehearsed with him!- Aber ich habe mit ihm geprobt! Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)
We used to have a little jam session between the two of us.Wir probten immer zu zweit. Jimi Hendrix (1973)
The rehearsal was good.So wie wir das geprobt haben, war es sehr gut. Day for Night (1973)
Go back to your place! Immediately!Wenn nicht sofort konzentriert geprobt wird, verlasse ich das Land auf der Stelle. Watch Out, We're Mad (1974)
- Well, you can't. - Why not? Because...Wenn man die Szene gut genug probt, wie wir das taten, und John hat eine gute Koordination, und ich reagiere gut darauf, dann ist das kein Problem. Fawlty Towers (1975)
I tell him paella is Spanish, not cockney stinking eel pie! I make Paella like my mama... I'm not interested.So probten wir das, und plötzlich war die Stelle nicht mehr da. Fawlty Towers (1975)
I was arrested at the rehearsal for my wedding.Ich probte meine Hochzeit. The Count of Monte-Cristo (1975)
They've really rehearsed this one, so they're sure to get it right,Sie haben lange geprobt, damit auch nichts schief geht. Ruth Buzzi (1976)
My daughter and her club have been rehearsing.Der Klub meiner Tochter probt seit Wochen. Freaky Friday (1976)
Yeah, I was just rehearsing a rather sensational new act I'm doing.Ja, ja. Ich habe gerade eine sensationelle neue Nummer geprobt. Madeline Kahn (1977)
I understand, but she's rehearsing Berenice with her friends.Schon klar, aber sie probt Berenike mit ihren Kommilitonen. Pardon Mon Affaire, Too! (1977)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bewährt; erprobtapproved [Add to Longdo]
erproben; versuchen | erprobend; versuchend | erprobt; versucht | erprobt; versucht | erprobte; versuchteto try | trying | tried | tries | tried [Add to Longdo]
erprobt {adj}well tried [Add to Longdo]
geprobtrehearsed [Add to Longdo]
nicht geprobtunrehearsed [Add to Longdo]
gründlich erprobttried in the furnace [Add to Longdo]
lange erprobttime-tested [Add to Longdo]
praxiserprobt; praxisgetestet {adj}; erprobt im praktischen Einsatzfield-tested [Add to Longdo]
probtrehearses [Add to Longdo]
sturmerprobt {adj}storm-proof [Add to Longdo]
unbewiesen; unerprobtunproved [Add to Longdo]
unerfahren; unerprobt {adj}unexperienced [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
老巧[ろうこう, roukou] erfahren, erprobt, geuebt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top