ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pu

P UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pu-, *pu*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[Pú, ㄆㄨˊ, ] พระโพธิสัตว์
菩萨[Púsà, ㄆˊ, ] พระโพธิสัตว์

English-Thai: Longdo Dictionary
public authority(n) หน่วยงานของรัฐ
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
public enemy(n) ปรปักษ์ของรัฐ, ปรปักษ์ของมหาชน
public order(n) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์
public sector(n) ภาครัฐบาล
Pulling my legล้อเล่น
punt(vi) เตะกินแดน (ใช้ในอเมริกันฟุตบอล)
purple swamphen(n, name, uniq) นกอีโก้ง
push-up(n) |Amer| การวิดพื้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pub(n) ร้านเหล้า, See also: ผับ, ร้านเล็ก, Syn. bar, public house
pug(n) สุนัขพันธุ์เล็กซึ่งมีลักษณะหน้าย่น มีถิ่นกำเนิดในเอเชีย
pug(vt) ผสมดินกับน้ำให้เหนียว
pug(n) ดินที่เหมาะสำหรับการทำอิฐหรือหม้อ
pug(n) รอยเท้าสัตว์
pug(n) นักมวย
pul(n) หน่วยเงินของประเทศแอฟกานิสสถาน
pun(n) คำที่มีความหมายสองนัย, See also: คำที่พูดสองแง่สองง่าม, Syn. witticism, quibble
pup(n) ลูกสุนัข, Syn. puppy, whelp
pup(vi) คลอดลูกสุนัข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pub(พับ) n. โรงเหล้าเล็ก ๆ ,โรงแรมเล็ก ๆ ,ภัตตาคารเล็ก ๆ, Syn. public house
puberty(พิว'เบอที) n. วัยที่เริ่มสามารถผสมพันธุ์ได้,วัยหนุ่มวัยสาว, See also: pubertal adj.
pubes(พิว'บิช) n. บริเวณหัวหน่าว,ขนบริเวณหัวหน่าว,กระดูกบริเวณหัวหน่าว,พหูพจน์ของ pubis
pubescent(พิวเบส'เซินทฺ) adj. ย่างเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาว,เกี่ยวกับpuberty (ดู) ., See also: pubescence, pubescency n.
pubic(พิว'บิค) adj. เกี่ยวกับหรืออยู่ที่บริเวณหัวหน่าว
pubis(พิว'บิส) n. กระดูกหัวหน่าว,ส่วนหน้าอกของแมลง pl. pubes
public(พับ'ลิค) n. สาธารณชน,สาธารณ adj. เกี่ยวกับสาธารณชน,โดยส่วนรวม,มีชื่อเสียง,เลื่องลือ,ระดับชาติ -Phr. (go public ขายหุ้นแก่สาธารณะ) -Phr. (in public โดยเปิดเผย,ไม่ใช่ส่วนตัว,ในที่สาธารณะ)
public billn. กฎหมายที่เกี่ยวกับมหาชน
public bondn. พันธบัตร
public corporationn. เทศบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
puberty(n) ความแตกเนื้อหนุ่มสาว,วัยหนุ่มสาว
public(adj) สาธารณะ,ของประชาชน,เพื่อประชาชน,ของหลวง,ของรัฐบาล,โดยส่วนรวม
public(n) ที่สาธารณะ,สาธารณชน,ประชาชน,ชุมชน
PUBLIC public house(n) ร้านขายเหล้า
PUBLIC public relations(n) การประชาสัมพันธ์
PUBLIC public servant(n) ข้าราชการ
PUBLIC public utility(n) สิ่งสาธารณูปโภค
publication(n) การโฆษณา,การประกาศ,การพิมพ์หนังสือจำหน่าย,สิ่งพิมพ์
publicist(n) นักเขียนข่าวการเมือง,นักหนังสือพิมพ์,นักประชาสัมพันธ์
publicity(n) การโฆษณา,การประกาศ,การเปิดเผย,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puberal; pubertal-วัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertal; puberal-วัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertas praecox; puberty, precociousภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertas; pubertyวัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertyวัยแรกรุ่น, ดรุณวัย, วัยเริ่มเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pubertyวัยแรกรุ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puberty, precocious; pubertas praecoxภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puberty; pubertasวัยเริ่มเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puberulent-ขนละเอียด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
puberulousมีขนประปราย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pu-i (Chinese people)ชาวปู้ยี [TU Subject Heading]
Publicที่ดินสาธารณะ [TU Subject Heading]
Publicที่สาธารณะ, Example: สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่าง เปล่า และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ำด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Publicสวนสัตว์สาธารณะ, Example: สถานที่หรือบริเวณที่รวบรวมสัตว์ป่าไว้ เพื่อประโยชน์แก่การพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา การค้นคว้าหรือวิจัยของประชาชน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่า [สิ่งแวดล้อม]
Public administrationการบริหารรัฐกิจ [TU Subject Heading]
Public bathsสถานอาบน้ำสาธารณะ [TU Subject Heading]
Public Buildingอาคารสาธารณะ, Example: อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการชุมนุมคนได้โดย ทั่วไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Public buildingsอาคารของราชการ [TU Subject Heading]
Public companyบริษัทมหาชน จำกัด [การบัญชี]
Public contractsสัญญาของรัฐ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pubic hair(n) หมอย,ขนเพชร,ขนลับ,ผมล่าง
pubic louse(n) โลน, Syn. crab louse
public admistration(n) การบริหารการปกครอง
public defender(n) ทนายขอแรง
public demonstrationการประ้ัท้ัวง
Public health officeสถานีอนามัย
Public Health Physicianนายแพทย์สาธารณสุข
Public holidayวันนักขัตฤกษ์
Public Infrastructure Project Financing Bureau(n) สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
public service announcementsประกาศโฆษณาในบริการสาธารณะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pu500 policemen were put on strict alert.
puA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
puAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
puA boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.
puA boy snatched my purse as he rode by on his bicycle.
puA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
puA collection of her verse has just been published.
puActors are used to appearing in public.
puA fishing boat putt off just now.
puAfter a short pursuit, the police caught him.
puAfter getting married, my wife put on five pounds.
puAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูพื้น(v) lay the floor, See also: put down the flooring, Syn. ปูพื้นฐาน, Example: เนื้อหาสาระในวิชานี้ จะปูพื้นให้นิสิตนักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับฐานข้อมูลอย่างกว้างๆ เท่านั้น, Thai Definition: ทำให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นพื้นฐาน
ระวางโทษ(n) punishment, See also: penalty, Example: ผู้ที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท
เครื่องหมายวรรคตอน(n) punctuation mark, Example: ประโยคเหล่านี้ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน
ห้องสมุดประชาชน(n) public library, Example: กรุงเทพมหานครให้งบประมาณสร้างห้องสมุดประชาชนขึ้นทั่วกรุงเทพ 20 แห่ง, Thai Definition: ห้องสมุดสำหรับประชาชน
ขึ้นแป้น(v) be sent to press, See also: put in print, Syn. ขึ้นแท่น, Thai Definition: ยกตัวพิมพ์ขึ้นแท่นพิมพ์เพื่อทำการพิมพ์
ตั้งไฟ(v) put (a pot) on the stove, Example: อันดับแรกในการทำวุ้น ใส่น้ำ และวุ้นลงในกระทะทอง ตั้งไฟรอให้เดือด, Thai Definition: ยกหม้อไปตั้งบนเตา
ตีตลาด(v) market a product against, See also: put on the market, Example: บริษัทหวังว่าสินค้าตัวใหม่นี้จะมาตีตลาดคู่แข่งได้, Thai Definition: ทุ่มขายเพื่อทำลายคู่แข่ง
ทำเบ่ง(v) put on airs, See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious, Syn. วางท่า, จองหอง, ยโสโอหัง, วางก้าม, Example: เขาทำเบ่งแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะกลัว, Thai Definition: วางท่าอวดอำนาจ
แปะโป้ง(v) put a fingerprint on, See also: put/set a thump on, have fingerprint impression, Example: คุณยายแปะโป้งแทนการเซ็นชื่อเพราะคุณยายเขียนหนังสือไม่ได้, Thai Definition: พิมพ์ลายนิ้วมือแทนหรือประกอบการลงชื่อ
วางฟอร์ม(v) put on airs, See also: swagger, put on an affected pose, assume affectedly, Syn. วางท่า, Example: คนไทยนั้นจะมูมมามด้วยความหิวโหยอย่างไรก็ทำได้ แต่ต่อหน้าคนอื่นต้องวางฟอร์มไว้ก่อน, Thai Definition: กำหนดท่าทางให้ภูมิฐาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อักษรปริศนา[aksøn pritsanā] (n, exp) EN: crossword puzzle  FR: mots croisés [mpl]
อำนาจการซื้อ[amnāt kān seū] (n, exp) EN: purchasing power  FR: pouvoir d'achat [m]
อำนาจรัฐ[amnāt rat] (n, exp) EN: jurisdiction   FR: pouvoirs publics [mpl]
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [f]
อเนกประสงค์[anēkprasong] (x) EN: multi-purpose ; all-purpose
อณู[anū] (adj) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine  FR: minuscule
เอาลง[ao long] (v, exp) EN: put something down  FR: enlever
เอาไปประมูล[ao pai pramūn] (v, exp) EN: put up for auction
อับ[ap] (adj) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling  FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé

CMU English Pronouncing Dictionary
PU P UW1
PUG P AH1 G
PUR P ER1
PUN P AH1 N
PUP P AH1 P
PUB P AH1 B
PUT P UH1 T
PUS P AH1 S
PUGH P Y UW1
PUHL P AH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pub (n) pˈʌb (p uh1 b)
pud (n) pˈud (p u1 d)
pug (n) pˈʌg (p uh1 g)
pun (v) pˈʌn (p uh1 n)
pup (n) pˈʌp (p uh1 p)
pus (n) pˈʌs (p uh1 s)
put (v) pˈut (p u1 t)
put (v) pˈʌt (p uh1 t)
pubs (n) pˈʌbz (p uh1 b z)
puce (n) pjˈuːs (p y uu1 s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
购买[gòu mǎi, ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ, / ] purchase, #943 [Add to Longdo]
投入[tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ, ] put into operation; throw into battle; to put into, #1,014 [Add to Longdo]
目的[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, ] purpose; aim; goal; target; objective, #1,021 [Add to Longdo]
普通[pǔ tōng, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ, ] common; ordinary; general; average, #1,198 [Add to Longdo]
公开[gōng kāi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ, / ] public, #1,219 [Add to Longdo]
发行[fā xíng, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ, / ] publish; issue, #1,317 [Add to Longdo]
普遍[pǔ biàn, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ, ] universal; general; widespread; commonplace, #1,598 [Add to Longdo]
公共[gōng gòng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] public; common (use), #1,863 [Add to Longdo]
公路[gōng lù, ㄍㄨㄥ ㄌㄨˋ, ] public road, #2,261 [Add to Longdo]
[pāo, ㄆㄠ, ] puffed; swollen; spongy; classifier for urine or feces, #2,286 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
プリ[ぷり (puri)] (n) มาจากคำว่า Prince,Princess ใช้ตัวคาตาคานะเขียน แปลว่าเจ้าชาย(หรือเจ้าหญิงก็ได้ตามโอกาส)
プレーイ[ぷれえい, pureei] (n) การละเล่น, การหยอกเย้า, See also: S. Play

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
プロ[ぷろ, puro] TH: ระดับผู้ชำนาญงาน  EN: professional
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] TH: โปรแกรม(คอมพิวเตอร์)
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] TH: กำหนดการ  EN: schedule

German-Thai: Longdo Dictionary
Publikum(n) |das, nur Sing.| ผู้ชม,ผู้ดู
Publikum(n) |das, nur Sing.| สาธารณชน, ที่สาธารณะ
Pullover(n) |der, pl. Pullover| เสื้อกันหนาวที่ถักด้วยขนแกะหรือไหมพรม, See also: der Pulli
Punkt(n) |der, pl. Punkte| คะแนน, จุด
punktförmig(adj) ที่มีลักษณะเป็นจุด
pünktlich(adv) ตรงเวลา, ตรงต่อเวลา
Puppe(n) |die, pl. Puppen| ตุ๊กตา, See also: der Stofftier
putzen(vt) |putzte, hat geputzt| ทำความสะอาด ขัดถู
putzen(vt) |putzte, hat geputzt| ปัดฝุ่น
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Puff {m}buffet [Add to Longdo]
Puff {m}toke [Add to Longdo]
Purpurfarbe {f}prune [Add to Longdo]
Pubertät {f}; Geschlechtsreife {f}puberty [Add to Longdo]
Pubertätsphase {f}adolescent phase [Add to Longdo]
Publicity {f}; Rummel {m}; Hype {m}hype [Add to Longdo]
Publicity machen für; Rummel machen umto hype up [Add to Longdo]
Publikation {f} | Publikationen {pl}publication | publications [Add to Longdo]
Publikation außerhalb des Buchhandelsnon-conventional literature [Add to Longdo]
Publikum {n}audience [Add to Longdo]
Publikum {n} | vor den Augen des Publikumsthe public | in sight of the public [Add to Longdo]
Publizist {n}publicist [Add to Longdo]
Pudding {m}pudding [Add to Longdo]
Puddingtörtchen {n} [cook.]custard tart [Add to Longdo]
Pudelmütze {f}pompom hat; pompon hat [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
puppyลูกหมา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
Bスプライン関数[ビースプラインかんすう, bi-supurain kansuu] (n) {comp} B-spline [Add to Longdo]
C++言語[シープラスプラスげんご, shi-purasupurasu gengo] (n) C++; C plus plus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
せん孔[せんこう, senkou] punch (vs) [Add to Longdo]
せん孔装置[せんこうそうち, senkousouchi] punch [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人形[にんぎょう, ningyou] Puppe [Add to Longdo]
[かん, kan] PUBLIZIEREN, VEROEFFENTLICHEN [Add to Longdo]
勝ち越し[かちこし, kachikoshi] Punktvorsprung, Punktevorsprung (im Sport) [Add to Longdo]
得点[とくてん, tokuten] Punktzahl, Punkte [Add to Longdo]
桃の節句[もものせっく, momonosekku] Puppenfest (3.Maerz) [Add to Longdo]
[てん, ten] PUNKT [Add to Longdo]
[てん, ten] Punkt [Add to Longdo]
[てん, ten] Punkt [Add to Longdo]
硝煙[しょうえん, shouen] Pulverdampf [Add to Longdo]
[むらさき, murasaki] purpurfarben, violett, -lila [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Pu
   n 1: a solid silvery grey radioactive transuranic element whose
      atoms can be split when bombarded with neutrons; found in
      minute quantities in uranium ores but is usually
      synthesized in nuclear reactors; 13 isotopes are known with
      the most important being plutonium 239 [syn: {plutonium},
      {Pu}, {atomic number 94}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top