ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pm

P IY1 EH1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pm-, *pm*
English-Thai: Longdo Dictionary
DDPM(org) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (Department of Disaster Prevention and Mitigation) มีเว็บไซต์อยู่ที่ http://www.disaster.go.th/, See also: Department of Disaster Prevention and Mitigation, Syn. ปภ.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
PM(abbr) หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน, Syn. pm, p.m., PM
pm(abbr) หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน, Syn. pm, PM, P.M.
pm(abbr) หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน, Syn. p.m., PM, P.M.
Pm(n) สัญลักษณ์ของธาตุ Promethium
PM(abbr) หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), See also: ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน, Syn. pm, p.m., P.M.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pmmu(พีเอ็มเอ็มยู) ย่อมาจาก paged memory management unit หมายถึง ชิป (chip) หรือวงจรตัวหนึ่งในคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ขยายหน่วยความจำเสมือน (virtual memory)
auxiliary equipmentบริภัณฑ์ช่วย <คำแปล>อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านบัตร (card reader) , หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เป็นต้น
bpmabbr. breath per minute,beat per minute
chapman(แชพ'มัน) n. คนเร่ขายของ,พ่อค้า
chipmunkn. กระรอกขนาดเล็กจำพวก Tamias,กระแต
development(ดิเวล'เลิพเมินทฺ) n. ความก้าวหน้า,การพัฒนา,พัฒนาการ,วิวัฒนาการ,ภาวะที่ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้น, Syn. growth, evolution
encampmentn. การตั้งค่าย,การปักกระโจม,ค่าย,ที่พัก, Syn. camp
envelopment(เอนเวล'เลิพเมินทฺ) n. การหุ้มห่อ,สิ่งหุ้มห่อ,การโจมตีปีกของแนวข้าศึก
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องประกอบ,การจัดให้มี,การจัดหามาให้,การติดตั้งเครื่องมือ
escarpmentn. ด้านลาดชันคล้ายหน้าผา,เนินหรือกำแพงที่ลาดชัน

English-Thai: Nontri Dictionary
chapman(n) พ่อค้าหาบเร่
development(n) การพัฒนา,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,วิวัฒนาการ,การล้างฟิล์ม
encampment(n) การตั้งค่าย,การตั้งแคมป์,การพักแรม,การตั้งที่พัก
envelopment(n) การห่อ,การปิดผนึก,การหุ้ม
equipment(n) การจัดเตรียมไว้,อุปกรณ์,บริภัณฑ์,เครื่องมือเครื่องใช้
escarpment(n) ที่สูงชัน,ที่ลาดชัน
helpmate(n) ผู้ช่วยเหลือ,สามีหรือภรรยา,เพื่อน
midshipman(n) ว่าที่เรือตรี
shipmaster(n) กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ
shipment(n) การลำเลียงทางเรือ,การขนส่งทางเรือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PM-10ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ), Example: ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ) ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวต่ำ โดยทั่วไปมีแหล่งกำเนิดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ธรรมชาติ เช่น เขม่าควันจากไฟป่า กิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม มีผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเสื่อมลง ทำลายพื้นผิวของวัสดุและสิ่งก่อสร้าง หากเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์จะก่อให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น และจะสะสมจนประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pmCan we meet February 28, around 3:00 pm?
pmCould we see each other for about an hour on February 27 at 3:00 pm?
pmI would greatly appreciate it if we could change our appointment to March 6 at 3:00 pm.
pmMr Pryor collapsed with a subarachnoid haemorrhage when rehearsing for a performance in Paris. He was taken to local hospital but passed away at 4:23 pm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายกรัฐมนตรี(n) prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกฯ, Example: วันนี้นายกรัฐมนตรีไปเปิดอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกอย่างเป็นทางการ, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี, หัวหน้ารัฐบาล
นายกฯ(n) prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกรัฐมนตรี, Example: นายกฯ เดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าที่ประเทศมาเลเซีย, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: หัวหน้ารัฐบาล, ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านจัดสรร[bānjatsan] (n) EN: housing development ; housing estate  FR: développement immobilier [m]
จิตวิทยาการพัฒนาทีมงาน[jittawitthayā kān phatthanā thīm ngān] (n, exp) EN: teamwork development psychology
จิตวิทยาพัฒนาการ[jittawitthayā phatthanākān] (n, exp) EN: developmental psychology
การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน[kān bamrungraksā pheūa pǿngkan] (n, exp) EN: preventive maintenance: (PM)
การบริหารจัดการภาครัฐ[kān børihān jatkān phāk rat] (n, exp) EN: Public Sector Management Quality Award (PMQA)
การฝึกงาน[kān feukngān] (n) EN: job training ; apprenticing ; skill development ; practical training  FR: apprentissage [m] ; stage [m] ; formation [f]
การพัฒนา[kān phatthanā] (n) EN: development ; progress  FR: développement [m] ; progression [f]
การพัฒนาบุคลิกภาพ[kān phatthanā bukkhalikkaphāp] (n, exp) EN: personality development   FR: développement de la personnalité [m]
การพัฒนาบุคคล[kān phatthanā bukkhon] (n, exp) EN: individual development
การพัฒนาชนบท[kān phatthanā chonnabot] (n, exp) EN: rural development  FR: développement rural

CMU English Pronouncing Dictionary
PM P IY1 EH1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
PM (n) pˌiːˈɛm (p ii2 e1 m)
pm (n) pˌiːˈɛm (p ii2 e1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
PremierministerPM : Prime Minister [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D [Add to Longdo]
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
はつい星;室宿[はついぼし, hatsuiboshi] (n) (See 室・しつ) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
アジア開発銀行[アジアかいはつぎんこう, ajia kaihatsuginkou] (n) Asian Development Bank [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] (n) {comp} application development [Add to Longdo]
アプリケーション開発システム[アプリケーションかいはつシステム, apurike-shon kaihatsu shisutemu] (n) {comp} application development system [Add to Longdo]
アプリケーション開発ツール[アプリケーションかいはつツール, apurike-shon kaihatsu tsu-ru] (n) {comp} application development tool [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
システム開発[システムかいはつ, shisutemu kaihatsu] system development [Add to Longdo]
セションプロトコル機械[せしょんぷろとこるきかい, seshonpurotokorukikai] session protocol machine, SPM [Add to Longdo]
ソフトウェア開発[ソフトウェアかいはつ, sofutouea kaihatsu] software development [Add to Longdo]
チャネルプロトコル機械[チャネルぷろとこるきかい, chaneru purotokorukikai] channel protocol machine, CPM [Add to Longdo]
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] data channel equipment [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.) [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 PM
   n 1: an examination and dissection of a dead body to determine
      cause of death or the changes produced by disease [syn:
      {autopsy}, {necropsy}, {postmortem}, {post-mortem}, {PM},
      {postmortem examination}, {post-mortem examination}]
   2: a soft silvery metallic element of the rare earth group
     having no stable isotope; was discovered in radioactive form
     as a fission product of uranium [syn: {promethium}, {Pm},
     {atomic number 61}]
   3: the person who holds the position of head of the government
     in the United Kingdom [syn: {Prime Minister}, {PM},
     {premier}]
   4: modulation of the phase of the carrier wave [syn: {phase
     modulation}, {PM}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top