ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

queen

K W IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -queen-, *queen*
หรือคุณหมายถึง qüen?
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
queen(n) ราชินี, See also: พระราชินี, Syn. female ruler, regent, consort, fairy queen
queen(n) ไพ่ควีน
queen(n) นางพญาผึ้ง
queenly(adj) เกี่ยวกับราชินี, See also: ซึ่งเป็นของราชินี, Syn. imperial, grand, noble
queendom(n) ตำแหน่งราชินี
queen bee(n) นางพญาผึ้ง, See also: ผึ้งตัวเมียตัวเดียวที่วางไข่ในรังผึ้ง
queenlike(adj) เหมือนราชินี
queen-size(adj) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปกติ, Syn. medium large, outsize, large
queenliness(n) การมีลักษณะของราชินี
queen mother(n) ราชินีม่ายของกษัตริย์องค์ก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
queen(ควีน) n. ราชินี,มเหสีของกษัตริย์,กษัตรี,เทพธิดา,เทพี,นางงาม,สิ่งที่เลิศที่สุด,ไพ่ควีน (Q) ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่มีอำนาจมากที่สุด,นางพญามด (ปลวก,ผึ้ง,ตัวต่อ,แตน) ,ชายรักร่วมเพศ vi. ปกครองอย่างราชิน vt. ทำให้เป็นราชินี,ทำให้เป็นตัวหมากรุกQueen.
queen been. นางพญาผึ้ง
queen consortn. มเหสีของกษัตริย์
queen dowagern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์,พระพันปีหลวง,พระราชชนนี
queen mothern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์,พระพันปีหลวง,พระราชชนนี
queen postn. เสาตั้ง,โครงเสาคู่
queen regent(รี'เจินทฺ) ราชินีผู้ปกครองแทน,กษัตรี
queenly(ควีน'ลี) adj. แห่งราชินี adv. ในลักษณะท่าทางของราชินี, See also: queenliness n.
closet queenn. คนลักร่วมเพศ (โฮโม) ที่ไม่เปิดเผย
obsequeence(ออบซี'ควิอันซฺ) n. การประชุม,การสอพลอ,การเอาใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
queen(n) มเหสี,ราชินี,เทพี,นางพญา,นางงาม
queenly(adj) ราวกับนางพญา,สง่างาม,สง่าผ่าเผย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Queen Anne styleกระบวนแบบควีนแอนน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Queen's (King's) Bench, Court ofศาลสูงของอังกฤษ (ตามกฎหมายจารีตประเพณี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Queen's peaceความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร [ดู King's peace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Queen's peaceความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Queen's Speechพระราชดำรัสเปิดสมัยประชุมรัฐสภา (อังกฤษ) [ดู King's Speech] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Queen, theพระบรมราชินีนาถ (ที่ครองราชย์), พระราชินี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Queensราชินี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
queenAn exhibition was given in anticipation of the Queen's visit.
queenA republic is a nation whose head is not a king or queen but a president.
queenElizabeth, Queen of England.
queenGod save the Queen!
queenGod save the Queen.
queenHe bowed to the Queen.
queenHe was given three ships by the queen.
queenI intend seeing the queen.
queenI name this ship the Queen Elizabeth.
queenIn the palace live the king and the queen.
queenI remember I saw the queen.
queenIt was given to me by the Queen herself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทพี(n) queen of the sowing festival, Syn. นางเทพี, Example: เธอได้รับเลือกเป็นเทพีในพิธีแรกนาในครั้งนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงที่ทำหน้าที่โปรยพืชพรรณธัญญาหารในพิธีแรกนา
เทวี(n) queen, See also: princess, Syn. นางพญา, นางกษัตริย์, พระเทวี, Example: พระมเหสีได้ยินมดดำตัวหนึ่งบ่นว่าชานอ้อยของพระเทวียังมีน้ำหวานเหลืออยู่บ้าง ไม่เหมือนของพระราชา, Count Unit: องค์, Thai Definition: เทวดาผู้หญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มหิษี(n) queen, See also: consort, king's wife, Syn. ราชินี, พระราชินี, มเหสี, Thai Definition: ชายาของพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)
มเหสี(n) queen, See also: consort, king's wife, Syn. ราชินี, มหิษี, Count Unit: องค์, พระองค์, Thai Definition: ชายาของพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พระนางเจ้า(n) queen, See also: Her Majesty, empress, Syn. พระมเหสี, Example: สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2475, Thai Definition: ตำแหน่งพระมเหสี สูงกว่าพระนางเธอขึ้นไป, Notes: (ราชา)
พระราชินี(n) queen, See also: empress, Syn. ราชินี, Ant. พระราชา, Example: ใครๆ พูดไม่ขาดปากว่า นี่คืองานฉลองอภิเษกสมรสของพระราชินีในอนาคต, Count Unit: พระองค์, Thai Definition: พระเจ้าแผ่นดินหญิง, มเหสีของพระราชา, Notes: (ราชา)
ภมรี(n) queen bee, See also: female bees, Syn. ผึ้งตัวเมีย, ภุมรี, Count Unit: ตัว, ฝูง, Notes: (บาลี)
ภระมรี(n) queen bee, Syn. ภมรี, ผึ้งตัวเมีย, ภุมรี, Count Unit: ตัว, ฝูง
อัครชายา(n) queen, See also: royal consort, Count Unit: องค์, Thai Definition: ตำแหน่งมเหสีรอง
อัครมเหสี(n) queen, See also: empress, Example: อัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้มีพระวรกายซูบผอม, Count Unit: องค์, Thai Definition: พระมเหสีเอกของพระเจ้าแผ่นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะพระพักตร์[chaphǿphraphak] (adv) EN: in front of the king/queen
ดอนญ่าควีนสิริกิติ์[dønyā Khwīn Sirikit] (n, exp) EN: Dona ; Queen Sirikit Dona
อินทนิลน้ำ[inthanin nām] (n, exp) EN: Jarul ; Pride of India ; Pyinma ; Queen's flower ; Queen's crape myrtle
กำนัล[kamnan] (n) EN: maid-of-honor ; lady in waiting on the queen  FR: demoiselle d'honneur [f]
เกย์ควีน[kē-khwīn] (n, exp) EN: gay queen
ควีนส์ปาร์ค[Khwīnspāk] (n, prop) EN: Queen's Park  FR: Queens's Park [m] ; Queen's Park Rangers [mpl]
มเหสี[mahēsī] (n) EN: queen ; consort ; king's wife  FR: reine [f]
นางงาม[nang-ngām] (n) EN: beauty queen ; beautiful woman  FR: reine de beauté [f] ; miss [f] ; beauté [f]
นางพญา[nāng-phayā] (n) EN: queen  FR: reine [f]
พันปี[phanpī] (n) EN: queen dowager

CMU English Pronouncing Dictionary
QUEEN K W IY1 N
QUEENA K W IY1 N AH0
QUEENS K W IY1 N Z
QUEEN'S K W IY1 N Z
QUEENAN K W IY1 N AH0 N
QUEENER K W IY1 N ER0
QUEENIE K W IY1 N IY0
QUEENSWAY K W IY1 N Z W EY2
QUEENFISH K W IY1 N F IH2 SH
QUEENSLAND K W IY1 N Z L AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
queen (v) kwˈiːn (k w ii1 n)
queens (v) kwˈiːnz (k w ii1 n z)
queened (v) kwˈiːnd (k w ii1 n d)
queenly (j) kwˈiːnliː (k w ii1 n l ii)
queening (v) kwˈiːnɪŋ (k w ii1 n i ng)
queenlier (j) kwˈiːnlɪəʳr (k w ii1 n l i@ r)
Queensbury (n) kwˈiːnzbəriː (k w ii1 n z b @ r ii)
Queensland (n) kwˈiːnzlənd (k w ii1 n z l @ n d)
queenliest (j) kwˈiːnlɪɪst (k w ii1 n l i i s t)
Queensferry (n) kwˈiːnzfɛriː (k w ii1 n z f e r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女王[nǚ wáng, ㄋㄩˇ ㄨㄤˊ, ] queen, #7,475 [Add to Longdo]
娘娘[Niáng niáng, ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, ] queen; empress; imperial concubine; Godess, esp. Xi Wangmu 王母娘娘 or 西王母, Queen Mother of the West; mother; aunt, #13,219 [Add to Longdo]
娘娘[Niáng niáng, ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, / ] queen; empress; Godess, esp. 王母孃孃|王母娘娘; mother; aunt, #13,219 [Add to Longdo]
王后[wáng hòu, ㄨㄤˊ ㄏㄡˋ, ] queen, #23,804 [Add to Longdo]
蜂王[fēng wáng, ㄈㄥ ㄨㄤˊ, ] queen bee, #40,946 [Add to Longdo]
昆士兰州[Kūn shì lán zhōu, ㄎㄨㄣ ㄕˋ ㄌㄢˊ ㄓㄡ, / ] Queensland (Australia), #68,398 [Add to Longdo]
昆士兰[Kūn shì lán, ㄎㄨㄣ ㄕˋ ㄌㄢˊ, / ] Queensland, northeast Australian state, #69,266 [Add to Longdo]
域多利皇后[Yù duō lì huáng hào, ㄩˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄏㄨㄤˊ ㄏㄠˋ, ] Queen Victoria (1819-1901), reigned 1837-1901 [Add to Longdo]
王太后[Wáng tài hòu, ㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, ] Queen Dowager (in Europe); widowed queen; Queen mother [Add to Longdo]
皇后区[Huáng hòu qū, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄡˋ ㄑㄩ, / ] Queens, one of the five boroughs of New York City [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bienenkönigin {f}queen bee [Add to Longdo]
Damengabel {f} (Schach)queen fork [Add to Longdo]
Damenopfer {n} (Schach)queen sacrifice [Add to Longdo]
Herzdame {f}queen of hearts [Add to Longdo]
Königin {f} | Königinnen {pl}queen | queens [Add to Longdo]
Königinmutter {f}queen mother [Add to Longdo]
Königinwitwe {f}queen dowager [Add to Longdo]
Schwuchtel {f}queen [slang] [Add to Longdo]
So ein Bart!Queen Anne is dead! [fig.] [Add to Longdo]
Carolaparadiesvogel {m} [ornith.]Queen Carola's Parotia [Add to Longdo]
Victoriaparadiesvogel {m} [ornith.]Queen Victoria Riflebird [Add to Longdo]
Königin-Engelfisch {m}; Königin-Kaiserfisch {m} (Holacanthus ciliaris) [zool.]queen angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずわい蟹;ズワイ蟹;楚蟹[ずわいがに(ずわい蟹;楚蟹);ズワイがに(ズワイ蟹);ズワイガニ, zuwaigani ( zuwai kani ; so kani ); zuwai gani ( zuwai kani ); zuwaigani] (n) (uk) (See 松葉蟹・1) snow crab (Chionoecetes opilio); queen crab [Add to Longdo]
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor [Add to Longdo]
クイーン(P);クィーン[kui-n (P); kui-n] (n) queen; (P) [Add to Longdo]
クイーンエンゼル[kui-n'enzeru] (n) queen angelfish (Holacanthus ciliaris) [Add to Longdo]
クイーンサイズ[kui-nsaizu] (adj-no) queen size; large size [Add to Longdo]
クイーンズイングリッシュ[kui-nzuingurisshu] (n) Queen's English; (P) [Add to Longdo]
クイーンズランド[kui-nzurando] (n) Queensland [Add to Longdo]
クイーンズランドイエローテールエンジェルフィッシュ[kui-nzurandoiero-te-ruenjierufisshu] (n) Queensland yellowtail angelfish (Chaetodontoplus meredithi); Meredith's angelfish [Add to Longdo]
クイーンメリー[kui-nmeri-] (n) the Queen Mary [Add to Longdo]
コリスフォルモーサ[korisuforumo-sa] (n) queen coris (Coris formosa) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 queen
   n 1: the only fertile female in a colony of social insects such
      as bees and ants and termites; its function is to lay eggs
   2: a female sovereign ruler [syn: {queen}, {queen regnant},
     {female monarch}] [ant: {Rex}, {king}, {male monarch}]
   3: the wife or widow of a king
   4: something personified as a woman who is considered the best
     or most important of her kind; "Paris is the queen of
     cities"; "the queen of ocean liners"
   5: a competitor who holds a preeminent position [syn: {king},
     {queen}, {world-beater}]
   6: offensive term for an openly homosexual man [syn: {fagot},
     {faggot}, {fag}, {fairy}, {nance}, {pansy}, {queen}, {queer},
     {poof}, {poove}, {pouf}]
   7: one of four face cards in a deck bearing a picture of a queen
   8: (chess) the most powerful piece
   9: an especially large mole rat and the only member of a colony
     of naked mole rats to bear offspring which are sired by only
     a few males [syn: {queen}, {queen mole rat}]
   10: female cat [syn: {tabby}, {queen}]
   v 1: promote to a queen, as of a pawn in chess
   2: become a queen; "her pawn queened"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 q
 
 1. (kıs.) quarto, queen, question.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 qu
 
 1. , (kıs.) quart, queen, query, question.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top