ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pt

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pt-, *pt*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ptosis(n) เปลือกตาหย่อน, drooping of upper eyelids, also called blephaloptosis สามารถเป็นข้างเดียวหรือเป็นทั้งสองข้าง, See also: S. blephaloptosis

English-Thai: Longdo Dictionary
PTA(n) ย่อมาจาก Parents Teacher Associationแปลว่า สมาคมครูผู้ปกครอง เช่น The Bangkok PTA (Parent Teacher Association) works to help every child realize his/her full potential through programs and advocacy.
Pte Ltd(n) เป็นคำย่อมาจาก private company limited by share หรือบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นชื่อย่อภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์, See also: corporation, Syn. Ltd
laptop(n, jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา, See also: notebook
reception(n) การต้อนรับ, เคาวเตอร์ต้อนรับ
interception(n) การดัก, การสกัดกั้น
haptic(adj) เกี่ยวกับการสัมผัส ระบบสัมผัส
deceptive(adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.
aptitude test(n) การสอบความถนัด เช่น An aptitude test can give you a blueprint for success based on your natural talents.
umpteenth(adj) จำนวนมาก (แต่ไม่ได้บอกตัวเลขเจาะจง)เช่น AsiaNews interviewed the wife of one of them: the story of the umpteenth victim of this unjust law features years of threats by Islamic fundamentalists.; I woke up around 4am for an umpteenth potty trip and then couldn't get back to sleep. So I ended up getting up around 5:30 and eating a piece of cake.
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Ptolemy(n) นักดาราศาสตร์
ptarmigan(n) ต้นไม้จำพวก Lagopus
pterygium(n) ต้อเนื้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ptolemy(ทอล'ละมี) n. นักดาราศาสตร์ (โบราณของกรุงอเล็คซานเดรีย) (ค.ศ.129-151), See also: Ptolemaist n.
a vptre sante(เอวอ' ทระ'ซานเท) fr. เพื่อสุขภาพของท่าน (to your health)
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden, Ant. expected, smooth
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
accept(แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance

English-Thai: Nontri Dictionary
abrupt(adj) ฉับพลัน,ผลุนผลัน,ปุบปับ,ทันทีทันใด
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม,ที่สามารถซึมซับ,ที่ดึงดูด
accept(vt) ยอมรับ,รับ
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
acceptor(n) ผู้ยอมรับ
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pteridologyวิทยาเฟิร์น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pteridophyteเทอริโดไฟต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pteridophyteพืชพวกเฟิร์น, เทอริโดไฟต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pterionบริเวณทัดดอกไม้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pternalgiaอาการปวดส้นเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pterochore๑. ผลมีปีก๒. เมล็ดมีปีก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pteropod oozeเลนเทโรพอด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pterygiumต้อเนื้อ, ต้อลิ้นหมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pterygoidคล้ายปีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pterygoid fovea; fove of condyloid processแอ่งเทอริกอยด์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pterocarpusทีโรคาร์พัส [TU Subject Heading]
Pterocarpus macrocarpusประดู่ [TU Subject Heading]
Pterygiumต้อเนื้อ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ptarmigan(n) ไก่ป่าหิมะ
ptn(n) พทน. , พระหฤทัยนนทบุรี, Syn. phraharuthai nontaburi

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ptPTAs in various place are discussing school regulations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปตท.(n) Petroleum Authority of Thailand, See also: PTT, Syn. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ต้อเนื้อ(n) pterygium, Syn. ต้อลิ้นหมา, Example: ต้อเนื้อเป็นโรคตาชนิดหนึ่งเมื่อหลังผ่าตัดแล้วจะต้องสวนแว่นกันแดดเพื่อป้องกันการเป็นโรคนี้อีก, Thai Definition: โรคตาซึ่งเกิดจากเยื่อตางอกไปบนกระจกตา
ต้อลิ้นหมา(n) pterygium, Syn. ต้อเนื้อ, Example: การป้องกันไม่ให้เป็นต้อลิ้นหมาและต้อลมอาจทำได้โดยการใส่แว่นกันแดด, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: โรคตาที่เกิดจากเยื่อตางอกไปบนกระจกตา
ประดู่(n) Pterocarpus macrocarpus, Example: วัดนี้มีต้นประดู่สูงใหญ่ไปจรดกับตรงกลางถนนสร้างความรื่นรมและเขียวขจีให้แก่วัด, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ ดอกสีเหลือง กลิ่นหอม กิ่งมักทอดย้อย เปลือกสีเทา มีน้ำยางน้อย ปลูกเป็นไม้ให้ร่มตามถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[ābat] (v) EN: transgress a precept
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อาการ[ākān] (n) EN: symptom ; syndrom ; indication  FR: symptôme [m] ; signe [m]
อากาศธาตุ[ākātsathāt] (n) EN: emptiness
อักขระ[akkhara] (n) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script  FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขระของมนุษย์[akkhara khøng manut] (n) EN: fine human script  FR: écriture humaine [f]
อาณาบริเวณ[ānābøriwēn] (n) EN: territory ; area ; region  FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อ่านตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า[ān tūalēk bon mitoē faifā] (xp) FR: relever le compteur (électrique)
อนุโลม[anulōm] (v) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify  FR: accéder ; satisfaire ; adapter

CMU English Pronouncing Dictionary
PTY T AY1
PTAK T AE1 K
PTYON T AY1 AO0 N
PTACEK T AA1 CH EH2 K
PTOLEMY T AA1 L AH0 M IY0
PTOVSKY P AH0 T AO1 V S K IY0
PTOMAINE T OW1 M EY0 N
PTOLEMAIC T AA2 L AH0 M EY1 IH0 K
PTOMAINES T OW1 M EY0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
PT (n) pˌiːtˈiː (p ii2 t ii1)
pt (n) pˈaɪnt (p ai1 n t)
PTA (n) pˌiːtˌiːˈɛɪ (p ii2 t ii2 ei1)
PTO (n) pˌiːtˌiːˈou (p ii2 t ii2 ou1)
Pte (n) prˈaɪvɪt (p r ai1 v i t)
Pty (n) prˈəprˈaɪətəriː (p r @1 p r ai1 @ t @ r ii)
ptomaine (n) tˈoumɛɪn (t ou1 m ei n)
ptarmigan (n) tˈaːmɪgən (t aa1 m i g @ n)
ptomaines (n) tˈoumɛɪnz (t ou1 m ei n z)
ptarmigans (n) tˈaːmɪgənz (t aa1 m i g @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] Pteridium aquilinum, #47,452 [Add to Longdo]
翼龙[yì lóng, ㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] pterodactyl, #59,075 [Add to Longdo]
托勒密[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成, #120,850 [Add to Longdo]
托勒密王[Tuō lè mì Wáng, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ ㄨㄤˊ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC [Add to Longdo]
托勒玫[Tuō lè méi, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄟˊ, ] Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成; also written 托勒密 [Add to Longdo]
滑鼠蛇[huá shǔ shé, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄨˇ ㄕㄜˊ, ] Ptyas mucosus (common rat snake) [Add to Longdo]
无齿翼龙[Wú chǐ yì lóng, ㄨˊ ㄔˇ ㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, 齿 / ] Pteranodon (genus of pterosaur) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
Hauptstadt(n) |die, pl. Hauptstädte| เมืองหลวง
Konzept(n) |das, pl. Konzepte| หลักการ, คอนเซ็ปต์
September(n) |der| เดือนกันยายน
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามที่ผู้ถามไม่แน่ใจว่าจริง เช่น Kannst du überhaupt kochen? เธอทำอาหารได้จริงหรือ
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามเกี่ยวกับหัวข้อสนทนาไหม่ เช่น Was machst du überhaupt momentan? เธอทำอะไรอยู่ตอนนี้, See also: eigentlich, denn
Hauptstädte(n) |pl.|, See also: die Hauptstadt
Konzepte(n) |pl.|, See also: das Konzept
Klapptisch(n) |der, pl. Klapptische| โต๊ะที่พับได้
Hauptbahnhof(n) |der, pl. Hauptbahnhöfe| สถานีรถไฟใหญ่, สถานีรถไฟประจำเมือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
PTB-Bescheinigung {f}Letter of Conformity [Add to Longdo]
Ptose {f} [med.]ptosis [Add to Longdo]
Pkt. : Punktpt : point [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
sept(numéro) เจ็ด, 7
dix-sept(numéro) สิบเจ็ด, 17

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception [Add to Longdo]
アダプタ[あだぷた, adaputa] adapter [Add to Longdo]
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Pt
   n 1: a heavy precious metallic element; grey-white and resistant
      to corroding; occurs in some nickel and copper ores and is
      also found native in some deposits [syn: {platinum}, {Pt},
      {atomic number 78}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top