ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pasteur

P AH0 S T UW1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pasteur-, *pasteur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Pasteur(n) นักเคมีและจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสช่วงปี ค.ศ.1822-1895
pasteurise(vt) ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง, Syn. disinfect, sterilize, purify
pasteurize(vt) ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง, Syn. disinfect, sterilize, purify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pasteur(แพส'เทอ) n. Louis (ค.ศ.1822-73) นักเคมีและจุลชีววิทยาของฝรั่งเศส
pasteur instituten. สภาเสาวภา
pasteurism(แพส'เทอริสซึม) n. กระบวนการฆ่าเชื้อในนม เนยและอื่น ๆ ด้วยความร้อนสูง
pasteurize(แพส'เทอไรซ) vt. ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง, See also: pasteurization n. pasteurism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pasteurize(vt) ฆ่าเชื้อ(ด้วยความร้อน)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pasteurisation; pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteuriser; pasteurizerเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurization; pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurizer; pasteuriserเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนอีกคำได้เป็น pasteurization [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนได้เป็น pasteurisation [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pasteurizationการพาสเจอร์ไรส์ [TU Subject Heading]
pasteurizationการฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อโรคในอาหารที่เป็นของเหลว โดยใข้ความร้อนที่ไม่สูงนักแล้วทำให้เย็นลงอย่างเร็วเพื่อรักษาคุณค่าของอาหารให้คงเดิม เช่น การฆ่าเชื้อโรคในน้ำนมโดยให้ความร้อนประมาณ 62°C เป็นเวลา 30 นาทีแล้วทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And they say that now in Paris, France, even as we speak Louis Pasteur has devised a new vaccine that will obliterate anthrax once and for all.เขาพูดกันว่าที่ปารีสตอนนี้ แม้แต่ตอนที่เราคุยกันอยู่นี้... ...หลุยส์ ปาสเตอร์ได้คิดค้นวัคซีน... ..รักษาโรคแอนแทร็กซ์ Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pasteurPasteur experimented with bacteria.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาสเจอไรซ์(n) pasteurization, Example: นมกล่องทุกกล่องผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai Definition: กระบวนการฆ่าเชื้อโรคเพื่อถนอมอาหาร, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทหลวง[bātlūang] (n) EN: pastor  FR: pasteur [m]
การฆ่าเชื้อโรค[kān khā cheūarōk] (n, exp) FR: pasteurisation [f]
ฆ่าเชื้อโรค[khā cheūarōk] (v) EN: disinfect ; kill germs  FR: désinfecter ; pasteuriser
สถานเสาวภา[sathān Saowaphā] (org) EN: Sowabha Institute ( Pasteur Institute)

CMU English Pronouncing Dictionary
PASTEUR P AH0 S T UW1 R
PASTEURIZE P AE1 S CH ER0 AY2 Z
PASTEURIZED P AE1 S CH ER0 AY2 Z D
PASTEURIZES P AE1 S CH ER0 AY2 Z IH0 Z
PASTEURIZING P AE1 S CH ER0 AY2 Z IH0 NG
PASTEURIZATION P AE2 S CH ER0 AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pasteurize (v) pˈaːstʃəraɪz (p aa1 s ch @ r ai z)
pasteurized (v) pˈaːstʃəraɪzd (p aa1 s ch @ r ai z d)
pasteurizes (v) pˈaːstʃəraɪzɪz (p aa1 s ch @ r ai z i z)
pasteurizing (v) pˈaːstʃəraɪzɪŋ (p aa1 s ch @ r ai z i ng)
pasteurization (n) pˌaːstʃəraɪzˈɛɪʃən (p aa2 s ch @ r ai z ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴氏[Bā shì, ㄅㄚ ㄕˋ, ] Pasteur, #35,746 [Add to Longdo]
巴氏杀菌法[Bā shì shā jùn fǎ, ㄅㄚ ㄕˋ ㄕㄚ ㄐㄩㄣˋ ㄈㄚˇ, / ] pasteurization (sterilization by heating) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pasteurisierung {f}pasteurization [Add to Longdo]
pasteurisiert; keimfrei gemacht {adj}pasteurized; pasteurised [Br.] [Add to Longdo]
pasteurisieren; keimfrei machen | pasteurisierend; keimfrei machendto pasteurize; to pasteurise [Br.] | pasteurizing; pasteurising [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パスツレラ[pasutsurera] (n) pasteurella [Add to Longdo]
ペスト菌[ペストきん, pesuto kin] (n) plague bacillus (Yersinia pestis, formerly pasteurella pestis) [Add to Longdo]
火入れ[ひいれ, hiire] (n) (1) fire pan; (2) heating; (3) first lighting (e.g. furnace); firing (e.g. forest); kindling; igniting; (4) pasteurization [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御生,生意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See 生ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) [Add to Longdo]
生ビール[なまビール, nama bi-ru] (n) unpasteurized beer; draft beer; draught beer [Add to Longdo]
低温殺菌[ていおんさっきん, teionsakkin] (n) pasteurization; pasteurisation [Add to Longdo]
非熱処理[ひねつしょり, hinetsushori] (n) (esp. on draft beer cans) unpasteurized (beer); draft (beer); draught (beer); nonthermal treatment [Add to Longdo]
無菌[むきん, mukin] (n,adj-no) sterilised; pasteurised; pasteurized; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Pasteur
   n 1: French chemist and biologist whose discovery that
      fermentation is caused by microorganisms resulted in the
      process of pasteurization (1822-1895) [syn: {Pasteur},
      {Louis Pasteur}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top